Правила прийому у 2021 році

001p 

                                    

                                         

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1

м. Кривий Ріг у 2021  році

розроблених на підставі Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України

(наказ Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499, 

із змінами внесеними наказами МОН від 09.04.2014 № 344;

від 07.02.2019 №152; від 12.12.2019 №1550),

 затверджені наказом в.о. директора Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м. Кривий Ріг від 03.11.2020  № 119-аг

 

м. Кривий Ріг

2020 рік

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м. Кривий Ріг

у 2021 році

 

І.  Загальна частина

1.1. Правила прийому до Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м. Кривий Ріг (далі скорочена назва: ЦППРК №1 м. Кривий Ріг) у 2021 році розроблені відповідно до:

 • Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 №499, і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.05.2013  №823/23355 (сайт МОН https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0823-13#Text);
 • свідоцтв про атестацію ЦППРК № 1 м. Кривий Ріг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти,  виданих Міністерством освіти і науки України (наказ МОН від 12.06.2009 № 2411-Л); https://registry.edbo.gov.ua/university/2221/
 • ліцензій Міністерства освіти і науки України на впровадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти (наказ МОН України від 11.06.2014  № 2323л;  наказ МОН України від 05.12.2014 № 3090л;   наказ МОН України від 10.06.2015 № 1415л;  наказ МОН України від 30.11.2015 № 1931л;
 • Статуту ЦППРК №1 м. Кривий Ріг затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.05.2016  № 581 (сайт ЦППРК №1 м. Кривий Ріг https://cpprk.com).

1.2. До ЦППРК №1 м. Кривий Ріг приймаються громадяни України.

Прийом на навчання громадян України здійснюється за наявності ліцензії на підготовку (у тому числі первинну професійну), професійно-технічне навчання.

1.3 Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Обмеження допускаються за медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України та освітньо-кваліфікаційними характеристиками (відповідно до Державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з професій, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України).

1.4. Прийом громадян ЦППРК №1 м. Кривий Ріг здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем  «кваліфікований робітник».

1.5. Прийом  громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.

1.6. Прийом громадян понад державне/регіональне замовлення, а також професійно-технічне навчання здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

ІІ.  Приймальна комісія

2.1. Прийом до ЦППРК №1 м. Кривий Ріг здійснює приймальна комісія, яка знаходиться за адресою: 50005, м. Кривий Ріг, вул. Каховська, 13б.

2.2. Очолює приймальну комісію керівник ЦППРК №1 м. Кривий Ріг Яровенко В.П. Наказом ЦППРК №1 м. Кривий Ріг від 03.11.2020 р. № 119-аг «Про організацію роботи приймальної комісії» визначено та затверджено  персональний склад комісії і порядок її роботи  (додаток №1).

2.3. Правила прийому до ЦППРК №1 м. Кривий Ріг  у 2021 році розроблено відповідно до чинного законодавства України, затверджуються керівником ЦППРК №1 м. Кривий Ріг  за погодженням з департаментом освіти і науки облдержадміністрації не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

2.4.1. Організовує прийом заяв та документів.

2.4.2. Проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу освіти.

2.4.3. Організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору.

2.4.4. Приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб.

2.4.5. Організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників.

2.4.6. Вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому ЦППРК №1 м. Кривий Ріг  доводяться до відома вступників через засоби масової інформації,  інформаційні стенди, сайт закладу освіти https://cpprk.com, що обумовлюють:

2.5.1. Перелік професій, за якими здійснюється навчання згідно з отриманими ліцензіями  (додаток №2).

2.5.2. Вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (додаток №2).

2.5.3. Плановані обсяги прийому на 2021 рік (додаток №2).

2.5.4. Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників  (додаток №2).

2.5.5. Строк навчання за професіями  (додаток №2).

2.5.6. Форми та ступеневість навчання  (додаток №2).

Відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки України щодо права провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти (наказ МОН України від 11.06.2014  № 2323л;  наказ МОН України від 05.12.2014 № 3090л;   наказ МОН України від 10.06.2015 № 1415л;  наказ МОН України від 30.11.2015 № 1931л) ЦППРК № 1 м. Кривий Ріг  має право на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної (професійно-технічної) освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки  робітничих професій, професійно-технічного навчання.

2.5.7. Обмеження з професій вступників за медичними показаннями відповідно до наказу МОЗ від 21.05.2007р. №246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007р. за №846/1413 (додаток №3).

2.5.8. Прийом до ЦППРК №1 м. Кривий Ріг проводиться шляхом вступних випробувань (тестових завдань) з предметів: для всіх професій, які будуть навчатися на базі базової середньої освіти  з української мови, фізики або хімії (додаток А, Б). Вступні випробування для всіх професій, які будуть навчатися на базі повної загальної середньої освіти провести з фізики або хімії (додаток Б, В).

Для абітурієнтів з підготовки професії «Живописець. Монтажник експозиції та художньо – оформлювальних робіт» вступні випробування провести шляхом тестових завдань з хімії та творчої роботи (малюнок), завдання з яких затверджено на засіданні методичної комісії викладачів загальноосвітньої підготовки, від 10.11.2020 р. № 3 (додаток №4).

         Вступні випробування проводяться згідно з розкладом, затвердженого наказом керівника ЦППРК №1 м. Кривий Ріг від 13.11.2020 р. № 128-аг  (додаток №5).

2.5.9. У разі однакового конкурсного балу вступників перевага при зарахуванні надається відповідно до середнього балу документу про освіту (свідоцтва про базову загальну середню освіту та свідоцтва (атестату) про повну загальну середню освіту).

2.5.10. В ЦППРК №1 м. Кривий Ріг для вирішення спірних питань та оскаржень результатів вступних випробувань створено апеляційну комісію, склад якої затверджено наказом керівника від  13.11.2020 р. № 129-аг (додаток №6).

2.5.11. Приймальна комісія працює відповідно до наказу від 03.11.2020 р.

№ 119-аг «Про  організацію роботи приймальної комісії»  (додаток №1).

Графік роботи приймальної комісії:

 • понеділок - п’ятниця з 08.00 до 16.00 год.;
 • субота з 09.00 до 15.00 год.;
 • неділя - вихідний

2.5.12. ЦППРК №1 м. Кривий Ріг гарантує наявність 140 місць в гуртожитку. Місця в гуртожитку надаються здобувачам освіти відповідно до Порядку забезпечення гуртожитками осіб, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 17 квітня 2019 р. № 331. Поселення в гуртожиток відбудеться 01 вересня 2021 року за адресою: 50005, м. Кривий Ріг, вул. Каховська, 13б.

2.5.13. Порядок проходження медичного огляду вступників. Вступники проходять професійний медичний відбір в медичних установах за місцем проживання абітурієнтів.

 

Форми довідок:

- Ф-086 О (відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року  №110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування», наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року №246 «Про затвердження  Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»);

- форма  первинної  облікової   документації   №086-1/о (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України  від 20.07.2009 №518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»; наказ Міністерства охорони здоров'я України від 16.08.2010 №682 «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх начальних закладів»)

2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлено правилами прийому до ЦППРК №1 м. Кривий Ріг відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів  підготовки кваліфікованих робітників за регіональним/державним замовленням на 2021-2022  навчальний рік (додаток №7). Групи, які навчаються за рахунок фізичних та юридичних осіб, починають навчання по мірі комплектування груп.

 

III. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до закладу професійної (професійно-технічної) освіти, вказуючи обрану професію (спеціальність), форму здобуття освіти, місце проживання, до якої додають:

 • документ про освіту;
 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
 • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в заклад освіти (за наявності);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ (угода).

 

IV. Умови прийому

4.1. Прийом до ЦППРК №1 м. Кривий Ріг проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:     

 • за результатами вступних випробовувань  (тестових завдань) за переліком питань і завдань з предметів для абітурієнтів на базі базової загальної середньої освіти:  українська мова (додаток №4-А),  хімія або фізика (додатки №4-Б, № 4-В),  та за переліком питань і завдань з предметів для абітурієнтів на базі повної загальної середньої освіти: хімія (додаток № 4-В), фізика (додаток № 4-Б),  що розглядаються та схвалюються на засіданні методичної комісії викладачів загальноосвітньої підготовки  і затверджуються керівником закладу освіти;

4.2. Конкурсний відбір проводиться для всіх категорій вступників згідно графіку (додаток 5)

Прийом здобувачів освіти на професійно-технічне навчання, на перепідготовку або підвищення кваліфікації  здійснюється  шляхом проведення вхідного контролю (тестування) з професій електрогазозварник; Машиніст бульдозера; Машиніст крана (кранівник); кухар; стропальник (додаток 8)

4.3. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

5.2. Першочергово зараховуються за інших різних умов:

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають
 • свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України в рік вступу;
 • особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
 • особи, які вступають до закладу професійної (професійно-технічної) освіти за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ЦППРК №1 м. Кривий Ріг за обраною професією та формою здобуття освіти.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії ЦППРК №1 м. Кривий Ріг.

Апеляційна комісія розглядає заяви у встановлені терміни і результати доводить до відома заявника особисто. Рішення апеляційної комісії є остаточним.

5.5. Зарахування до ЦППРК №1 м. Кривий Ріг здійснюється наказом керівника ЦППРК №1 м. Кривий Ріг.

5.6. Зарахування до ЦППРК №1 м. Кривий Ріг на навчання за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

 

VI. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в закладі загальної середньої освіти.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ЦППРК №1 м. Кривий Ріг . На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані.

При невиконанні державного/регіонального замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) ЦППРК №1 м. Кривий Ріг проводить додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до ЦППРК №1 м. Кривий Ріг,  а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення у спосіб, що не суперечить чинному законодавству України.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням Правил прийому до ЦППРК №1 м. Кривий Ріг здійснюється Міністерством освіти і науки України, Департаментом освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, що реалізує державну політику у сфері професійної (професійно-технічної) освіти  в межах делегованих повноважень.

 

Відповідальна особа:

Соціальний педагог                                                                        Шпильова Ю.А.