Використання документальних джерел на уроках історії та правознавства

Stopka knigПам’ятка для роботи з документом

 1. До якого виду належить документ (погляд очевидця; свідчення учасника подій; газетне повідомлення; погляд дослідника; офіційний документ).
 2. Що це за документ? (запис у щоденнику; приватний чи офіційний лист; спогади; публічне звернення чи заклик; політичний документ: звіт, протокол, урядова постанова, декларація тощо; уривок з історичного дослідження)
 3. Хто його автор? Яка політична, національна, етнічна, службова належність автора? Чи впливає це на ставлення до подій? Чи був автор очевидцем описаних подій, чи брав у них участь?
 4. Коли з'явилося джерело? Чи був документ написаний у той час, коли сталася подія, відразу після неї чи через певний час?
 5. Автор просто повідомляє про ситуацію, передає інформацію або описує те, що сталося, чи документ містить погляди висновки і рекомендації?
 6. Чи є в документі які-небудь твердження чи фрази, які б свідчили про уподобання автора, про точки зору?
 7. Чи є в тексті факти, що дозволяють вважати цей документ достовірним джерелом інформації?

Krug druzeyІнтерактивні методи роботи з документами

Робота з історичними джерелами може проходити з використанням інтерактивних методів, таких як:

            "Обговорення проблеми в загальному колі". Учні обговорюють опрацьований документ чи переглянутий фрагмент фільму. Обговорення триває до тих пір, поки є бажання висловитись. Даний метод дає можливість почути різні позиції учнів, обговорити їх, прийти до спільної думки.

            "Навчаючи - вчуся". Учень працює з історичним джерелом, а потім ділиться отриманою інформацією з іншими, переміщуючись по класу. У цьому методі використовується робота в парах.

            "Діалог" - спільний пошук усіма створеними групами узгодженого рішення однієї проблеми, що знаходить своє відображення в документі, таблиці, схемі.

            "Конкурс" - це той діалог, але кожен шукає кращу думку.

            "Атака на учнів", "Атака на вчителя". Тут вислуховується багато думок з питання, але обирається краща.

"Пошук інформації". Учні вивчають першоджерела, отримуючи необхідну інформацію.

            "Коло ідей". Учні утворюють групи, працюють над одним джерелом. Потім вислуховується добута в процесі роботи інформація.

ВИСНОВКИ

Історичні джерела відіграють важливу роль у процесі викладання історії в середній школі.

До історичних джерел належить все створене людиною, у тому числі результати його взаємодії з навколишнім середовищем, а також предмети матеріальної культури, звичаї, обряди, пам'ятки писемності. У широкому сенсі слова пам'ятки писемності в методиці називають документами.

Проте, як вже зазначалось вище, самостійна робота школярів з вивчення документів має бути добре організована вчителем і здійснюватись за певним алгоритмом.  Тому учням заздалегідь готується і пропонується пам'ятка, в якій відбиваються основні етапи роботи з документом. Зокрема, В.Мисан зазначає, що на сьогодні існує низка підходів у викладанні історії, і на їх основі розроблено кілька пам'яток для попереднього аналізу документа, що дозволяє вчителю-практику проявляти творчість та використовувати ті методи та прийомі при роботі з документами, які найбільш сприятимуть досягненню навчальної мети (об'єктивному та неупередженому пізнанню історії свого народу).

Таким чином, аналіз теорії і практики вивчення історії шляхом роботи з документальною базою дозволяє стверджувати, що включення різних видів документів в програмовий зміст шкільного курсу "Історія України" сприяє формуванню в учнів цілісних, системних, структурованих знань про історичний процес, створює умови для глибокого розуміння закономірностей історичного розвитку та стимулює до наукового пошуку.

За допомогою історичного документа реалізується принцип наочності, коли в учнів в результаті його використання виникають яскраві образи і картини минулого. Але найважливішим результатом роботи з історичними документами стає активізація процесів мислення, що сприяє більш плідному засвоєнню історичних знань і розвитку історичної свідомості. В учнів в процесі такої роботи формуються базові уміння навчальної роботі: читати документи, аналізувати й визначати потрібну інформацію, оцінювати значення документів минулого. На уроках, побудованих за принципом вивчення історичних документів, учні довідуються про значущість історичних джерел для історичної науки, бачать у них сліди діяльності людей, які жили в минулому. Все це дозволяє не тільки підтримувати інтерес школярів до історії, але й допомагає їм відчути дух епохи, без якого справжнє розуміння історії неможливе.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Баханов К.О. Сучасна шкільна історична освіта: інноваційні аспекти: Монографія. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, ЛТД», 2005. – 384 с.
 2. Грушевський М.С. Історія України-Руси. - Київ: “Наукова думка”, 1991-1998
 3. Мороз П.В. Дослідницька діяльність учнів в процесі навчання історії України: метод. посіб.– К. : «Педагогічна думка», 2012.– 127 с.
 4. Мисан В.О. Писемні джерела на уроках історії. 5-11 класи: навчально-методичний посібник /– К. : Шкільний світ, 2009. – 100 с.
 5. Новітня історія України у спогадах, щоденниках і приватному листуванні. 11 клас : історія України, академічний рівень / Гол. ред. Людмила Черкаська.– К. : Редакції газет гуманітар. циклу, 2013.– 91 с.
 6. Пометун О.І. Методика навчання історії в школі : посібник / О.І. Пометун, Г.О. Фрейман. – К. : Генеза, 2009. – 328 с.
 7. http://bibliofond.ru/
 8. http://intkonf.org/
 9. http://osvita.ua/

СОЦІАЛЬНІ ПАРТНЕРИ ЦППРК №1