ПОЛОЖЕННЯ про апеляційну комісію

pidpis iarovenko

                                                                

ПОЛОЖЕННЯ

про апеляційну комісію

Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1 м. Кривий Ріг

2020 р.

         Це положення регламентує вимоги щодо розгляду апеляцій вступників на результати вступних випробувань (співбесіди) при вступі на навчання до Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1 м. Кривий Ріг (далі - Центр).

         Це положення розроблене Приймальною комісією Центру (далі – Приймальна комісія)відповідно до законодавства України, Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України (наказ Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 року за № 499 зі змінами внесеними згідно з наказом МОН № 344 від 09.04.2014 року), Правил прийому до Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1 м. Кривий Ріг, затвердженими 29 листопада 2018 року та наказу про організацію роботи приймальної комісії у 2019 році від 22 листопада 2018 року № 167-аг.

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Апеляційна комісія створюється для розгляду апеляцій вступників. Апеляційна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Типових правил прийому до професійно-технічних закладів України (далі – Правила прийому) та положення про Приймальну комісію Центру.            

1.2. Положення про апеляційну комісію затверджуються директором ЦППРК № 1 м. Кривий Ріг.   

1.3. Порядок надання і розгляду апеляції доводиться до відома вступників до початку вступних випробувань шляхом розміщення на веб-сайті ЦППРК № 1 м. Кривий Ріг та інформаційному стенді Приймальної комісії.

2. СКЛАД АПЕЛЯЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

2.1. Склад апеляційної комісії затверджується наказом в.о. директора Центру не пізніше 1 грудня 2018 року.

2.2. Кількісний склад апеляційної комісії визначається з урахуванням загальної кількості та переліку вступних випробувань відповідно до Правил прийому.                                                                                                            2.3. Склад апеляційної комісії формується з числа провідних педагогічних працівників Центру, які не є членами комісії для проведення співбесід.     

2.4. До складу апеляційної комісії входять:

  • голова апеляційної комісії;
  • члени апеляційної комісії.

2.5. Голова апеляційної комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

2.6. Рішення апеляційної комісії оформлюється протоколом, який підписується головою і членами комісії.        

2.7. До роботи в апеляційній комісії не дозволяється залучати осіб, діти або близькі родичі яких вступають до Центру у поточному році.

2.8. Термін повноважень апеляційної комісії становить один рік.

3. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВ НА АПЕЛЯЦІЮ

3.1. Вступник має право подати письмову апеляцію щодо екзаменаційної оцінки (кількість балів), отриманої на вступному випробуванні (співбесіді).

 3.2. Апеляція повинна бути обґрунтованою. Вона подається до Приймальної комісії тільки у письмовій формі (додаток 1).    

3.3. Вступник, який претендує на перегляд оцінки, отриманої на вступному випробуванні, повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу.

3.4. Апеляційні заяви від інших осіб, в тому числі родичів вступників, не приймаються й не розглядаються.                                                                        

3.5. Апеляційна заява подається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів співбесіди.                                                     

3.6. Заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються.                                                                                           

3.7. Під час проведення вступних випробувань  забороняється користуватись електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування  сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення на час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів,  визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, незважаючи на обсяг і зміст написаного. Апеляції з питань відсторонення від випробування не розглядаються.

4. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ АПЕЛЯЦІЙ

4.1. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії в присутності вступника не пізніше наступного дня після її подання.                          

4.2. При поданні апеляції вступнику в усній формі повідомляється дата, час і місце розгляду апеляції та вступник запрошується на розгляд його апеляції.

4.3. На засіданні апеляційної комісії повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера.                                                                  

4.4. Під час розгляду апеляції сторонні особи, за винятком вступника, апеляція якого розглядається, на засідання апеляційної комісії не допускаються.

         На засіданні апеляційної комісії можуть бути присутні голова відповідної предметної комісії та (або) його заступники в якості експертів. Вони мають право давати обґрунтовані пояснення абітурієнту та членам апеляційної комісії щодо відповідності виставлених балів затвердженими критеріям оцінювання.

4.5. Для ведення протоколу роботи апеляційної комісії на засіданні може бути присутнім співробітник приймальної комісії.

4.6. Додаткове опитування вступника при розгляді апеляції не допускається.

4.7. Під час розгляду апеляції члени апеляційної комісії протоколюють усі свої зауваження та висновки щодо оцінювання роботи вступника.

4.8. Після закінчення засідання апеляційної комісії протокол підписується всіма членами апеляційної комісії, які брали участь у засіданні.

4.9. Результатом розгляду апеляції є прийняття апеляційною комісією одного з трьох рішень:

  • “попереднє оцінювання вступного випробування відповідає рівню і якості виконаної роботи та не змінюється”;
  • “попереднє оцінювання вступного випробування відповідає рівню і якості виконаної роботи та збільшується до… балів (вказується нова оцінка відповідно до прийнятої системи оцінювання результатів вступних випробувань)”;
  • “попереднє оцінювання вступного випробування відповідає рівню і якості

виконаної роботи та зменшується до… балів (вказується нова оцінка відповідно до прийнятої системи оцінювання результатів вступних випробувань)”.

4.10. Результати апеляції оголошуються вступнику відразу після закінчення розгляду його роботи. Вступнику пропонується підписати протокол апеляційної комісії та вказати в ньому про свою згоду або незгоду з рішенням апеляційної комісії.

4.11. У разі відсутності вступника на засіданні апеляційної комісії. Або якщо вступник не погоджується з рішенням апеляційної комісії і не підписує протокол апеляційної комісії, голова апеляційної комісії здійснює відповідний запис у протоколі апеляційної комісії, члени апеляційної комісії складають докладну рецензію на роботу вступника, яка разом з роботою розглядається та затверджується на найближчому засіданні Приймальної комісії.

4.12. Рішення апеляційної комісії розглядається та затверджується на найближчому засіданні Приймальної комісії.

4.13 Якщо в результаті розгляду апеляції апеляційна комісія приймає рішення про зміну результатів вступного випробування, нова оцінка знань вступника виставляється цифрою та прописом спочатку у протоколі апеляційної комісії, а потім вносяться відповідні зміни до екзаменаційної відомості та екзаменаційного листа вступника. Кожна нова оцінка вступного випробування, як в екзаменаційній відомості, так і в екзаменаційному листі підписується головою апеляційної комісії.

4.14. Протоколи засідань апеляційної комісії зберігаються у справах Приймальної комісії поточного року.

4.15 Щорічна робота апеляційної комісії закінчується звітом, який затверджується на підсумковому засіданні Приймальної комісії.