Що таке інструктаж із охорони праці?

Інструктажі з охорони праці — один із найбільш ефективних видів навчання з питань безпечного виконання робіт.

Працівники, під час прийняття на роботу та періодично, повинні проходити на підприємстві інструктажі з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

Види інструктажів з охорони праці

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці або іншим фахівцем відповідно до наказу (розпорядження) по підприємству, який в установленому Типовим положенням порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці.


Запис про проведення вступного інструктажу робиться в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, який зберігається службою охорони праці або працівником, що відповідає за проведення вступного інструктажу, а також у наказі про прийняття працівника на роботу. Журнал реєстрації вступного інструктажу є документом постійного зберігання.

Докладніше про ведення журналів реєстрації інструктажів з охорони праці на читайте у щомісячному «Консультанті з охорони праці та пожежної безпеки» журналу «Охорона праці і пожежна безпека» № 8, 2016, темою якого стало проведення інструктажів, навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці.

На багатьох підприємствах проведення вступного інструктажу, крім Журналу реєстрації вступного інструктажу та наказу про прийняття працівника на роботу, фіксують ще в «контрольному листі».

Докладніше читайте у журналі «Охорона праці і пожежна безпека» № 3, 2017, де було опубліковано зразки таких документів:
• наказ про підготовку до навчання та перевірку знань із охорони праці;
• наказ про затвердження контрольного листа із охорони праці;
• контрольний лист.

Така форма, як контрольний лист проходження навчання та інструктажів з питань охорони праці, не передбачена жодним нормативним актом з охорони праці, а тому його відсутність не є порушенням нормативних актів з охорони праці і відповідальність за це не передбачена. Згідно з наказом Міністра оборони України контрольні листи ведуться тільки на військовослужбовців.

Первинний інструктаж проводиться з працівником до початку роботи безпосередньо на робочому місці.

Повторний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуально з кожним працівником або групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу. Повторний інструктаж проводиться в терміни, визначені нормативно-правовими актами з охорони праці, не рідше:
• на роботах з підвищеною небезпекою — 1 раз на 3 місяці;
• для решти робіт — 1 раз на 6 місяців.

Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці:
• при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;
• при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;
• при порушенні працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;
• при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів — для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт — понад 60 днів.

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:
• при ліквідації аварії або стихійного лиха;
• при проведенні робіт, на які відповідно до законодавства оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (начальник структурного підрозділу, майстер) або фізична особа, яка використовує найману працю.
Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж.

Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів особа, яка проводила інструктаж, вносить запис до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Докладніше про проведення інструктажів з охорони праці на підприємствах із розгалуженою структурою читайте у щомісячному «Консультанті з охорони праці та пожежної безпеки» журналу «Охорона праці і пожежна безпека» № 8, 2016, темою якого стало проведення інструктажів, навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці.

Форма проведення інструктажу

Роботодавець у виборі форми проведення інструктажу абсолютно не обмежений законодавчим полем. Інструктаж може бути індивідуальним або груповим, тобто проводитися окремо з одним працівником або ж із групою працівників.
Інструктаж може відбуватися у вигляді:
• співбесіди;
• лекції;
• самостійного вивчення працівником відповідних розділів місцевих інструкцій або ж правил, передбачених програмою відповідного інструктажу;
• перегляду навчальних фільмів, презентацій.

Інструктаж проводиться, як правило, в спеціально обладнаному для цього приміщенні, з використанням сучасних технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників за програмою, розробленою з урахуванням особливостей виробництва. З цією метою на підприємствах створюються куточки або навіть кабінети охорони праці.
Інструктажі проводяться згідно з темами, що заздалегідь розробляються і затверджуються у вигляді відповідних програм на основі чинних на підприємстві, в установі чи організації інструкцій. Програма та тривалість інструктажу затверджуються керівником підприємства. По закінченні інструктажу проводиться усне опитування осіб щодо засвоєння викладеного матеріалу.

Перелік загальних питань вступного інструктажу

Перелік загальних питань вступного інструктажу, які повинна містити програма, передбачений у НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», а саме:
• Загальні відомості про підприємство, організацію, особливості виробництва.
• Основні положення законодавства про охорону праці.
• Трудовий договір, робочий час і час відпочинку, охорона праці жінок і осіб молодше 18 років. Пільги та компенсації.
• Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, організації, відповідальність за порушення правил.
• Організація роботи з охорони праці на підприємстві. Відомчий, державний нагляд та громадський контроль за станом охорони праці.
• Загальні правила поведінки працюючих на території підприємства, у виробничих та допоміжних приміщеннях. Розташування основних цехів, служб, допоміжних приміщень.
• Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, характерні для даного виробництва. Методи і засоби попередження нещасних випадків та професійних захворювань. Основні вимоги щодо попередження електротравматизму.
• Основні вимоги виробничої санітарії та особистої гігієни.
• Засоби індивідуального захисту. Порядок і норми видачі ЗІЗ, строки носіння.
• Обставини та причини окремих характерних нещасних випадків, аварій, пожеж, що сталися на підприємстві та інших аналогічних виробництвах через порушення вимог безпеки.
• Порядок розслідування та оформлення нещасних випадків і професійних захворювань.
• Пожежна безпека. Способи та засоби запобігання пожежам, вибухам, аваріям. Дії персоналу при їх виникненні.
• Домедична допомога потерпілим. Дії при виникненні нещасного випадку на ділянці, в цеху.

Які бувають інструктажі з охорони праці?

Ефективна робота служби, що відповідає за безпеку на виробництві, починається з інструктажу нових співробітників. А кожна перевірка з охорони праці допомагає з’ясувати, наскільки це дієво, і визначити конкретні заходи щодо усунення виявлених проблем, попередити їх появу в подальшому. Не випадково прагматичними фахівцями цієї галузі створені різні види інструктажів з безпеки і охорони праці.

Вступний і первинний інструктаж з охорони праці 

Існує дві форми інструктування новачків – вступна і, так звана, – “на робочому місці” або первинна. Слід розуміти, чим відрізняється вступний інструктаж від первинного.

Згідно з інструкцією – проведення вступного інструктажу з охорони праці покладається на інженера з охорони праці або іншого працівника служби охорони праці, що має необхідну підготовку і повноваження. Його в обов’язковому порядку проходять не тільки ті, хто вступає на постійну роботу, але й тимчасові виконавці робіт (наприклад, підрядник, який прийшов до вас в офіс встановлювати кондіцінер), відряджені співробітники інших підприємств, студенти-практиканти і навіть учні, що прийшли на екскурсію .

На відміну від вступного, первинний інструктаж проводиться на робочому місці керівником, який в подальшому буде нести повну відповідальність за нового працівника. Він також обов’язковий:

– перед виконанням нового завдання;

– при переведенні працівника з однієї ділянки на іншу;

– для будівельників, які працюють на території підприємства;

– студентів під час виробничої практики або перед роботами, пов’язаними з вивченням нової теми.

Повторний інструктаж

У законодавстві про охорону праці чітко визначено, коли проводиться повторний інструктаж різних категорій працівників. Для більшої частини персоналу він повинен проходити не рідше одного разу на півроку. Але за погодженням з державними органами нагляду за безпекою праці періодичність проведення повторного інструктажу може бути скоригована, і для працівників певних спеціальностей і категорій такі інструктажі можуть проводитися один раз на рік. Їх мета – проконтролювати знання персоналом правил, інструкцій і вимог техніки безпеки. Для працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки повторний інструктаж проводиться 1 раз в три місяці.

Позаплановий інструктаж з охорони праці

У випадках, коли проводиться позаплановий інструктаж, головною його метою є вивчення:

– нових інструкцій або стандартів, що вводяться на підприємстві;

– особливостей зміни техпроцесу і нового обладнання;

– наслідків небезпечної поведінки на виробництві і способів їх запобігання;

– нових документів органів держнагляду охорони праці та інших документів.

Індивідуальний або колективний позаплановий інструктаж з охорони праці здійснює керівник підрозділу безпосередньо на робочому місці і робить це в залежності від конкретних обставин.

Цільовий інструктаж

Існують ситуації, коли працівники залучаються до виконання невластивих їм обов’язків, наприклад:

– роботи за територією підприємства,

– вантажно-розвантажувальні роботи,

– прибирання території,

– ліквідація результатів стихії,

– усунення наслідків аварії і т.д.

Цільовий інструктаж з охорони праці проводиться керівником майбутніх робіт. Час і день, коли проводиться цільовий інструктаж, як і у всіх попередніх випадках, фіксується в журналі.

© 2023 ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ І ПЕРЕПІДГОТОВКИ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ №1 м. КРИВИЙ РІГ. Designed By TNF