Нормативно-правова та законодавча база діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти

 PTO 1

 ЗБІРНИК

ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНО

ПРАВОВИХ АКТІВ В ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ

(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

станом на 01.07.2021

З веб-сайту НМЦ ПТО: http://nmc-pto.dp.ua/ 

 

I. ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

1.       

Конституція України від 28.06.1996 №254/96-ВР

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

2.       

Кодекс Законів України "Про працю" від 10.12.1971 №322-VІІІ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08

3.       

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VІІІ "Про освіту"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

4.       

Закон України від 10.02.1998 № 103/98-ВР "Про професійну (професійно-технічну) освіту"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80

5.       

Закон України від 16.01.2020 №463-ІХ „Про повну загальну середню освіту"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20

6.       

Закон України від 06.06.2019 № 2745-VІІІ "Про фахову передвищу освіту"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19

7.       

Закон України від 14.10.1992 №2694-ХІІ "Про охорону праці"

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2694-12

8.       

КОДЕКС  ЦИВІЛЬНОГО  ЗАХИСТУ  УКРАЇНИ від 2 жовтня 2012 року

№ 5403-VI (із змінами та доповненнями)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text

9.       

Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР «Про звернення громадян»

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80

10.   

Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18

11.   

 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

від23 вересня 1999 року № 1105-XIV (із змінами та доповненнями)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14#Text

12.   

Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

13.   

Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII «Про інформацію» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

14.   

Закон України від 05.07.1994 №80/94-ВР

«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80

15.   

Закон України від 09.04.2015 № 319-VIII

«Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/319-19

16.   

Закон України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”

від 10 лютого 1998 року № 103/98-ВР

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80

17.   

Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI

«Про захист персональних даних»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

18.   

Закон України від 22 вересня 2011 року № 3773-VI

Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17

19.   

Земельний кодекс України від 25.10.2001 №2768-ІІІ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14

20.   

Указ Президента України 25.06.2013 № 344/2013

«Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013

21.   

Указ Президента України від 08.11.2019 №837/2019

«Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/837/2019

22.   

Указу Президента України від 30 вересня 2010 р. № 926

"Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/926/2010

23.   

Постанова КМУ від 21.10.2015 № 835

«Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-%D0%BF

24.   

Постанова КМУ від  4 грудня 2019 р. № 1002

Про затвердження Типового положення про регіональну раду професійної (професійно-технічної) освіти

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1002-2019-%D0%BF

25.   

Постанова КМУ від 12 червня 2020 р. № 471

Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-programi-diyalnosti-kabinetu-ministriv-t120620

26.   

Розпорядження КМУ від 10.06.2020 № 656-р

Про внесення змін до методичних рекомендацій щодо формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-metodichnih-a656r

II. ОРГАНІЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО

РОБІТНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ

1

Закон України від 10.02.1998 № 103/98-ВР

"Про професійну (професійно-технічну) освіту" (із змінами та доповненнями)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80

2

Закон України від 12.01.2012 № 4312- VI

«Про професійний розвиток працівників»

(із змінами та доповненнями)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4312-17

3

Закон України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 року № 5067-VI

(із змінами та доповненнями)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17

4

Закон України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності»

від 22 червня 2012 року № 5026-VI (зі змінами та доповненнями)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5026-17

5

Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» 15 вересня 1999 року

№ 1045-XIV (зі змінами та доповненнями)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14#Text

6

Закон України від 01.07.1993 № 3356-ХІІ

"Про колективні договори і угоди"

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3356-12

7

Закон України від 03.03.1998 N137/98-ВР

«Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/137/98-%D0%B2%D1%80

8

Закон України “Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів” від 20 листопада 2012 року № 5499-VI

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5499-17#Text

9

Закон України від 02.09.2008 № 345-VI

«Про підвищення престижності шахтарської праці»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/345-17

10

«Концепція реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти “Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта” на період до 2027 року» (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. № 419-р.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2019-%D1%80

11

«План заходів на 2020-2027 роки щодо впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічного) освіти" Сучасна професійна (професійно-технічну) освіту "на період до 2027 року», затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 №  508-р.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/508-2020-%D1%80

12

«Концепція підготовки фахівців з дуальної формі отримання освіти», затверджена розпорядженням КМУ від 19 вересня 2018 № 660-р

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-%D1%80

13

«План заходів щодо реалізації Концепції підготовки фахівців з дуальної формі отримання освіти», затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 № 214-р;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2019-%D1%80

14

Постанова КМУ від 15.04.2013 № 306 «Про затвердження Порядку формування державного замовлення на перепідготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищенню кваліфікації та перепідготовку кадрів» (редакція відбудеться 01.01.2022, підстава - 1186-2020-п.)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/306-2013-%D0%BF

15

Спільний наказ МОН та Мінпраці та соціальної політики України від 26.03.2001  № 127/151

«Про затвердження Положення про професійне навчання працівників на виробництві» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0315-01

16

Спільний наказ МОН та Мінпраці та соціальної політики України від 27.12.2006  № 500/861

«Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу на виробництві»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0032-07

17

Спільний наказ Мінсоцполітики України та МОН України від 15.09.2017 №1482/1277

«Про затвердження змін до Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних», зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 09.10.2017 №1238/31106

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-11-30/8299/nmo-1482_1277.pdf

18

Наказ МОН України від 16.05.2006 №373

«Про формування обсягів державного замовлення на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах Міністерства освіти і науки України».

https://ips.ligazakon.net/document/MUS4313

19

Наказ МОН України від 29.12.2020 № 1569

Про затвердження обсягу державного замовлення у 2020 році

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-obsyagu-derzhavnogo-zamovlennya-u-2020-roci-18

20

Порядок визнання в Україні професійних кваліфікацій, здобутих в інших країнах, затверджений пocтaнoвoю Кабінету Міністрів України від 2 червня 202 1р. № 576

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-2021-%D0%BF#Text

21

Положення про реєстр кваліфікацій, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2021 № 620

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/620-2021-%D0%BF#Text

22

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового положення про кваліфікаційний центр» від 22.04.2021 № 452, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 2021 р. за № 804/36426;

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE36426.html

https://ips.ligazakon.net/document/RE36426?an=1

23

Наказ МОН України від 12.04.2021 № 411

Про модернізацію програмного забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-modernizaciyu-programnogo-zabezpechennya-yedinoyi-derzhavnoyi-elektronno

24

Лист МОН України від 14.06.2021 № 1/9-311

Щодо інформаційних матеріалів про документи вступників

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/82827/

25

Наказ МОН України від 28.04.2021 № 481

Про організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WorldSkills Ukraine» у 2021 - 2022 роках

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizaciyu-ta-provedennya-vseukrayinskogo-konkursu-profesijnoyi-majsternosti-worldskills-ukraine-u-2021-2022-rokah

26

Наказ МОН України від 16.02.2021 № 204

Про затвердження положень про реєстри Єдиної державної електронної бази з питань освіти

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhen-pro-reyestri-yedinoyi-derzhavnoyi-elektronnoyi-bazi-z-pitan-osviti

27

Указ Президента України № 94/2021 від 12.03.21 року

Про Національну молодіжну стратегію до 2030 року

http://osvita.ua/legislation/other/81510/

28

Указ Президента України №211/2021 від 27 травня 2021 року

Про персональний склад Ради з питань розвитку професійної (професійно-технічної) освіти

https://president.gov.ua/documents/2112021-38993

III. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

1

Кодекс Законів України "Про працю" від 10.12.1971 №322-VІІІ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08

2

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VІІІ "Про освіту"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

3

Закон України від 10.02.1998 № 103/98-ВР "Про професійну (професійно-технічну) освіту"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80

4

Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI  «Про захист персональних даних» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

5

Постанова КМУ від  4 грудня 2019 р. № 1002

Про затвердження Типового положення про регіональну раду професійної (професійно-технічної) освіти

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1002-2019-%D0%BF

6

Розпорядження від 10.06.2020 № 656-р

Про внесення змін до методичних рекомендацій щодо формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-metodichnih-a656r

7

Розпорядження КМУ від 25.10.2017 № 831-р

«Питання управління державними закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підпорядкованими Міністерству освіти і науки»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2017-%D1%80

8

Постанова КМУ від 22 липня 2015 р. № 645

Про документи про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка і додатки до них

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/645-2015-%D0%BF

9

Постанова КМУ від 27 серпня 2010 р. № 796

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-%D0%BF

10

Розпорядженні КМУ від 24.07.2019 № 587-р

«Про передачу цілісних майнових комплексів державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти у спільну власність територіальних громад Дніпропетровської області»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/587-2019-%D1%80

11

Постанова КМУ від 08.11.2007 № 1314

«Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-2007-%D0%BF

12

Постанова КМУ від 03.06.1999 № 956 (поточна редакція)

«Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/956-99-%D0%BF

13

Постанова КМУ від 13.07.2011 № 752

«Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-2011-%D0%BF

14

Постанова КМУ від 03.09.2008 № 777

«Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/777-2008-%D0%BF

15

Постанова КМУ від 12.07.2004 № 882

«Питання стипендіального забезпечення»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/882-2004-%D0%BF

16

Постанова КМУ від 08.06.2005 №436

"Про визначення розміру щорічних стипендій та грантів Президента України призерам і учасникам всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів ПТНЗ та їх випускниками»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-2005-%D0%BF

17

Постанова КМУ від 08.11.2017 № 918

«Деякі питання виплати стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, установах»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/918-2017-%D0%BF

18

Постанова КМУ від 2 лютого 2011 р. № 116

Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116-2011-%D0%BF#n11

19

Постанова КМУ від 21.10.2015 № 835

«Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-%D0%BF

20

Постанова КМУ від 10.12.2003  № 811

Про затвердження Положення про ІВС «ОСВІТА» та Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0201-04

21

Розпорядження КМУ від 12.06.2013 № 499-р

«Про затвердження переліку державних соціальних стандартів у сфері освіти»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/499-2013-%D1%80

22

Постанова КМУ від 23 листопада 2011 р. № 1341

Про затвердження Національної рамки кваліфікацій

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF

23

Спільний наказ Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України та Міністерства соціальної політики від 20.04.2012 № 488/225

«Про затвердження Плану заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій»

Про затвердження Плану заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій | LIGA:ZAKON

24

Положення про порядок затвердження та погодження статутів вищих та професійно-технічних навчальних закладів у Міністерства освіти України, затверджене наказом МОН України від 27.10.1999 №370. (поточна редакція)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0800-99

25

Наказ Мінсоцполітики України від 23.12.2013  № 886

«Про затвердження Переліку робітничих професій, за якими здійснюється підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0005-14#n13

26

Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013  № 499

«Про затвердження Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України» (із змінами та доповненнями)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0823-13#n15

27

Положення про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти, затверджене наказом МОН України від 20.06.2000 № 225. (поточна редакція)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0442-00

28

Наказ МОН України від 06.12.2010 № 1204 «Про затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0114-11

29

Наказ МОН від 23.03.2005 № 178

«Про затвердження Примирного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю»

https://mon.gov.ua/storage/app/media/npa/5a1feb5e6278b.pdf

30

Постанова КМУ від 19 березня 1994 р. №170 (поточна редакція)

 Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/170-94-%D0%BF

31

Постанова КМУ від 17.07.2019  № 998

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення посади керівника державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0922-19#Text

32

Лист Міністерства освіти і науки України від 12.12.2017 № 1/11-13000

«Щодо надання роз’яснень стосовно призначення директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти»

http://osvita.sm.gov.ua/images/Nakaz_2017/1_11-13000.pdf

33

Наказ МОН від 10.10.2018  № 1082

«Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1231-18

34

Наказ МОН від 10.12.2003  № 811

«Про затвердження Положення про ІВС «ОСВІТА» та Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0201-04

35

Наказ МОН від 02.04.2015  № 387

«Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку документів про професійно-технічну освіту державного зразка»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0426-15

36

Наказ МОН від 21.06.2016 № 697

«Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення)», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 р за №907/29037 (текущая редакция — Принятие судебного решения от 17.05.2021)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0907-16?lang=ru

37

Наказ МОН України від 09.06.2017 № 838

"Деякі питання організації правової роботи"

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-06-16/7599/nmo-838.pdf

38

Наказ МОН України від 26.06.2017 № 929

"Про впровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек"

http://osvita.ua/legislation/other/56442/

39

Наказ МОН України від 31.08.2017 № 1243

"Про деякі питання категоріювання об’єктів інформаційної діяльності та обстеження середовищ функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи Єдина державна електронна база з питань освіти (серверна частина)"

http://osvita.ua/legislation/other/57387/

40

Наказ МОН України від 14.07.2017 № 1031

"Про затвердження Порядку погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 10.07.2017 № 1031"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0973-17

41

Наказ МОН від 04.10.2017 № 1349

«Про затвердження документів щодо підготовки кадрів за професіями загальнодержавного значення»

http://osvita.ua/legislation/proftech/58362/

42

Наказ МОН  від 15.11.2017 № 1483

«Про затвердження Плану заходів з реалізації Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1474-17

43

Наказ МОН України від 08.08.2017 № 1127

"Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року"

https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/normatyvno-pravova-baza/

44

Лист МОН України від 23.05.14 року № 1/9-263

"Про зазначення середнього бала в додатку до документа про повну загальну середню освіту"

http://osvitaua/legislation/Ser_osv/41346/>

45

Лист МОН України від 09.02.2018 р. № 1/11-1467

«Щодо документів, які посвідчують особу»

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/59460/

46

Лист МОН України від 20.06.2018 № 1/9-399

«Щодо середнього балу документа про повну загальну середню освіту»

https://mon.gov.ua/ua/npa/list-mon-ukrayini-vid-20062018-19-399-shodo-serednogo-bala-dokumenta-pro-povnu-zagalnu-serednyu-osvitu

47

Наказ МОН від 05 травня 2015 року № 504

Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0614-15

48

Спільний Наказ МОН України та Міністерства юстиції України від 19.12.2013 № 1794/2691/5

«Про затвердження Положення про навчальний центр при кримінально-виконавчій установі закритого типу»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2192-13#Text

49

Наказ МОН і Мінюсту від 12.06.2018  № 631/1824/5

“Про затвердження Положення про професійно-технічне училище при спеціальній виховній установі”.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0770-18

50

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.01.1998 р. № 65 (поточна редакція)

«Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/65-98-%D0%BF

51

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 р. № 1135 (поточна редакція)

«Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1135-2002-%D0%BF

52

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.09.2007 р. №1117

«Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1117-2007-%D0%BF

53

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341

«Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF

54

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року № 1392

"Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF

55

Постанова КМУ від 17.04.2019 № 331

Про затвердження Порядку забезпечення гуртожитками осіб, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/331-2019-%D0%BF

56

Наказ МОНУ від 22.05.2018 року №509

Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-18

57

Наказ МОН від 13.11.2017 №1465

Про затвердження стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з робітничих професій

http://osvita.ua/legislation/proftech/58400/

59

Наказ МОН від 02.04.2015 №387

Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку документів про професійно-технічну освіту державного зразка

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0426-15

59

Наказ МОН від 15.05.2013  № 511

Про затвердження Методики розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0832-13

60

Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо організації діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти зі специфічними умовами навчання від 5 листопада 2020 року № 990-IX

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/990-20#top

61

Закон України від 05.11.2020 № 978-IX

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/978-20#Text

62

Лист МОН № 1/9-657 від 26.11.2020

Про отримання дозволу на формування замовлення документів про професійну (професійно-технічну) освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти

http://osvita.ua/legislation  

63

Лист МОН України від 26.11.2020 № 1/9-657

Про отримання дозволу на формування замовлення документів про професійну (професійно-технічну) освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти

 https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-otrimannya-dozvolu-na-formuvannya-zamovlennya-dokumentiv-pro-profesijnu-profesijno-tehnichnu-osvitu-v-yedinij-derzhavnij-elektronnij-bazi-z-pitan-osviti

64

Наказ МОН № 1132 від 11.09.2020 року

Про проведення у 2020/2021 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76716/

65

Лист Міністерства освіти і науки України від 14.08.2020 №1/9-436

Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)

https://rada.info/upload/users_files/02147475/14fc8eeadd3dc1ecd8cb263f7109e1c7.pdf

66

Наказ МОН України від 18.11.2020 № 1429

Про затвердження Алгоритму прийняття та розгляду в Міністерстві освіти і науки України повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-algoritmu-prijnyattya-ta-rozglyadu-v-ministerstvi-osviti-i-nauki-ukrayini-povidomlen-pro-mozhlivi-fakti-korupcijnih-abo-povyazanih-z-korupciyeyu-pravoporushen-inshih-porushen-zakonu-ukrayini-pro-zapobigannya-korupciyi

67

Наказ МОЗ від 25.09.2020 № 2205

Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#Text

68

Указ Президента України № 223/2021 від 02.06.21 року

Про деякі питання підтримки розвитку освіти, науки та спорту

https://www.president.gov.ua/documents/2232021-39077

69

Указ Президента України № 130/2021 від 30.03.21 року

Про пріоритетні заходи щодо розвитку професійної (професійно-технічної) освіти

https://www.president.gov.ua/documents/1302021-38149

70

Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік

Розпорядження КМУ № 276-р від 24.03.2021 року

http://osvita.ua/legislation/other/82183/

71

Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території

Наказ МОН № 271 від 01.03.2021 року

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/82362/

72

Наказ МОН України від 23.06.2021 № 705

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо створення наглядової (піклувальної) ради закладу професійної (професійно-технічної) освіти

МОН України

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-stvorennya-naglyadovoyi-pikluvalnoyi-radi-zakladu-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti

73

Лист МОН України від 10.06.2021 № 1/9-303

Щодо передачі цілісних майнових комплексів закладів освіти з державної у комунальну власність

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-peredachi-cilisnih-majnovih-kompleksiv-zakladiv-osviti-z-derzhavnoyi-u-komunalnu-vlasnist

74

Лист МОН України від 09.06.2021 № 1/9-301

Щодо передачі цілісних майнових комплексів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з державної у комунальну власність

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-peredachi-cilisnih-majnovih-kompleksiv-zakladiv-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti-z-derzhavnoyi-u-komunalnu-vlasnist

75

Наказ МОН України від 23.03.2021 № 353

Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства освіти і науки України на 2021-2023 роки

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-antikorupcijnoyi-programi-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-na-2021-2023-roki

76

Постанова КМУ № 29 від 20.01.2021 року

Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

http://osvita.ua/legislation/other/79477/

77

Постанова КМУ № 67 від 03.02.2021 року

Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів освіти

https://osvita.ua/legislation/other/80046/

78

Наказ МОН № 457 від 23.04.2021 року

Про затвердження типових програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/82349/

79

Лист МОН № 1/9-236, лист ЦК Профспілки працівників освіти і науки України № 02-5/344 від 06.05.21 року

Щодо проблем, що виникають у територіальних громадах областей у зв'язку із зменшенням розміру надбавки за престижність праці для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/82401/

80

Лист МОН № 1/11-3775 від 26.05.2021 року

Про розрахунок обсягу освітньої субвенції на 2021 рік

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/82671/

81

Наказ МОН № 466 від 26.04.2021 року

Про документи про фахову передвищу освіту

http://osvita.ua/legislation/faxova-peredvyshha-osvita/82839/

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

1

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VІІІ "Про освіту"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

2

Закон України від 10.02.1998 № 103/98-ВР "Про професійну (професійно-технічну) освіту"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80

3

Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII

«Про ліцензування видів господарської діяльності»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19

4

Закон України від 04.02.1998 №74/98–ВР «Про Національну програму інформатизації» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80

5

Постанова КМУ від 26.11.2011 № 1341

«Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF

6

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 лютого  1996 року № 200

"Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200-96-%D0%BF

7

Постанова Кабінету Міністрів України  від 30 грудня 2015 р. № 1187

Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF#n452

8

Постанова Кабінету Міністрів України  від 7 червня 1999 р. N 992

Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами закладів професійної (професійно-технічної) освіти виробничого навчання та виробничої практики

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/992-99-%D0%BF

9

Указ Президента України від 28.12.2004 № 1562/2004

"Про стипендії Президента України для призерів і учасників всеукраїнських конкурсів серед учнів професійно-технічних навчальних закладів"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1562/2004

10

Постанова КМУ від 01.03.2017 № 115

«Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/115-2017-%D0%BF

11

Постанова КМУ від 10.07.2019 р. №636

Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/636-2019-%D0%BF

12

Постанова КМУ від 7 червня 1999 р. N 992 (поточна редакція)

Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами закладів професійної (професійно-технічної) освіти виробничого навчання та виробничої практики

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/992-99-%D0%BF

13

 Наказ МОН України від 09.06.2017 № 827

"Про постійне використання програмного забезпечення для функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти"

https://ips.ligazakon.net/document/MUS28555

14

Національний класифікатор України «Класифікатор професій ДК 003:2010»

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10

15

Наказ МОН України від 13.10.2010 № 947 (поточна редакція)

„Про затвердження типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників в ПТНЗ"

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0947290-10

16

Наказ МОН від 29.04.2020  № 574

 Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0410-20

17

Положення про мережу освітянських бібліотек МОН України та АПН України, затверджене наказом МОН України, АПН України від 30.05.2003 №334/31. (поточна редакція)

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v4_31290-03/sp:wide

18

Наказ МОН України від 10.04.2018 № 408

«Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/60645/

19

Положення про навчальне господарство професійно-технічного навчального закладу, що здійснює підготовку кваліфікованих робітників для сільського господарства, затверджене наказом МОН України від 10.07.2006 №527

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1012-06

20

Лист МОН України від 22.05.2018 № 1/9-330

«Про виконання Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти»

http://nmc-pto.volyn.ua/images/236.pdf

21

Наказ МОН від 12.12.2000 № 582 (поточна редакція)

«Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти»

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0582290-00

22

Наказ МОН України від 27.06.2013 № 856

«Про затвердження Положення про навчально-методичний (науково-методичний) центр (кабінет) професійно-технічної освіти»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1189-13

23

Наказ МОН України від 16.07.2015 № 768 (поточна редакція)

«Про національно-патріотичне виховання в системі освіти»

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0768729-15

24

Наказ МОН України від 02.10.2018 № 1047

«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення реагування та випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами»

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/62105/

25

Наказ МОН України від 28.12.2019  № 1646

«Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-20#Text

26

Лист МОН України від 07.08.2018 №1/9-486

«Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини у 2018/2019 навчальному році» https://www.schoollife.org.ua/pro-deyaki-pytannya-organizatsiyi-v-zakladah-osvity-vyhovnoyi-roboty-shhodo-bezpeky-i-blagopoluchchya-dytyny-u-2018-2019-navchalnomu-rotsi/

27

Постанова КМУ від 05.08.2011 № 872

«Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-%D0%BF

28

Постанова КМУ від 12.07.2017 № 545

«Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/545-2017-%D0%BF

29

Лист МОН України від 18.05.2012 № 1/9-384

«Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-384736-12

30

Наказ МОН України від 14.06.2013 № 768 (поточна редакція)

«Про затвердження плану заходів, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів»

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0768729-13#n13

31

Наказ МОН від 25.04.2013  № 466

«Про затвердження Положення про дистанційне навчання»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13

32

Наказ МОН від 12.12.2019  № 1552

«Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0182-20

33

Наказ МОН України від 23.06.2017 № 916

"Про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників"

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v0916729-17

34

Наказ МОН України від 14.06.2012 № 694

«Про затвердження Положення про навчально-практичний центр (за галузевим спрямуванням) професійно-технічного навчального закладу»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-12

35

Наказ МОН України від 15.10.2015 № 1088

«Про затвердження методичних рекомендацій щодо забезпечення кабінетів фізики загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання та обладнання»

 http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/48266/

36

Наказ МОН від 29 квітня 2020 року № 574

«Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і SТЕМ-лабораторій»

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/73528/

37

Наказ МОН України від 09.06.2017 № 827

"Про постійне використання програмного забезпечення для функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти"

https://ips.ligazakon.net/document/MUS28555

38

Наказ МОН від 15.11.2017 № 1484

«Про видання підручників для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 2017 році»

https://ru.osvita.ua/legislation/proftech/58383/

39

Наказ МОН від 07.12.2018  № 1369

Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0008-19#n10

40

Наказ МОН від 11.12.2015  № 1277

Про затвердження Положення про пробне зовнішнє незалежне оцінювання

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0009-16

41

Наказ МОН від 07.11.2000  № 522

Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0946-00

42

Наказ МОН від 12.12.2000 № 582

Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0582290-00

43

Наказ МОН від 15.02.2018 № 148  із змінами (наказ МОН № 393 від 12.03.2020)

 Про затвердження графіка проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів на 2019-2023 роки

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/59579/

44

Наказ МОН від 03.06.2013  № 669

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання системи професійно-технічної освіти

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0978-13

45

Наказ МОН від 16.07.2019  № 984

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності «WorldSkills Ukraine»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0908-19

46

 Наказ МОН від 22.09.2011  N 1099

Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1318-11

47

Наказ МОН від 01 листопада 2013 року № 1541

Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2004-13

48

Наказ МОН від 14.06.2012  № 694

Про затвердження Положення про навчально-практичний центр (за галузевим спрямуванням) професійно-технічного навчального закладу

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-12

49

Постанова КМУ від 30 листопада 2016 р. № 925

Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/925-2016-%D0%BF

50

Спільний наказ МОН та Мінпраці та соцполітики України від 31.12.1998 № 201/469

«Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0124-99

51

Наказ Мінсоцполітики України від 23.12.2013  № 886

«Про затвердження Переліку робітничих професій, за якими здійснюється підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0005-14#n13

52

Наказ МОН від 06.06.2014 № 688

«Про затвердження Порядку проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок для осіб, які приймаються на навчання за програмами перепідготовки або підвищення кваліфікації до професійно-технічних навчальних закладів»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0743-14

53

Спільний наказ МОН та Мінсоцполітики України від 16.12.2013 № 875/1776

«Про затвердження нормативно-правових актів щодо підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0003-14

54

Наказ МОН від 13.11.2017 № 1465

«Про затвердження стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з робітничих професій»

http://ru.osvita.ua/legislation/proftech/58400/

55

Наказ МОН України від 26.04.2012 № 522

«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення Державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій на основі компетентнісного підходу»

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS18112.html

56

Постанова КМУ від 14.11.2018 № 952

«Про деякі категорії осіб з особливими освітніми потребами» http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP180952.html

57

Наказ МОН від 07 грудня 2018 року №1369

«Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0008-19

58

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 р. № 729

«Про затвердження Порядку організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/729-2013-%D0%BF

59

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2014 р. № 446

«Про внесення змін до Положення про Акредитаційну комісію»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/446-2014-%D0%BF

60

Наказ Мінпраці та МОН від 31.12.1998 р. № 201/3417

«Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 1 березня 1999 р. Pа № 124/3417

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0124-99

61

Наказ МОН від 26.01.2011  № 59

«Про затвердження Інструкцій з ведення журналів обліку теоретичного та виробничого навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів»

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0059736-11

62

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та МОН України від 09.04.2002 №187/243

«Про впровадження відкритого професійно-технічного навчання на основі модульної технології»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0398-02

63

Наказ МОНУ від 06.08.2019 № 1077

"Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2019/2020 н.р."

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/65446/

https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2019/08/5d4d28cdac65b918761478-stysnuto.pdf

64

Наказ МОНУ від 13.04.2011 року № 329

"Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти" (9-11 класи)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0566-11

65

Наказ МОНУ від 12.12.2019 №1551

Про затвердження Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0193-20

66

Розпорядження КМУ № 1233-р від 09.10.2020 року

Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року

http://osvita.ua/legislation/other/76974/

67

Наказ МОН № 1210 від 30.09.2020 року

Про підготовку до проведення у 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76808/

68

Лист МОН України від 13.11.2020 № 1/9-626

Щодо організації освітнього процесу

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-osvitnogo-procesu 

69

Наказ МОН №1468 від 26.11.2020 року

Про підготовку до проведення в 2021 році вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/77662/

70

Наказ МОН № 1175 від 24.09.2020 року

Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2020/2021 навчальному році

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76796/

71

Лист МОН № 1/9-445 від 17.08.2020

Щодо організації освітнього процесу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти у 2020-2021 навчальному році

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-osvitnogo-procesu-v-zakladah-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti-u-2020-2021-navchalnomu-roci

72

Наказ МОН України від 04.12.2020 № 1509

Деякі питання проведення XXI Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-provedennya-xxi-mizhnarodnogo-konkursu-z-ukrayinskoyi-movi-imeni-petra-yacika

73

Лист МОН України від 15.12.2020 № 1/9-694

Щодо проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2020/2021 навчальному році

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-provedennya-vseukrayinskih-uchnivskih-olimpiad-z-navchalnih-predmetiv-u-20202021-navchalnomu-roci

74

Лист МОН України від 16.12.2020 № 1/9-697

Щодо організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти з 08 січня 2021 року

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-osvitnogo-procesu-v-zakladah-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti-z-08-sichnya-2021-roku

75

Про Національну молодіжну стратегію до 2030 року

Указ Президента України № 94/2021 від 12.03.21 року

http://osvita.ua/legislation/other/81510/

76

Постанова Кабінету Міністрів України

від 24 березня 2021 р. № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Text

77

Наказ Мінекономіки від 03.02.2021 № 210 Про затвердження професійного стандарту "Кухар"

https://www.me.gov.ua/ascod/List?lang=uk-UA&id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&pageNumber=935&fCtx=inName&fSort=date&fSdir=asc

78

Наказ Мінекономіки від 09.02.2021 № 248 Про затвердження професійного стандарту „Оглядач-ремонтник вагонів”

https://www.me.gov.ua/ascod/List?lang=uk-UA&id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&pageNumber=935&fCtx=inName&fSort=date&fSdir=asc

79

Наказ Мінекономіки від 24.02.2021 № 380 Про затвердження професійного стандарту “Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій"

https://www.me.gov.ua/ascod/List?lang=uk-UA&id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&pageNumber=935&fCtx=inName&fSort=date&fSdir=asc

80

Наказ Мінекономіки від 02.03.2021 425 Про затвердження професійного стандарту “Токар”

https://www.me.gov.ua/ascod/List?lang=uk-UA&id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb&pageNumber=935&fCtx=inName&fSort=date&fSdir=asc

81

Лист МОН України від 27.04.2021 № 1/9-218

Про організоване завершення 2020/2021 навчального року

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizovane-zavershennya-20202021-navchalnogo-roku

82

Наказ МОН України від 04.02.2021 № 142

Про затвердження переліку професій для розроблення стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного підходу в 2021 році

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-pereliku-profesij-dlya-rozroblennya-standartiv-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti-na-osnovi-kompetentnisnogo-pidhodu-v-2021-roci

83

Наказ МОН України від 27.05.2021 № 575

Про утворення Конкурсної комісії з конкурсного відбору підручників (посібників) для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти у 2021 році

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-konkursnoyi-komisiyi-z-konkursnogo-vidboru-pidruchnikiv-posibnikiv-dlya-zdobuvachiv-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti-u-2021-roci

84

Наказ МОН України від 19.05.2021 № 555

Про проведення конкурсного відбору підручників та посібників для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти у 2021 році

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-provedennya-konkursnogo-vidboru-pidruchnikiv-ta-posibnikiv-dlya-zdobuvachiv-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti-u-2021-roci

85

Лист МОН України від 18.05.2021 № 1/9-260

Щодо методичних рекомендацій (укладання договору ДУО)

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-metodichnih-rekomendacij

86

Наказ МОН України від 05.05.2021 № 498

Деякі питання проведення у 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти

https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-provedennya-u-2022-roci-zovnishnogo-nezalezhnogo-ocinyuvannya-rezultativ-navchannya-zdobutih-na-osnovi-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti

87

Наказ МОН України від 22.02.2021 № 245

Про затвердження стандарту професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Електромонтер контактної мережі»

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti-z-profesiyi-elektromonter-kontaktnoyi-merezhi

88

Наказ МОН України від 17.02.2021 № 216

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів професійної (професійно-технічної) освіти за компетентнісним підходом

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-rozroblennya-standartiv-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti-za-kompetentnisnim-pidhodom

89

Наказ МОН України від 17.02.2021 № 214

Про затвердження стандарту професійної (професійно-технічної) освіти 3 професії «Оператор з ветеринарного оброблення тварин»

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti-3-profesiyi-operator-z-veterinarnogo-obroblennya-tvarin

90

Наказ МОН України від 04.02.2021 № 142

Про затвердження переліку професій для розроблення стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного підходу в 2021 році

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-pereliku-profesij-dlya-rozroblennya-standartiv-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti-na-osnovi-kompetentnisnogo-pidhodu-v-2021-roci

91

Наказ МОН України від 05.01.2021 № 22

Про затвердження стандарту професійної (професійно-технічної) освіти 3 професії «Оператор технологічних установок»

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti-3-profesiyi-operator-tehnologichnih-ustanovok

92

Наказ МОН України від 05.01.2021 № 23

Про затвердження стандарту професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Контролер у банку»