вул. Каховська 13-Б Кривий Ріг 50005 +380978485508 cpprk1kr@gmail.com

Зміни до правил прийому 2020 р.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1  м. Кривий Ріг

у 2020 році (зі змінами)

розроблено на основі   Типових правил  прийому до ПТНЗ   України

(наказ Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р. за № 499 зі змінами внесеними згідно з наказом МОН № 1550 від 12.12.2019) та згідно листа Міністерства освіти і науки України № 480170/2/10-20 від 10.07.2020 року «Щодо особливостей вступу до закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 2020-2021 навчальному році

 

1. Загальна частина

 

1.1. Правила прийому учнів до Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м. Кривий Ріг на 2020 рік розроблені згідно:

 • Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499, і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.05.2013 № 823/23355 (додаток 1);
 • Положення про ПТНЗ, затвердженого Постановою КМУ від 05.08.1998 № 1240 (додаток 2);
 • Ліцензії Центру підготовки і перепідготовки робітничих

кадрів №1 м.Кривий Ріг від 19.06.2015 серія АЕ № 636955 (додаток 3);

 • витягу з рішення Акредитаційної комісії від 10 червня 2016 року № 625-АК (додаток 3-а);
 • свідоцтва про атестацію Центра підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м. Кривий Ріг від 21.06.2017 року серія РД № 041107 (додаток 4);
 • витягу з рішення Акредитаційної комісії від 14 липня 2017 року № 960-АК (додаток 4-а);
 • копія з рішення Акредитаційної комісії від 06.06.2019 (додаток 5)
 • статуту Центру підготовки і перепідготовки робітничих

кадрів №1 м. Кривий Ріг затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.05.2016  № 581 (додаток 6) та реєстраційний номер справи: 1_227_001429_86. Код: 157704438438.

1.2. До Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м.Кривий Ріг приймаються громадяни України.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від статті, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянином України право на освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту має право на вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. На навчання за держаним та/або регіональним замовленням приймаються особи, які мають базову загальну середню освіту (9 кл.), з терміном навчання 3 роки віком від 14,5 років та особи, які мають повну загальну середню освіту (11 кл.), з терміном навчання 1 - 1,5 року.  

Для слухачів, що приймаються на навчання за рахунок фізичних та юридичних осіб, освітній рівень не менший ніж базова середня освіта (9 кл.), а вікові обмеження не встановлюються.

1.5. Прийом до Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1       м. Кривий Ріг здійснюється, для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», за відповідним напрямком (спеціальністю). Учні (слухачі) у разі хвороби, яка не дає змоги продовжити навчання за обраною професією, мають право на безоплатне оволодіння іншою професією за наявності відповідних висновків медико-соціальної експертизи.

1.6. Прийом громадян для здобуття первинної професійної підготовки здійснюється за рахунок видатків з державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки «кваліфікованих робітників».  Прийом громадян понад державне та/або регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. Безоплатне отримання професійно-технічної освіти у Центрі підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м. Кривий Ріг гарантується за умови, що відповідний професійно-кваліфікаційний рівень здобувається вперше.

 

2. Приймальна комісія

 

2.1. Прийом до Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1       м. Кривий Ріг для здобуття первинної професійної підготовки згідно з державним та/або регіональним замовленням здійснює приймальна комісія.

Прийом інших осіб для здобуття робітничої професії здійснюється згідно з укладеними договорами з фізичними та юридичними особами упродовж року відповідно до робочих навчальних планів.

2.2. Очолює приймальну комісію в.о. директора Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м. Кривий Ріг Озеряник С.Ю., який своїми наказами визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи (наказ ЦППРК №1 м. Кривий Ріг від 28.10.2019  № 121-аг «Про організацію роботи приймальної комісії ЦППРК №1 м. Кривий Ріг у 2020 році» (додаток 7); наказ ЦППРК №1 м. Кривий Ріг № 129-аг  від 15.11.2019  «Про створення апеляційної комісії» (додаток 7а).

2.3. Правила прийому до ЦППРК №1 м. Кривий Ріг на 2020 рік розроблені відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджені  в.о.директора ЦППРК №1 м. Кривий Ріг та погодженні з департаментом освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

2.4. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, слухачів, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення ЦППРК №1

м. Кривий Ріг;

- організовує та координує підготовку і проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих на зарахування до

ЦППРК №1 м. Кривий Ріг, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ЦППРК №1 м. Кривий Ріг доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди, офіційний веб-сайт (cpprk.com) і обумовлюють:

 • перелік професій за якими проводиться підготовка згідно з отриманою ліцензією та рішенням Акредитаційної комісії;
 • вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю);
 • плановані обсяги прийому на 2020 рік,
 • освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, терміни навчання за професіями (спеціальностями);
 • форми та ступеневість навчання.

2.5.1. Відповідно до ліцензії МОН України від 19.06.2015 року   серія АЕ № 636955 та рішення Акредитаційної комісії від 10 червня 2016 року

№ 625-АК, Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м. Кривий Ріг готує: на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) та на базі базової загальної середньої освіти (9 класів) за ІІ ступенем професійно-технічної освіти та має право на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих професій, професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації за професіями (додатки 8, 9).

2.5.2. Обмеження з професій за віковими та статевими показниками визначені згідно чинного законодавства за медичними показниками (згідно наказу МОЗ від 21.05.2007 р № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 р. №846/141), а також згідно Закону України «Про зайнятість населення». Обмеження з професій за медичними показанням може бути, якщо учням протипоказане навчання за обраним напрямом (професією), про що вказано в медичній довідці за формою, установленою чинним законодавством (додаток 10);

2.5.3. Для учнів та слухачів, які пройшли навчання на базі повної загальної середньої освіти після закінчення Центру видається диплом кваліфікованого робітника та свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації.

Для учнів та слухачів,  які пройшли навчання на базі базової загальної середньої освіти, після закінчення Центру видається атестат про повну загальну середню освіту і диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації.

2.5.4. Прийом до Центру проводиться шляхом проведення вступних випробувань з абітурієнтами. Питання для проведення вступних випробувань з абітурієнтами готуються викладачами загальноосвітніх дисциплін, затверджуються на засіданні методичної комісії та доводяться до відома абітурієнтів. Результати проведення співбесід протоколюються.

При виникненні спірних питань, щодо результатів вступних випробувань (однаковий конкурсний бал тощо), проводиться порівняння і аналіз середнього балу успішності із додатків до свідоцтва та атестатів про базову загальну середню освіту та повну загальну середню освіту, таким чином перевага надається тій особі, яка має вищий середній бал успішності.

Вступні випробування з абітурієнтами проводяться згідно наказу «Про організацію та проведення вступних випробувань для абітурієнтів ЦППРК №1 м. Кривий Ріг у 2020 році № 131-аг від 15.11.2019р.» (додаток 11) та графіку проведення вступних випробувань (додаток 11-а, 11-б).

У разі оскарження результатів вступних випробувань вступник, у триденний термін після їх оголошення, подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії. Приймальна комісія розглядає заяву і визначає необхідність скликання апеляційної комісії;

2.5.5. Прийом документів до ЦППРК №1 м. Кривий Ріг починається з 02.01.2019 та припиняється за один день до набуття чинності наказу про зарахування.

Строки проведення прийому на навчання з 02 січня до 30 грудня 2020р.

Графік роботи приймальної комісії за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, вул. Каховська, 13Б. Тел.моб. 0978485508.

Протягом навчального року ( з вересня по грудень м-ць):

понеділок – п’ятниця: з 800 до 1600 години;

вихідний – субота, неділя  згідно чинного законодавства.

У літній період (з червня по вересень м-ць):

Понеділок - субота з 800 до 1600 години.

2.5.6. ЦППРК №1 м. Кривий Ріг надає місця в гуртожитку для 140 учнів, які проживають за межами м. Кривий Ріг та учням пільгової категорії безкоштовно, на період навчального процесу та при укладанні договору на проживання. Заселення учнів до гуртожитку буде відбуватись 31.08.2020 року за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Каховська, 13Б.

2.5.7. Проходження медичного огляду вступників до ЦППРК № м. Кривий Ріг відбувається за місцем проживання з висновком комісії про придатність до навчання та подальшого працевлаштування з значенням профілю професії.

 

3. Документи для вступу

 

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ЦППРК №1 м.Кривий Ріг, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

- документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за регіональним та/або державним замовленням; в інших випадках – оригінал, або завірену копію;

- копії паспорту (з 14 років згідно Закону України від 14.07.2016 року       

 № 1474-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямований на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України» та згідно Закону України 5492 – VI від 12.11.2012 року «Про Єдиний  державний Демографічний  реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» при наявності оригіналу документу;

- медичну довідку за формою Ф-086у та Ф-063;

- 6 фотокарток розміром 3х4 см;

- копії індивідуального податкового номеру (при наявності оригіналу);

- довідки з місця проживання та про склад сім`ї;

- копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України (з 14 років), та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні. Військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

4. Умови прийому

 

4.1. Прийом до Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1        м. Кривий Ріг проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

- за результатами вступних випробовувань  для усіх професій. Перелік питань і завдань затвердженні на засіданні методичної комісії ЦППРК №1      

  м. Кривий Ріг (протокол № 3 від 12.11.2019 р. (додаток 12 – А, Б, В, Г)).

4.2. Конкурсний відбір проводиться поетапно протягом усього періоду прийому документів згідно затвердженого графіку відповідальним секретарем приймальної комісії.

   Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

Комплектування груп на професійно-технічне навчання, перепідготовку або підвищення кваліфікації та дати проведення співбесід визначаються по мірі комплектування навчальних груп.

4.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються. 

 

5. Зарахування

 

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІ ступеня, які мають свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- призери ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу;

- особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьків є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю. А інший помер, одинока мати є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

- особи, які вступають до ЦППРК №1 м. Кривий Ріг за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше, ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ЦППРК №1 м. Кривий Ріг за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії Центру на розгляд апеляційної комісії, яка в 5-ти денний термін надає висновок щодо достовірності оцінки вступного іспиту абітурієнта. У разі підтвердження невідповідності оцінки дійсності апеляційною комісією анулюються дані результати та визначається день повторного екзамену.

5.5. Зарахування до Центру здійснюється наказом в.о. директора Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м. Кривий Ріг.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до професійно-технічного навчального закладу може супроводжуватися укладанням договору між Центром підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м. Кривий Ріг, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до ЦППРК №1 м. Кривий Ріг на навчання за рахунок державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки «кваліфікованих робітників» здійснюється в межах затвердженого державного та/або регіонального замовлення.

 

6. Прикінцеві положення

 

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м. Кривий Ріг. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного та/або регіонального замовлення на прийом з окремих професій Центр може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м. Кривий Ріг, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати співбесіди, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням цих правил Центром підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м. Кривий Ріг здійснюється установою Міністерства освіти і науки України, департаментом освіти та науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації в межах делегованих повноважень.