Положення про організацію роботи приймальної комісії ЦППРК №1 м. Кривий Ріг

pidpis iarovenko

 

 

 

 

 

 

 ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

ЦЕНТРУ ПІДГОТОВКИ І ПЕРЕПІДГОТОВКИ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ №1

м. Кривий Ріг

 

 

 

2020 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

І. Загальна положення

1.1.Приймальна комісія Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м. Кривий Ріг (далі - Центр) - робочий орган, що утворюється для організації прийому вступників. Строк повноважень Приймальної комісії становить один календарний рік.

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Типових умов прийому на навчання до професійно-технічних навчальних закладів, затверджених наказом МОН від 14 травня 2013 року № 499 (із змінами), Правил прийому до Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м. Кривий Ріг та Положення  про організацію роботи приймальної комісії Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м. Кривий Ріг. Положення затверджується Педагогічною радою закладу освіти.

1.2. Склад Приймальної комісії затверджується наказом директора Центру. Голова Приймальної комісії відповідає за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

До складу Приймальної комісії входять:

 • заступник голови Приймальної комісії;
 • відповідальний секретар Приймальної комісії;
 • члени Приймальної комісії.

Заступником голови Приймальної комісії призначається заступник директора Центру.

Відповідальний секретар Приймальної комісії наказом керівника Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м. Кривий Ріг з числа педагогічних працівників закладу освіти.

Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається керівником  Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1           м. Кривий Ріг до початку календарного року.

1.3.Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій відповідно до наказу керівника Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м. Кривий Ріг створюється апеляційна комісія.

Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. Головою апеляційної комісії призначається керівник Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м. Кривий Ріг.  При прийомі на навчання на основі базової і повної загальної середньої освіти склад апеляційної комісії формується з числа педагогічних працівників Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м. Кривий Ріг.

Порядок роботи апеляційної комісії затверджується керівником Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м. Кривий Ріг.

Наказ про затвердження складу апеляційної комісії підписується керівником Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м. Кривий Ріг

1.4.Склад Приймальної комісії за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш ніж на третину. Одна й та сама особа може бути відповідальним секретарем не більше ніж три роки поспіль.

До складу Приймальної комісії та апеляційної комісій не можуть входити особи, діти яких вступають до  Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м. Кривий Ріг в поточному році.

ІІ. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії

2.1.Відповідно до Умов прийому, статуту Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м. Кривий Ріг наявної ліцензії Приймальна комісія розробляє Правила прийому, які затверджує Педагогічна рада  Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м. Кривий Ріг.

2.2. Приймальна комісія:

 • забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до Центру;
 • організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі  у вступних випробуваннях;
 • організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання та вибору спеціальності, що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступників;
 • забезпечує оприлюднення на веб-сайті закладу освіти цього Положення, Правил прийому та інших документів, передбачених законодавством;
 • приймає рішення про зарахування вступників.

2.3. Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності не менше двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до відома вступників.

Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписуються всіма присутніми членами Приймальної комісії.

IІІ. Організація роботи Приймальної комісії

3.1. Прийом заяв та документів вступників проводиться у строки, передбачені Правилами прийому та реєструється в прошнурованому, з пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою  Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м. Кривий Ріг журналі реєстрації заяв вступників, в якому зазначаються такі дані вступника:

 • порядковий номер;
 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • домашня адреса (адреса реєстрації);
 • стать;
 • рік народження;
 • номер, серія, дата видачі документа про здобутий освітній рівень;
 • назва навчального закладу, що видав документ про здобутий освітній рівень;
 • середній бал документа про повну (базову) загальну середню освіту;
 • інформація про документи, що подає вступник, якщо це викликано особливими умовами зарахування;
 • причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання.

У разі потреби Приймальна комісія може прийняти рішення про внесення до журналу реєстрації заяв вступників додаткових даних про вступника.

Вступнику видається розписка про прийом його документів за підписом відповідального секретаря, скріплена печаткою закладу освіти.

Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків відсутності документів передбачених Умовами прийому для реєстрації вступника.

3.2. Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у конкурсі, у разі виконання ним вимог Правил прийому до  Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м. Кривий Ріг , і повідомляє про це вступника в письмовій або в іншій, встановленій Приймальною комісією, формі.

3.3. Для проведення вступних випробувань навчальним закладом формуються екзаменаційні групи у порядку реєстрації документів;

Кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна перевищувати 20 осіб.

3.4. Розклад вступних випробувань, що проводяться  Центром підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м. Кривий Ріг, затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті навчального закладу та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями та формами навчання.

3.5. Копії документів і фотокартки незарахованих вступників, що не отримані ними, а також їх екзаменаційні роботи зберігаються протягом одного року, після чого знищуються за актом.

ІV. Організація та проведення вступних випробувань

4.1. Відповідальні особи за проведення вступних випробувань, щороку складають необхідні екзаменаційні матеріали: тестові завдання, критерії оцінювання відповіді вступника тощо та подають їх на затвердження голові приймальної комісії не пізніше, ніж затри місяці до початку прийому документів.

Форма вступних випробувань у навчальному закладі і порядок їх проведення затверджуються кожного року у Правилах прийому.

4.2. На вступних випробуваннях повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких проводяться вступні випробування, не допускаються.

4.3. Вступні випробування у письмовій формі, що проводить  Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м. Кривий Ріг у випадках, передбачених Умовами прийому, приймають не менше двох членів відповідної комісії у кожній аудиторії.

4.4. Бланки аркушів тестових завдань, письмової відповіді, а також титульні аркуші зі штампом навчального закладу зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м. Кривий Ріг, який видає їх відповідальній особі в необхідній кількості безпосередньо перед початком екзамену.

Бланки письмових робіт роздаються кожному абітурієнтові в аудиторії, де проводиться вступне письмове випробування. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі штампом  Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м. Кривий Ріг. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки.

4.5. Для проведення письмових вступних випробувань встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах):

тестування  не більше, ніж передбачено у пояснювальних записках до тестів.

4.6. Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці такої роботи  за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі, незважаючи на обсяг і зміст написаного.

4.7. Після закінчення роботи над завданнями вступного випробування вступник здає письмову роботу разом із завданням, а відповідальні особи зобов’язані перевірити правильність оформлення титульного аркуша письмової роботи.

4.8. Вступники, які не з’явились на вступне випробування без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях і конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть допускатися до складання пропущених вступних випробувань з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних випробувань.

Особи, які не встигли за час письмового випробування (тестування) виконати екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими.

Після закінчення екзамену відповідальна особа передає усі екзаменаційні роботи відповідальному секретареві Приймальної комісії.

4.9. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у приміщенні Центру членами відповідної комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії.

В окремих випадках відповідальний секретар Приймальної комісії залучає для перевірки роботи двох членів відповідної комісії.

4.10. Голова апеляційної комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії. Голова відповідної комісії додатково перевіряє письмові роботи, оцінені кількістю балів менше, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі. Голова відповідної комісії також додатково перевіряє 5 відсотків інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки.

Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами  комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням Приймальної комісії.

4.11. Перевірені письмові роботи передаються  відповідальному секретареві Приймальної комісії, який вписує у відомості прізвища вступників.

4.12. Перескладання вступних випробувань не дозволяється. Вступники, знання, яких було оцінено балами нижче, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів необхідна для допуску до участі в конкурсі, до подальшого складання вступних випробувань та участі в конкурсі не допускаються.

4.13. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному випробуванні у  Центрі підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м. Кривий Ріг повинна подаватись особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.

Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника.

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.

Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений до відома вступників до початку вступних випробувань.

V. Зарахування вступників

5.1. Список рекомендованих до зарахування вступників оприлюднюється Приймальною комісією відповідно до загальної кількості набраних балів кожним вступником у строки, визначені Правилами прийому.

Особи, які в установлений Правилами прийому термін не подали до Приймальної комісії оригіналів документів про освітній рівень, додатка до нього державного зразка та медичної довідки, втрачають право на зарахування на навчання за рахунок коштів державного бюджету.

Екзаменаційний лист з результатами вступних випробувань, письмові екзаменаційні роботи (тестові завдання) тощо вступників, зарахованих до Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м. Кривий Ріг, зберігаються в їх особових справах протягом усього терміну навчання.

5.2. Рішення про зарахування вступників ухвалюється на засіданні Приймальної комісії і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (поза конкурсом,  за результатами участі в конкурсі та ін.).

5.3. На підставі рішення Приймальної комісії керівник навчального закладу видає наказ про зарахування вступників; інформація про зарахованих вступників доводиться до їх відома та оприлюднюється.

5.4. Зарахованим до складу учнів, за їх проханням, видаються довідки встановленого зразка.

 5.5. Втручання в діяльність Приймальної комісії з боку громадських, політичних та інших організацій, партій та рухів не дозволяється.