Правила складання плану при роботі з текстом

- Для складання плану необхідно прочитати текст про себе, осмислити прочитане.

- Розбити текст на смислові частини, озаглавити їх. У заголовках треба передати головну думку кожного фрагмента.

- Перевірити, чи відображають

пункти плану основну думку тексту, чи пов'язаний за смислом подальший пункт плану з попереднім.

- Перевірити, чи можна, керуючись цим планом, розкрити основну думку тексту.

Правила конспектування

-Уважно прочитайте текст. Паралельно відзначайте незрозумілі місця, нові слова, імена, дати.

- Наведіть довідки про осіб, події, згадані в тексті. При записі не забудьте винести довідкові дані на поля.

- При першому читанні тексту складіть простий план. При повторному читанні постарайтеся стисло сформулювати основне положення тексту, відзначивши аргументацію автора.

- Завершальний етап конспектування складається з перечитування раніше відмічених місць ї їх короткого послідовного запису.

- При конспектуванні треба прагнути висловити авторську думку своїми словами. Прагніть того, щоб один абзац авторського тексту був переданий при конспектуванні одним, максимум – двома реченнями.

Поради  щодо  написання  есе:

1.Усвідомити  мету  написання,  яка  полягає  в тому,  що  ви  повинні  переконати  того,  хто  має  читати цей  твір, що ви  зрозуміли  тему  есе.

2.Уважно  вчитатися  втему  есе,  знайти  ключові  слова,  осмислити  проблему.

3.На  чернетці  написати  тези,  краще  з  наведенням  певних  доказів,  які  допоможуть  розкрити  тему  твору.

4.Стисло  і  влучно  занотувати   аргументи  і  приклади.

Правила,  яких  варто  дотримуватися  при  написанні  есе:

  1. Вступна  частина  має  бути стислою,  але  виразною  й  містити  у  собі  центральний  метафоричний  образ.
  2. Останнє  речення  вступу  й  перше  речення  основної  частини мають  бути  органічно  пов'язаними.  Сутність зв'язку:  пояснення  правомірності  метафори.
  3. Обсяг  основної  частини  не  регламентується,  але  необхідно  пам'ятати:  зі  збільшенням  обсягу  есе  втрачає легкість  жанру.
  4. Основна  частина  пов'язана  з  висновком  не  лише  за  думкою,  а  й  за  способом  мовного  оформлення  (через центральний  образ).
  5. Есе  має  містити  озвучену  кінцівку. При  цьому  зовсім  не  важливо,  кінець  є  ствердженням  будь-чого, запитанням  чи  остаточно  не  завершеними  роздумами.  Вдалим  варіантом  завершення  есе  вважається використання  афоризмів  і  цитат.

Поради щодо написання реферату

Реферат – письмова доповідь на задану тему, яка зроблена на основі критичного огляду відповідних джерел інформації. Автор реферату подає чужі і власні думки. У рефераті потрібно не тільки викласти все найголовніше з обраної теми, а й дати власну оцінку і зробити висновки.

Вимоги до рефератів:

  1. Робота повинна носити дослідницький характер, містити власний аналіз, власні узагальнення та висновки.
  2. Обов’язковим є розкриття заявленої теми, актуальність та сучасність використаних джерел, безпомилкове, однозначне подання інформації про них у списку літератури, відсутність граматичних та стилістичних помилок.
  3. Реферати, що містять лише загальну інформацію без власного аналізу або викачані з Інтернет не приймаються.

Структура реферату

 - Вступ Актуальність теми, аналіз існуючих підходів, мета роботи, коротка характеристика структури роботи

 - Основна частина Основний зміст реферату. Кількість розділів: три або більше. Посилання на використану літературу у квадратних дужках.

-  Висновки Містяться узагальнені висновки дослідження. Підсумовуються результати виконаної роботи.

- Список використаних джерел Перелік  друкованих та електронних джерел                                                             .