МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПОЕТАПНОЇ АТЕСТАЦІЇ з професії: МАЛЯР, ШТУКАТУР; ЛИЦЮВАЛЬНИК-ПЛИТОЧНИК

Поетапна атестація (далі – ПА) відноситься до проміжного контролю, Державна кваліфікаційна атестація (далі – ДКА) – до вихідного контролю і проводяться у відповідності до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах від 15.06.06 р. №419 та Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затверджених наказами МОН України від 31.12.1998 р. №201/469.

Атестація, як форма вихідного контролю, здійснюється за білетами та можливими додатками до них. Білети складаються викладачами, розглядаються і схвалюються рішенням методичної комісії  та затверджуються керівником навчального закладу не пізніше, ніж за 2 тижні до початку проведення атестації.

Теоретична складова поетапної атестації, що є формою проміжного контролю, здійснюється, як правило, в тестовій формі або у вигляді комплексних контрольних завдань чи письмової роботи, зміст яких відповідає рівню кваліфікації. Форма та зміст завдань схвалюються рішенням методичної комісії ЦППРК №1 та затверджуються керівником навчального закладу.

Поетапна атестація (проміжний контроль) включає:

 • кваліфікаційнупробну роботу;
 • іспитабозалік і предметівпрофесійно-теоретичноїпідготовки.

І. Організація та проведення кваліфікаційних пробних робіт

Кваліфікаційна пробна робота є невід’ємною частиною кваліфікаційної атестації.

Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється майстром виробничого навчання під керівництвом старшого майстра, розглядається методичною комісією, погоджується з керівниками підрозділів підприємств і затверджується заступником директора з навчально-виробничої роботи.

Підбираютьсяхарактерніроботи і вироби для даноїпрофесії і підприємства, де проходитимевиробнича практика. Вони повиннівідповідативимогамкваліфікаційної характеристики випускникавідповідноїкваліфікації та технологічнимвимогам, щодіють на даномупідприємстві. Орієнтовнийпереліккваліфікаційнихпробнихробіт наведений у Типовихнавчальнихпрограмах з виробничогонавчанняДСПТО з конкретного кваліфікаційногорівняпрофесії.

Кваліфікаційна пробна робота виконується в останнійтижденьвиробничої практики (за рахунок часу відведеного на виробничу практику).

У зв’язку з тим, щоучні, як правило, проходятьвиробничу практику на різнихпідприємствах та з метою чіткого контролю, заступником  директора з навчально-виробничоїроботискладаєтьсяграфікпроведеннякваліфікаційнихпробнихробіт.

У випадку, коли учнівлаштовані на виробничу практику на підприємствах, якірозташовані за межами міста (району, області) абонеможливостіорганізаціїпроведеннякваліфікаційнихпробнихробіт на підприємстві, їхпроводять у навчальномузакладіз дозволу управління освіти і науки.

Підготовкуробочихмісць, обладнання, інструментів, матеріалів, документації, забезпеченнявиконання норм і правил безпекипраціздійснюютьмайстривиробничогонавчання з відповіднимипрацівникамипідприємствапідкерівництвом старшого майстранавчального закладу.

Учнямповідомляється порядок і умовивиконаннякваліфікаційноїпробноїроботи, видаєтьсяпотрібнадокументація (креслення, технічнівимоги та інше), наряд на виконанняроботиіззазначеннямрозрядуроботи, норми часу.

Критерії оцінювання кваліфікаційної пробної роботи:

 • кінцевий результат виконаннязавдання;
 • організаціяробочогомісця;
 • уміння та навичкиучнів правильно виконуватиприйомироботи;
 • уміннякористуватисьтехнічноюдокументацією;
 • застосуваннясучаснихметодівпраці;
 • умінняналагоджувати, обслуговувати і регулюватимашини, механізми, пристрої та обладнання;
 • уміннякористуватисяінструментами;
 • дотримання правил безпекипраці;
 • правильнеплануванняроботи;
 • запобіганнянераціональнимвитратамматеріалів та енергетичнихресурсів.

Кваліфікаційна пробна робота вважаєтьсязарахованою за умови, щозавданнявиконано у відповідності з технічними та технологічнимивимогами і в заданий час.

Для проведення та обліку кваліфікаційних пробних робіт оформлюються наступні документи:

 • переліккваліфікаційнихпробнихробіт (з підписамимайстрагрупи, відповідальногопрацівникапідприємстваабокерівникапідприємства та печаткоюпідприємства, установи, організації);
 • наряд на виконаннякваліфікаційнихпробнихробіт (іззазначеннямрозрядуробіт, норми часу);
 • протокол кваліфікаційнийпробнихробіт (з підписамимайстрагрупи, відповідальногопрацівникапідприємстваабокерівникапідприємства та печаткоюпідприємства, установи, організації). Протоколскладається за місцемпроведеннякваліфікаційнихпробнихробіт. Результативиконанняробітпереносяться у форму журналу виробничогонавчання(Перелік-протокол).У разіпроведеннякваліфікаційнихпробнихробіт у навчальномузакладі протокол завіряється директором ЦППРК№1.

ІІ. Організація та проведення поетапної атестації з технології малярних, штукатурних та лицювально-плиткових робіт

Поетапна атестаціяз предметів професійно-теоретичноїпідготовки є другою складовоюкваліфікаційноїатестації.

Викладачіпрофесійно-теоретичноїпідготовкиспільнорозробляютькомплективаріантівкомплекснихзавдань, якіповинніохоплювати не меншеніж 75% зміступрограмовогоматеріалу з основнихспеціальнихпредметів та охоронипраці (білетиаборізнорівневітестовізавдання для поетапноїатестації), якірозглядаються на засіданніметодичноїкомісії і затверджуються заступником директора з навчально-виробничоїроботи.

Поетапнаатестація(залікабоіспит) проводиться за рахунок часу визначеногоробочиминавчальними планами (6-7 годин) у рядку Державнаатестація та іншіформи контролю по завершенню кожного етапунавчання.

Поетапнуатестацію(залікабоіспит)приймаєкомісія, яка затверджується наказом директора професійно-технічногонавчального закладу не пізніше, ніж за два тижні до початку ПА, у складіголови – директора або заступника директора з навчально-виробничоїроботи, викладачапрофесійно-теоретичноїпідготовки та асистента-викладача.

Результатипоетапноїатестації(залікуабоіспиту)оформляються протоколом і заносяться в журнал теоретичного навчання на сторінку основного спецпредмету (у колонку – ПА).

Результатискладовихпоетапноїатестації: зведенувідомістьпідсумковихоцінокпредметівпрофесійноїпідготовки, щоденникиоблікувиробничої практики, виробничі характеристики учнів, наряди виконанихкваліфікаційнихпробнихробітрозглядаютьсякваліфікаційноюкомісією та оформляються протоколом кваліфікаційноїпроміжної (поетапної) атестації (форма додається), якийзберігається у навчальномузакладіпротягом 75 років. Всііншідокументищодопоетапноїатестаціїпідлягаютьзбереженню до завершеннянавчанняучнями.

ІІІ. Організація проведенняДержавно їкваліфікаційної атестації

Державнакваліфікаційнаатестація (ДКА) – завершальнийетапнавчальногопроцесу, що проводиться державною кваліфікаційноюкомісією з метою визначеннярівнякваліфікації та підготовкивипускників до самостійноїроботи з обраноїпрофесіїчиспеціальності, вмінняорієнтуватися в різнихвиробничихситуаціях.

За місяць до початку календарного року директор формує склад кваліфікаційноїкомісії (якийпогоджує з відділомпрофесійно-технічноїосвіти Головного управлінняосвіти і науки) та видає наказ про створенняпостійнодіючоїкваліфікаційноїкомісії. Вимогищодоформуваннякількісного та представницького складу викладені у Положенні про організаціюнавчально-виробничогопроцесу, затвердженого наказом МОНУкраїнивід 30.05.2006 року  № 419 п.6.

При проведенніДКА перша їїскладовазалишається без змін – обов’язковевиконанняпробноїкваліфікаційноїроботи. Форму проведеннядругоїскладової (захистдипломноїаботворчоїроботи) визначаєпедагогічна рада в залежностівідскладностіпрофесії та рівнякваліфікації. Якщо при підготовцікваліфікаційнихробітниківнавчальними планами передбаченоприсвоєння 4-го кваліфікаційногорозряду, випускникамрекомендуєтьсявиконуватидипломну роботу.

Вимогищодоскладаннякваліфікаційногоіспитувизначеніу розділіІІ.

Дипломна робота виконуються з метою перевіркизнань та уміньучнів, вміннязастосовуватиодержаніпрофесійнізнання, користуваннядовідковоюлітературою, нормативно-технічноюдокументацією, спонуканняучнів до творчоїпраці.

Теми письмових атестаційнихробітповиннівідповідатизмістувиробничої практики учнів, освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника з конкретноїпрофесії, визначаютьсявикладачамипрофесійно-теоретичноїпідготовки, розглядаютьсяметодичнимикомісіями та затверджуються заступником директора з навчально-виробничоїроботи та видаютьсяучням до початку виробничої практики.

Для розглядуДержавноїкваліфікаційноїкомісіїподаютьсятакі ж документи, як і на поетапнуатестацію. Результатиоформляються у протоколі, який приведено у Положенні про порядок кваліфікаційноїатестації та присвоєннякваліфікації особам, якіздобуваютьпрофесійно-технічнуосвіту.

Державною кваліфікаційноюкомісієюрозглядаютьсярезультатипроведеннякваліфікаційнихпробнихробіт, іспиту з професійно-теоретичноїпідготовкиабозахистудипломноїроботи, навчальнідосягненняучнів, виробничі характеристики та присвоюєтьсявідповіднакваліфікація і оформляється протокол.

Термінизберіганняобліковихдокументів для державноїкваліфікаційноїатестації та проміжної (поетапної) атестації – ідентичні (визначеніп.6.24Положення про організаціюнавчально-виробничогопроцесу).

 

 

 

СОЦІАЛЬНІ ПАРТНЕРИ ЦППРК №1