cpprk1kr@gmail.com

+380978485508

config
Статут

 

  1. Загальні положення

1.1.ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ І ПЕРЕПІДГОТОВКИ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ № 1 М. КРИВИЙ РІГ (далі – Центр) є державним професійно-технічним навчальним закладом другого атестаційного рівня, підпорядкованим Міністерству освіти і науки України, що здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення професійної кваліфікації працюючих працівників, пов'язаних з упровадженням новітніх технологій виробництва чи сфери послуг.

Центр здійснює первинну підготовку робітників високого рівня кваліфікації, як правило, з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової чи повної загальної середньої освіти.

Центр може здійснювати допрофесійну підготовку, загальноосвітню підготовку, професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.

Повне найменування українською мовою:

ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ І ПЕРЕПІДГОТОВКИ РОБІТНИЧИХ

КАДРІВ № 1 М. КРИВИЙ РІГ.

Скорочене найменування українською мовою:

ЦППРК № 1 М. КРИВИЙ РІГ.

1.2.Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 1997 р. № 526 «Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних навчальних закладів» та наказу Міністерства освіти України від 04.06.1997 ;№ 178 «Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних навчальних закладів в Дніпропетровській області» шляхом ліквідації (злиття) Професійно-технічного училища № 9 м. Кривий Ріг, Професійно-технічного училища № 10 м. Кривий Ріг, Професійно-технічного училища № 28nbsp; м. Кривий Ріг ліквідовані шляхом злиття та на їх базі створено ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ І ПЕРЕПІДГОТОВКИ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ № 1nbsp; М. КРИВИЙ РІГ.

ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ І ПЕРЕПІДГОТОВКИ РОБІТНИЧИХ ;КАДРІВ № 1 М. КРИВИЙ РІГ є правонаступником прав та обов’язків Професійно-технічного училища № 9 м. Кривий Ріг, Професійно-технічного училища № 10 м. Кривий Ріг, Професійно-технічного училища № 28 ;м. Кривий Ріг.

Центр утворений та зареєстрований в порядку, визначеному законодавством, що регулює діяльність відповідного неприбуткового закладу (організації).

1.3.Відповідно до пункту 1 рішення виконавчого комітету Дзержинської районної у місті Кривому Розі ради Дніпропетровської області від 16 березня 2016 року № 108 змінено номер будинку по вулиці Каховській, тому місцезнаходження Центру:

Україна, 50005, Дніпропетровська область.

м. Кривий Ріг, вул. Каховська, 13Б.

1.4.Головним завданням Центру є забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей та стану здоров’я з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих робітниках, конкурентоспроможних на ринку праці.

1.5.До основних повноважень і напрямів діяльності Центру належать:

а)організація навчально-виховного процесу, вибір форм та методів навчання;

б)навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність;

в)розробка робочих навчальних планів і програм з професій та спеціальностей на основі типових навчальних планів і програм, визначення регіональної компоненти змісту професійно-технічної освіти, що затверджуються в установленому порядку;

г)розробка правил прийому учнів, слухачів до Центру на основі типових правил прийому;

ґ)формування разом з органом управління професійно-технічною освітою планів прийому учнів, слухачів з урахуванням державного замовлення та/або регіонального замовлення, потреб ринку праці та потреб громадян у професійно-технічній освіті і замовлень заінтересованих центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій;

д)організація харчування учнів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з їх числа, дітей-інвалідів / інвалідів I-III груп та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

е)атестація педагогічних працівників;

є)організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах, організаціях;

ж)здійснення професійно-технічного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації працюючих робітників та незайнятого населення;

з)організація виробничого навчання учнів, слухачів на підприємствах, в установах, організаціях;

и)забезпечення заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів, слухачів, працівників;

і)матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу;

ї)визначення структури і штатного розпису з урахуванням встановленого фонду заробітної плати;

й)забезпечення якості професійного навчання та виховання учнів, слухачів;

к) видача документів про освіту встановленого зразка.

1.6.Центр надає платні освітні та інші послуги, визначені Центром відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796, та пов’язані з його основною статутною діяльністю.

1.7.Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Указами Президента України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. № 1240, Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 р. № 956, Порядком надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999р. № 992, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 р. № 711/12585, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.

1.8.Статут Центру розроблено відповідно до вимог нормативно-правових актів, зазначених у пункті 1.7 розділу 1 Статуту та у відповідності до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Кодексу законів про працю України, інших актів законодавства та погоджено на загальних зборах колективу.

1.9.Міністерство освіти і науки України, місцевий орган управління професійно-технічною освітою відповідно до повноважень, визначених актами законодавства України здійснюють контроль за дотриманням вимог законодавства і Статуту та приймають відповідні рішення в разі їх порушень.

Трудовий розпорядок Центру визначається правилами внутрішнього розпорядку, розробленими відповідно до законодавства та затвердженими у встановленому порядку.

 

  1. Цивільна правоздатність Центру

2.1.Цивільні права та обов’язки Центру виникають з моменту його створення і припиняються з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

2.2.Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, штамп, печатку із своїм найменуванням та із зображенням Державного Герба України.

2.3.Центр несе відповідальність перед особою, державою, суспільством за виконання функцій і завдань, що покладені на нього, життя і здоров’я учнів, слухачів, працівників навчального закладу під час навчально-виробничого та навчально-виховного процесів, за порушення їх прав та інше, що передбачено законодавством.

2.4.Центр може мати філії, відділення, навчально-виробничі, навчально-комерційні, соціально-культурні, спортивно-оздоровчі та інші підрозділи та утворювати в установленому порядку разом з вищими навчальними закладами, підприємствами, установами, організаціями навчально-виробничі комплекси, входити до асоціацій та інших об’єднань юридичних осіб.

2.5.Центр здійснює освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти, пов'язану з підготовкою кваліфікованих робітників та наданням інших освітніх послуг, після отримання ліцензії. Ліцензія на провадження освітньої діяльності закладів освіти видається на підставі виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187.

2.6.З метою сприяння розвитку навчально-матеріальної та соціально-побутової бази, забезпечення професійно-практичної підготовки, вирішення соціальних та інших питань працівників, учнів, слухачів, Центр має право укладати договори, у тому числі із підприємствами, установами, організаціями та іншими суб’єктами господарювання.

 

  1. Навчально-виробничий процес

3.1.Навчально-виробничий процес у Центрі – це система організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів та встановлених вимог.

Навчально-виробничий процес у Центрі ґрунтується на принципахnbsp; гуманістичної особистісно орієнтованої педагогіки, демократизму, ;незалежності від політичних, громадських, релігійних об’єднань, на спільній діяльності педагогічних працівників, учнів, слухачів, батьків, колективівnbsp; підприємств, установ та організацій, може включати природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загальнотехнічну, професійно-теоретичну, професійно-практичну підготовку, а також виховну роботу з учнями, слухачами.

3.2.Навчально-виробничий процес у Центрі здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових актів, зазначених у пунктах 1.7, 1.8 розділу 1 Статуту.

3.3.Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації осіб за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», здійснюється за професіями, визначеними Центром згідно з Державним переліком професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. № 1117, Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» та відповідно до отриманих ліцензій для провадження діяльності з надання освітніх послуг.

3.4.Зміст навчально-виробничого процесу та термін навчання у Центрі визначаються робочими навчальними планами і програмами, які розроблені Центром спільно з підприємствами-замовниками на основі типових навчальних планів і програм, а також, відповідно до вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1135.

Розроблені Центром робочі навчальні плани і програми затверджуються у встановленому порядку.

3.5.Здобуття професійно-технічної освіти у Центрі здійснюється за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, дистанційною, екстернатною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та заnbsp; індивідуальними навчальними планами.

Центр самостійно обирає форми та методи організаціїnbsp; навчально-виробничого процесу, а педагогічні працівники самостійно, зnbsp; урахуванням положень загальної педагогіки, визначають засоби і методиnbsp; навчання та виховання учнів, слухачів, а також, поряд з урокамиnbsp; практикуються лекційні та семінарські заняття, співбесіди, практикуми, самостійні дослідні та лабораторно-практичні роботи, курси на основіnbsp; інформаційних технологій, інші форми активного оволодіння знаннями, уміннями та навичками.

Усі форми професійно-практичної підготовки учнів, слухачів Центру здійснюються у тісному поєднанні з виготовленням корисної продукції, товарів широкого вжитку, наданням послуг, що оплачуються згідно із законодавством.

3.6.Учні, які мають базову загальну середню освіту, можуть одночасно з набуттям професії здобувати повну загальну середню освіту в Центрі або вnbsp; іншому навчальному закладі.

Загальноосвітня підготовка учнів у Центрі здійснюється відповідно до Державних стандартів загальної середньої освіти з урахуванням профільності навчання та специфіки умов набуття робітничої професії.

Учні, які за станом здоров’я, сімейними обставинами, а також з інших поважних причин не можуть одночасно із набуттям професії здобувати повну загальну середню освіту або не мають базової загальної середньої освіти, а також ті, які потребують соціальної допомоги і реабілітації, можуть здобувати лише робітничу кваліфікацію з урахуванням медичних показань і протипоказань для наступної трудової діяльності. Обрання форм і методів професійної підготовки проводиться згідно з висновками спеціалістів медико-соціальної експертної комісії.

У Центрі може здійснюватись допрофесійна підготовка учнівnbsp; загальноосвітніх навчальних закладів. Учні середньої загальноосвітньої школи, починаючи з 9 класу, можуть поєднувати здобуття загальноїnbsp; середньої освіти з допрофесійною підготовкою у Центрі відповідно до договорів, укладених із загальноосвітніми навчальними закладами.

3.7.Прийом громадян на навчання до Центру здійснюється згідно зnbsp; правилами прийому, розробленими Центром на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 ;№ 499, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 р. ;№ 823/23355, та відповідно до вимог державного та/або регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів та договорів із юридичними і фізичними особами у межах ліцензованого обсягу.

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

3.8.Навчальний рік у Центрі розпочинається 1 вересня і завершується в терміни, встановлені робочими навчальними планами.

Для деяких категорій учнів, слухачів, а також під час організаціїnbsp; перепідготовки робітників та підвищення їх кваліфікації, заняттяnbsp; розпочинаються з урахуванням укомплектованості навчальних груп або вnbsp; терміни, погоджені із замовниками кадрів.

Відповідно до вимог типових навчальних планів, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти для учнів Центру, тривалість навчання яких перевищує 10 місяців, встановлюються щорічні канікули загальною тривалістю 11 тижнів (як правило, 2 – у зимовий та 9 – у літній періоди); для учнів, які навчаються 10 місяців, встановлюються канікули ;2 тижні – у зимовий період.

3.9.Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

а)академічна година тривалістю 45 хвилин;

б)урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищуєnbsp; ;6 академічних годин;

в)навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

г)навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічнихnbsp; годин;

ґ)навчальний семестр, тривалість якого визначається навчальнимnbsp; ;планом;

д)навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учнів, слухачів у період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством України.

3.10.Навчальні групи теоретичної підготовки у Центрі комплектуються чисельністю не більше 30 осіб, а на третьому ступені професійно-технічної освіти – не менше 12 осіб.

Виробниче навчання проводиться у навчальних групах чисельністю не менше 12 осіб, а на третьому ступені професійно-технічної освіти – не меншеnbsp; 6 осіб.

У разі організації професійної підготовки, професійно-технічногоnbsp; навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників понадnbsp; державне замовлення, що здійснюється за договорами з юридичними та фізичними особами, Центр може, за погодженням із замовником робітничих кадрів, встановлювати чисельність учнів, слухачів у навчальних групах, нижчу за нормативну.

3.11.Визначення навчальних досягнень учнів, слухачів Центру здійснюється за діючими критеріями 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів у загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах та заносяться до журналів обліку теоретичного і виробничого навчання.

Відвідування занять учнями, слухачами Центру є обов'язковим.

3.12.Перелік форм контролю знань, умінь і навичок учнів, слухачів та критерії їх кваліфікаційної атестації встановлюються робочими навчальними планами.

З метою визначення рівня професійної підготовленості учнів, слухачів на окремих етапах професійно-практичної підготовки проводитьсяnbsp; проміжна кваліфікаційна атестація, за наслідками якої присвоюється відповідна робітнича кваліфікація (розряд, клас, категорія).

3.13.Навчання у Центрі завершується державною кваліфікаційноюnbsp; атестацією. Державна кваліфікаційна атестація та присвоєння кваліфікаціїnbsp; здійснюється відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого спільним наказом Міністерства праці та соціальноїnbsp; політики України і Міністерства освіти України від 31.12.1998 № 201/469, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 березня 1999 р. за № 124/3417, та положення про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 р. № 956.

До складання державної кваліфікаційної атестації допускаються учні, слухачі, які закінчили повний курс навчання і мають навчальні досягнення не нижче 4 балів з професійно-практичної підготовки та усіх навчальних предметів, що входять до додатку до диплома (свідоцтва) кваліфікованогоnbsp; робітника, молодшого спеціаліста.

3.14.Випускникам, які завершили навчання на другому ступені професійно-технічної освіти, успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідної кваліфікації (розряду, класу, категорії) і видається диплом, зразок якого затверджуються Кабінетом Міністрів України.

3.15.Диплом кваліфікованого робітника з відзнакою видається випускникам Центру, які мають не менше 75 відсотків навчальних досягнень високого (IV) рівня (10, 11, 12 балів) з усіх предметів професійно-теоретичної підготовки та професійно-практичної підготовки, а з решти предметів, що входять у додаток до диплому, достатнього (III) рівня (не нижче 8 балів) і за результатами державної кваліфікаційної атестації мають високий (IV) рівень (10, 11, 12 балів) та зразкову поведінку.

3.16.Учні, слухачі, які не завершили повного курсу навчання у Центрі, але за результатом проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, мають право на достроковий випуск і одержують свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Особам, які не закінчили повного курсу навчання і не пройшлиnbsp; кваліфікаційної атестації, видається довідка встановленого зразка.

3.17.Випускникам, які навчалися з професій, пов'язаних з роботами на об'єктах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом органу державного нагляду за охороною праці, разом з дипломом видається посвідчення про допуск до роботи на цих об'єктах.

3.18.Випускникам Центру, які здобули повну загальну середню освіту, видається документ державного зразка про отримання повної загальної середньої освіти за місцем її здобуття.

За зразкове ставлення до навчання й виняткові його результатиnbsp; випускник Центру, який здобув повну загальну середню освіту, може бутиnbsp; нагороджений золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Особам, які навчались у навчальних групах із здобуттям повної загальної середньої освіти, але не завершили повного курсу навчання, видається довідка (табель) встановленого зразка про наявні досягнення із загальноосвітніх предметів.

3.19.Річне оцінювання та державна підсумкова атестація учнів ізnbsp; загальноосвітніх предметів проводиться відповідно до Положення проnbsp; державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальноїnbsp; середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 №1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Україниnbsp; 14 лютого 2015 р. № 157/26602, та Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30липня 2015р. ;№ 924/27369.

3.20.Методичне забезпечення навчального процесу в Центрі здійснює методична служба, яка включає педагогічну та методичну ради, предметні, циклові, методичні комісії та інші об’єднання педагогічних працівників.

3.21.Мова навчання у Центрі визначається відповідно до вимогnbsp; Конституції України, законодавства України про мови.

 

  1. Статус учнів, слухачів Центру

4.1.Учні Центру–це випускники основної чи старшої загальноосвітньої школи, зараховані до Центру на навчання за програмами первинної професійної підготовки.

4.2.Слухачі Центру – це особи, зараховані до Центру на навчання за програмами професійно-технічного навчання, перепідготовки чи підвищення кваліфікації.

4.3.Права і обов’язки учнів, слухачів Центру визначаютьсяnbsp; законодавством України та цим Статутом.

4.4.Учні, слухачі Центру мають право на:

а)належні умови навчання за обраною професією;

б)матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України;

в)навчання професії за індивідуальною програмою;

г)безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базами Центру;

ґ)матеріальну допомогу;

д)оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно ізnbsp; законодавством;

е)безоплатне користування послугами закладів охорони здоров'я, засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров'я;

є)щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;

ж)безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, що не дає змоги продовжувати навчання за обраною професією;

з)додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

и)продовження освіти за професією, спеціальністю на основіnbsp; одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до укладеної з Центром угоди, у тому числі і на контрактнійnbsp; основі;

і)направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордон;

ї)участь у дослідно-експериментальній діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

й)особисту або через своїх представників участь у громадськомуnbsp; самоврядуванні, в обговоренні і вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, дослідно-експериментальної роботи, одержання стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

к)участь в об'єднаннях громадян;

л)безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

м)захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічногоnbsp; насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь та гідність.

Органи місцевого самоврядування можуть забезпечувати харчування та пільговий проїзд учнів, слухачів до місця навчання і до дому в порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, та передбачати на це відповідні видатки з місцевих бюджетів.

4.5.Відволікання учнів, слухачів Центру за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених законодавством.

4.6.Учні, слухачі Центру зобов’язані:

а)дотримуватись законодавства, моральних та етичних норм;

б)виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь, навичок;

в)систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичнимиnbsp; навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний та громадянський рівень;

г)відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком;

ґ)додержуватись вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку Центру;

д)виконувати, під час проходження виробничої практики, вимоги нормативно-правових актів, що регулюють працю робітників відповіднихnbsp; підприємств, установ, організацій;

е)дотримуватись правил охорони праці та техніки безпеки під часnbsp; практичного навчання і виробничої практики;

є)бережно ставитись до обладнання, засобів навчання та інвентарю, що використовуються в навчально-виробничому і навчально-виховному процесах.

4.7.Збитки, навмисно заподіяні учнями, слухачами Центру установі, організації, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьківnbsp; (опікунів) відповідно до законодавства.

4.8.За невиконання обов'язків і систематичне порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку Центру, незадовільну успішність до учня, слухача застосовуються такі заходи впливу, як попередження, догана, відрахування з Центру. Заходи впливу до учня, слухача Центру застосовуються на підставі подання класного керівника, викладача, майстра виробничого навчання або інших педагогічних працівників та оформлюються наказом керівника Центру.

Порядок накладення дисциплінарного стягнення, відрахування з Центру визначається Статутом та правилами внутрішнього розпорядку.

4.9.Учень, слухач може бути відрахований з Центру за:

а)власним бажанням;

б)незадовільні успішність, поведінку;

в)невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;

г)вироком суду, що набрав законної сили;

ґ)грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку Центру;

д)станом здоров'я;

е)переведенням, за його згодою, до іншого навчального закладу.

Учень, слухач при відрахуванні з Центру може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації.

4.10.За досягнення високих результатів у навчанні та в оволодінніnbsp; професією, спеціальністю, за активну участь у виробничій діяльності та за інші досягнення застосовуються форми морального та матеріального заохочення учнів, слухачів Центру: подяка, грамота, почесна грамота, нагородження цінним подарунком, занесення на дошку пошани, преміювання.

Для матеріального заохочення учнів, слухачів Центру створюються в установленому порядку фонди матеріального заохочення, які формуються за рахунок доходів від виробничої діяльності та залучення коштів підприємств, установ, організацій, громадян.

4.11.Час навчання у Центрі зараховується до загального трудового стажу учня, слухача. Випускникам Центру денної форми навчання, якіnbsp; навчалися 10 і більше місяців, надається оплачувана відпусткаnbsp; підприємством, установою, організацією протягом перших трьох місяцівnbsp; роботи в ньому. Тривалість щорічної основної відпустки випускників віком до 18-ти років становить 31 календарний день, випускників віком понадnbsp; 18 років–відповідно до встановленої на підприємстві для робітників відповідної професії, спеціальності, посади.

4.12.Випускникам, які навчалися за денною формою навчання менш ніж 10 місяців, час навчання зараховується до трудового стажу, що дає право на щорічну основну відпустку.

Випускникам, які навчалися за державним замовленням, державаnbsp; гарантує надання першого робочого місця відповідно до одержаної професії, спеціальності згідно із законодавством.

Інші питання соціального захисту учнів, слухачів Центру регулюються законодавством.

4.13.Учневі Центру видається учнівський квиток встановленого зразка.

 

  1. Педагогічні працівники

5.1.Перелік посад педагогічних працівників Центру, їх права, обов'язки, відповідальність та соціальні гарантії визначаються Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. № 1240, та іншими нормативно-правовими актами.

5.2.Педагогічною діяльністю в Центрі займаються особи, які маютьnbsp; відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, моральні якості та фізичний стан яких дає змогу виконувати обов'язки педагогічного працівника. До педагогічних працівників відносяться працівники, визначені законодавством.

На посади педагогічних працівників Центру можуть призначатися фахівці виробництва, сфери послуг, які мають вищу освіту і здобули відповідну професійно-педагогічну підготовку.

Вимоги до педагогічних працівників Центру визначаютьсяnbsp; ;кваліфікаційними характеристиками, що затверджуються в установленому порядку.

5.3.Для визначення відповідності педагогічного працівника Центруnbsp; займаній посаді, рівня його кваліфікації проводиться атестація. Періодичність обов'язкової атестації та порядок її проведення встановлюються Міністерством освіти і науки України.

Рішення атестаційної комісії є підставою для встановленняnbsp; педагогічному працівникові відповідної категорії, присвоєння педагогічного звання або звільнення його з роботи в порядку, передбаченому законодавством України.

5.4.Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Центруnbsp; директор, у порядку визначеному законодавством.

5.5.Педагогічні працівники Центру мають право на:

а)належні умови та оплату праці відповідно до її кількості та якості, кінцевих результатів та законодавства;

б)щорічну основну відпустку тривалістю не менше 42 календарних днів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;

в)пенсію за вислугу років за наявності стажу безперервноїnbsp; педагогічної роботи згідно із законодавством;

г)матеріальне, житлово-побутове, медичне та соціальне забезпеченняnbsp; відповідно до встановлених норм і пільг;

ґ)користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою та оздоровчою базою Центру відповідно до їх призначення;

д)підвищення кваліфікації, стажування та перепідготовку;

е)захист професійної честі та гідності;

є)участь у громадському самоврядуванні, обговоренні основних питань діяльності Центру, а також його структурних підрозділів і внесенняnbsp; пропозицій адміністрації Центру;

ж)захист персональних даних.

5.6.Працівники Центру зобов'язані:

а)постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, ;загальну культуру;

б)особистим прикладом утверджувати повагу до принципівnbsp; загальнолюдської моралі;

в)сприяти зростанню престижу Центру;

г)дбайливо ставитись до майна Центру;

ґ)дотримуватись вимог охорони праці та виробничої санітарії;

д)на високому рівні здійснювати свою професійну діяльність, забезпечуватиnbsp; умови для виконання учнями, слухачами навчальних планів і програм на рівні обов'язкових державних вимог, сприяти розвитку здібностей учнів, слухачів;

е)додержуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учня, слухача;

є)виконувати вимоги Статуту та правила внутрішнього розпорядку.

5.7.Педагогічні працівники Центру несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність відповідно до законодавства.

 

  1. Загальне управління Центром

6.1.Управління Центром здійснюється Міністерством освіти і наукиnbsp; України, місцевим органом управління професійно-технічною освітоюnbsp; відповідно до повноважень, визначених нормативно-правовими актами.

Центр забезпечує виконання законодавства України, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади.

6.2.Керівництво діяльністю Центру здійснює директор, який призначається на посаду за результатами конкурсу шляхом укладення з ним контракту Міністерством освіти і науки України відповідно до законодавства.

Директор Центру проходить атестацію в порядку, встановленомуnbsp; Міністерством освіти і науки України.

Контракт з директором Центру може бути розірваний на підставах, установлених законодавством, а також передбачених у контракті.

При розірванні контракту на підставах, встановлених у контракті, звільнення провадиться згідно з пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про працю України, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці директора.

Спори між сторонами контракту розглядаються в порядку, встановленому законодавством.

6.3.Директор Центру:

а)організовує навчально-виробничий, навчально-виховний процес, забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників, молодших спеціалістів;

б)діє від імені Центру;

в)у встановленому порядку персонально відповідає за результатиnbsp; ;діяльності Центру;

г)приймає на посади та звільняє з посад працівників Центру, затверджує, відповідно до кваліфікаційних характеристик, їхні посадові обов'язки, формує педагогічний колектив;

ґ)створює необхідні умови для методичної та творчої роботи педагогічних працівників, навчання учнів і слухачів, використання і впровадження ними прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів;

д)видає у межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників, учнів і слухачів Центру та застосовує передбаченіnbsp; законодавством стягнення;

е)затверджує, в межах наявного фонду заробітної плати, штатний розпис та чисельність працівників Центру;

є)встановлює премії, доплати, надбавки до посадових окладів і ставок заробітної плати та інше матеріальне заохочення працівникам Центру за конкретні результати праці;

ж)забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, праці й виховання;

з)разом із замовниками робітничих кадрів забезпечує учнів, слухачів під

час виробничого навчання та виробничої практики на виробництві спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту;

и)забезпечує збереження та ефективне використання за призначенням закріпленого за Центром майна відповідно до законодавства.

Органи управління професійно-технічною освітою можуть делегувати директору Центру інші повноваження.

Директор Центру щорічно звітує перед загальними зборами колективу Центру.

6.4.Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Центру є загальні збори колективу Центру, які правомочні ухвалювати рішення в межах своїх повноважень за участю не менш як двох третин від кількості працівників. Загальні збори колективу Центру скликаються не менше одного разу на рік.

6.5.Загальні збори колективу Центру уповноважені:

а)погоджувати Статут Центру та вносити пропозиції щодо змін таnbsp; доповнень до нього;

б)брати участь у визначенні основних напрямів діяльності та розвитку Центру, підвищення якості й ефективності підготовки робітничих кадрів, залучення додаткових коштів на зміцнення матеріально-технічної бази Центру;

в)вносити пропозиції щодо кандидатур на посаду директора Центру;

г)вносити пропозиції щодо представників до складу конкурсних комісій при заміщенні вакантної посади директора Центру;

ґ)обговорювати правила внутрішнього розпорядку та вносити відповідні пропозиції;

д)обирати комісію з трудових спорів;

е)заслуховувати щорічний звіт директора Центру;

є)розглядати та укладати колективний договір.

6.6.Рішення загальних зборів колективу Центру вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на них. Рішення загальних зборів колективу Центру має дорадчий характер.

6.7.У Центрі можуть утворюватися й інші органи громадськогоnbsp; ;самоврядування.

6.8.Наказом директора створюється педагогічна рада, яка розглядає питання організації та здійснення навчально-виробничого та виховного процесу, головою якої є директор Центру.

6.9.У Центрі забезпечується ведення діловодства в установленомуnbsp; порядку, здійснення звітності за результатами своєї діяльності, подання статистичної та інших передбачених відомостей у встановлені терміни.

Директор та головний бухгалтер Центру несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.

 

  1. Фінансування та матеріально-технічна база Центру

7.1.Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення Центру визначаються Бюджетним кодексом України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту» іншими нормативно-правовими актами.

Фінансування професійної підготовки, соціальний захист учнів, слухачів та педагогічних працівників у Центрі, у межах обсягів державного замовлення та/або регіонального замовлення, здійснюється відповідно до законодавства України.

Центр є неприбутковим закладом та користується податковими, митними та іншими пільгами згідно із законодавством України.

У Центрі заборонено розподіл отриманих Центром доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Центру, реалізації мети (цілей, завдань) та основних повноважень і напрямів діяльності Центру, визначених цим Статутом.

7.2.Обсяги фінансування Центру не можуть зменшуватися або припинятися за наявності інших джерел фінансування.

7.3.Додаткові джерела фінансування Центру визначаються Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», іншими нормативно-правовими актами.

7.4.Додатковими джерелами фінансування є:

а)кошти, одержані за первинну професійну підготовку понад державне замовлення, професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників відповідно до укладених договорів з юридичними та фізичними особами в межах ліцензованих обсягів, у тому числі підготовку і перепідготовку робітників за замовленнями служби зайнятості населення;

б)плата за надання додаткових освітніх послуг;

в)доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, цехів та надання інших послуг населенню;

г)доходи від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання в установленому законодавством порядку;

ґ)дотації з місцевих бюджетів;

д)валютні надходження;

е)добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян згідно із Порядком отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. № 1222;

є)кошти, що отримані Центром за надання платних послуг, визначених Переліком платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796.

Відповідно до частини другої статті 85 Бюджетного кодексу України Центр протягом бюджетного періоду може отримувати видатки на його функціонування одночасно з різних бюджетів, коли такі видатки здійснюються за рішенням відповідної місцевої ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету за умови відсутності заборгованості такого бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату або за рішенням Кабінету Міністрів України.

7.5.Кошти, що надходять Центру від здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом спрямовуються на видатки згідно з кошторисом, затвердженим в установленому порядку.

7.6.Невикористані в поточному році бюджетні та спеціальні кошти не можуть бути вилучені з рахунку Центру, крім випадків, передбачених законодавством.

7.7.П'ятдесят відсотків заробітної плати за виробниче навчання і виробничу практику учнів Центру направляються на рахунок навчального закладу для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, слухачів проведення культурно-масової та фізкультурно-спортивної роботи.

7.8.Для забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітничих кадрів Центр використовує навчально-матеріальну базу та земельні ділянки відповідно до паспортів, технічної документації, актів на право постійного користування тощо.

Приміщення і споруди Центру обладнані відповідно до діючих нормативів і санітарних норм та експлуатуються згідно з вимогами охорони праці, правил пожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

7.9. Майно Центру, в тому числі: навчально-виробничі, побутові, культурно-освітні, оздоровчі, спортивні будівлі та споруди, гуртожитки, комунікації, обладнання, засоби навчання, транспортні засоби та інші об’єкти є об’єктами державної власності, що закріплені за Центром на праві оперативного управління.

Функції управління майном, закріпленим за Центром, контроль за ефективністю його використання і збереження здійснює Міністерство освіти і науки України.

Майно та земельні ділянки, закріплені за Центром не можуть бути предметом застави, не підлягають вилученню або передачі у власність, а також оренду (суборенду) юридичним і фізичним особам без згодиnbsp; Міністерства освіти і науки України, крім передбачених законодавством випадків.

7.10. Передача Центру з державної у комунальну власність здійснюється відповідно до законодавства України.

Списання майна Центру здійснюється у спосіб, передбачений Порядком списання об'єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. № 1314.

7.11.Центр несе відповідальність перед Міністерством освіти і науки України за збереження та використання за призначенням закріпленого за ним майна.

7.12.Центр має право отримувати безкоштовно від суб'єктів господарювання техніку, обладнання, матеріали, будівлі, споруди, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, а також фінансові ресурси, у порядку, визначеному законодавством.

 

  1. Міжнародне співробітництво

8.1.Центр має право укладати договори про співробітництво, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки зnbsp; навчальними закладами інших країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

8.2.Центр має право відповідно до законодавства здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на основі договорів, укладених ним з іноземними юридичними та фізичними особами, а також мати власний валютний рахунок.

8.3.Центр має право на державне сприяння щодо зовнішньоекономічної діяльності, а саме: отримання відповідних валютних асигнувань, звільнення від оподаткування, сплати мита та митного збору за навчальне, виробниче обладнання та приладдя, яке надходить з-за кордону і призначене для використання у навчально-виробничих цілях.

8.4.Валютні та матеріальні надходження від зовнішньоекономічноїnbsp; діяльності використовуються Центром для забезпечення діяльності, передбаченої цим Статутом.

 

  1. Порядок внесення змін до Статуту

9.1.Зміни та доповнення до Статуту вносяться згідно із законодавством України після обговорення на загальних зборах колективу.

9.2.Зміни та доповнення до Статуту оформлюються шляхом викладення його в новій редакції, що затверджується і погоджується в тому ж порядку, що і сам Статут.

 

  1. Порядок реорганізації та ліквідації Центру

10.1.Рішення про реорганізацію або припинення юридичної особи Центру приймає Міністерством освіти і науки України. Ліквідація або реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення) Центру здійснюється згідно із законодавством.

10.2.При реорганізації Центру вся сукупність прав і обов’язківnbsp; переходить до його правонаступника (-ів).

10.3.Ліквідація Центру, здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), яка утворюється у відповідності до законодавства України. Центр вважається таким, що припинив діяльність, з

моменту внесення запису про його припинення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

10.4.Під час ліквідації або реорганізації Центру вивільнюваним працівникам та особам, які навчаються в ньому, гарантується додержання їх прав та інтересів, відповідно до законодавства України про працю.

10.5.У разі ліквідації Центру його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим закладам (організаціям) відповідного виду, або зараховані до доходу бюджету.

Директор

ЦЕНТРУ ПІДГОТОВКИ І ПЕРЕПІДГОТОВКИ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ № 1 М. КРИВИЙ РІГ

_____________ В. А. Іслам

«_____» _____________ 2016 року

М. П.

ПОГОДЖЕНО

Директор

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

____________ О. В. Полторацький

«_____» _____________ 2016 року

М. П.

СОЦІАЛЬНІ ПАРТНЕРИ ЦППРК №1