Тематичний план, програма навчання і білети для перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності педпрацівників, спеціалістів та техперсоналу

                                                 Додаток 1

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМА

навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності

педпрацівників, спеціалістів та техперсоналу

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тема 1. Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та взаємозв’язок їх з іншими Законами України про працю а також нормативними актами з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Тема 2. Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Тема 3. Вибухонебезпека і вибухозахист.

Тема 4. Пожежна і радіаційна безпека.

Тема 5 Електробезпека.

Тема 6 Гігієна праці. Медичні огляди. Профілактика отруєнь та професійних захворювань.

Тема 7. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку.

Тема 8. Управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій.

Тема 9. Безпека праці в освіті.

ПРОГРАМА

 

Тема 1. Законодавство України про охорону праці.

Основні положення Закону України «Про охорону праці». Поняття охорони праці. Соціально-економічне значення охорони праці. Основні законодавчі акти з охорони праці:

Закон України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;

Кодекс законів про працю України;

Нормативно правові акти, прийняті в розвиток Кодексу законів про працю;

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»;

Закон України «Про пожежну безпеку»;

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційний захист».

Основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору та під час роботи на підприємстві. Права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Управління охороною праці. Обов’язки роботодавця щодо створення умов праці відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці. Аудит охорони праці.

Служба охорони праці. Положення про службу охорони праці: основні завдання, функціональні обов’язки та права. Комісія з питань охорони праці  підприємства: порядок створення, обов’язки та права комісії.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про навчання, яке встановлює порядок і види навчання та інструктажів, форми перевірки знань з питань охорони праці працівників та посадових осіб. Переліки посад посадових осіб, які до початку виконання своїх обов’язків і періодично один раз на три роки проходять навчання з питань охорони праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою. Перелік робіт де є потреба у професійному доборі. Фінансування охорони праці роботодавцем. Інші джерела фінансування охорони праці. Перелік заходів і засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат юридичної чи фізичної особи, яка відповідно до законодавства використовує найману працю.

Додержання вимог щодо охорони праці при проектуванні, будівництві (виготовлені) та реконструкції підприємств, об’єктів ті засобів виробництва. Попередня експертиза проектної документації, за позитивними результатами якої відкривається фінансування робіт. Дозвіл на початок роботи та види робіт підприємства, діяльність якого пов’язана з виконанням робіт та експлуатацією об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що встановлюється визначеним кабінетом Міністрів України переліком. Порядок допуску в експлуатацію придбаних за кордоном технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування тощо. порядок прийняття в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих об’єктів.

Основні вимоги Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Інформація та звітність про стан охорони праці. Добровільні об’єднання громадян з охорони праці.

Стимулювання охорони праці. Заохочення працівників за активну участь у роботі зі створення безпечних та нешкідливих умов праці. Застосування при розрахунках страхових внесків до фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань, знижок та надбавок для кожного підприємства.

Відшкодування підприємствам, громадянам і державі збитків, завданих порушенням вимог охорони праці.

Нормативно-правові акти з охорони праці. Опрацювання, прийняття та скасування нормативно-правових актів, тимчасове припинення їх чинності. Акти підприємств з охорони праці. Забезпечення працівників нормативно-правовими актами з охорони праці.

Державне управління охороною праці. Органи державного управління охороною праці. Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі охорони праці. Повноваження Міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в галузі охорони праці, і, зокрема, питань праці та соціальної політики щодо атестації робочих місць на відповідність вимогам нормативних актів про охорону праці. Повноваження спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці щодо управління охороною праці. Повноваження місцевих державних адміністрацій ата органів місцевого самоврядування в галузі охорони праці. Повноваження об’єднань підприємств з цих питань.

Організація наукових досліджень з проблем охорони праці. Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці та порядок регулювання їх діяльності. Права і відповідальність посадових осіб спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці. Соціальний захист цих посадових осіб.

Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці. Повноваження і права профспілок у цій сфері. Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці.

Штрафні санкції до юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, до посадових осіб та працівників за порушення вимог щодо охорони праці. Відповідальність за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, за створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці представників професійних спілок.

Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Основні положення Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»: завдання страхування та сфера дії закону, основні принципи страхування, управління страхуванням. Обов’язки ФССНВ: відшкодування заподіяної застрахованому ушкодженням його здоров’я, відшкодування моральної шкоди, профілактична діяльність фонду, направлена на усунення загрози здоров’ю працівників, викликаної умовами праці, фінансування страхування від нещасних випадків.

Страхові тарифи, диференційовані в залежності від класу професійного ризику виробництва, а також від фактичних умов та безпеки праці на виробництві. Закон України «Про колективні договори». Регулювання питань охорони праці в колективному договорі. Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям, і пожежам.

Тривалість робочого часу працівників. Скорочена тривалість робочого часу. Заборона роботи в нічний час. Обмеження понад нормованих робіт. Заборона залучення до понад нормованих робіт.

Праці жінок. Роботи, на яких забороняється застосування праці жінок. Обмеження праці жінок на роботах у нічний час. Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок та жінок, які мають дітей.

Праця інвалідів. Порядок навчання, перекваліфікації та працевлаштування інвалідів відповідно до медичних рекомендаці1й, умови використання їх праці у нічний час та на понад нормованих роботах.

Праці молоді. Права неповнолітніх у трудових правовідносинах. Вік, з якого допускається прийняття на роботу. Роботи на яких забороняється застосування праці осіб, молодших за вісімнадцять років. Медичні огляди.

Індивідуальні трудові спори. Органи, що розглядають трудові спори. Терміни звернення до комісії з трудових спорів та порядок прийняття заяв. Порядок і терміни трудових спорів.

Відповідальність за порушення законодавства про працю.

Тема 2. Організація роботи з охорони праці.

Охорона праці як об’єкт управління. Управління охороною праці. Мета і завдання управління. Структурно-функціональна схема управління охороною праці.

Планування роботи з охорони праці: перспективне, поточне та оперативне.

Організація роботи з охорони праці. Посадові інструкції, установлення обов’язків, прав і відповідальності виробничо-технічних служб, посадових осіб і спеціалістів за виконання функцій  і завдань у системі управління охороною праці, а також вимог з охорони праці.

Оперативне керівництво і координація роботи з охорони праці.

Матеріальне та моральне стимулювання роботи з охорони праці.

Контроль за ефективністю функціонування системи управління охороною праці, виконання працівниками своїх посадових обов’язків, правил, норм та інструкцій з охорони праці, за станом охорони праці на робочих місцях, аудит охорони праці.

Вимоги нормативних актів з охорони праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд. Планово-запобіжні ремонти засобів праці. Метрологічне забезпечення охорони праці.

Організація безпечного ведення робіт підвищеної небезпеки або таких, де є потреба у професійному доборі згідно з нормативно-правовими актами з охорони праці.

Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.

Засоби колективного та індивідуального захисту працівників. План ліквідації аварій. План евакуації з приміщень у разі аварій.

Тема 3. Вибухонебезпека та вибухозахист.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Основні положення Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки». Порядок ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки.

Основні положення Конвенції 174 від 2 червня 1993 р. Міжнародної організації праці «Про запобігання значним промисловим аваріям».

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Ламінарне дефлаграційне горіння і детонація в різних агрегатних станах: паро газових, дисперсних середовищ, сконденсованих вибухових речовин.

Особливості горіння та вибуху в апаратурі в замкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують небезпеку, ГОСТ 12.1.010-76 «Взрывоопасность. Общие требования».

Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби руйнування, тяжкість наслідків. Тротиловий еквівалент: частка участі вибухонебезпечних продуктів у вибуху, приведена маса, енергетичний потенціал вибухонебезпеки, баланс розподілу енергії вибуху.

Основні характеристики вибухонебезпеки хіміко-технологічних процесів, показники рівня руйнування промислових аварій. Установлені визначення: хіміко-технологічна система, технологічний блок, середовище, об’єкт . Значення параметрів: регламентовані, критичні, гранично допустимі, потенційно вибухонебезпечний технологічний об’єкт. Кількісні характеристики гідродинамічних, тепломасообмінних процесів та їх вплив на рівень вибухонебезпеки. Кількісні показники, що складають енергетичний потенціал вибухонебезпеки. Можливі показники вибухів.

Методи стабілізації процесів та оцінка надійності систем, фізико-хімічні характеристики речовин, що використовуються в технологічній системі, та їх вплив на вибухонебезпеку, оцінка рівня небезпечності процесу, обґрунтованість та надійність способів і засобів контролю допустимої кількості небезпечних речовин, засоби запобігання критичним значенням параметрів.

Оцінка експлуатаційної надійності та безпеки обладнання, трубопроводів, обґрунтування їх вибору. Поняття про строки служби (ресурсу) і безвідмовності роботи обладнання, обґрунтування вибору ущільнень, методів і засобів запобігання перевищенням тиску, ефективним систем аварійного скидання вибухонебезпечних продуктів закритого типу.

Вибір засобів контролю, управління і проти аварійного захисту (ПАЗ). Обґрунтування вибору енергозабезпечення (енергостійкості) систем контролю, управління і ПАЗ з урахуванням характеру технологічного процесу і енергетичного потенціалу об’єкта.

Локалізація аварій, захист персоналу від уражень, будинків і споруд від руйнування. Побочні моделі виникнення і розвитку аварій, технічні засоби і послідовність аварійного відключення технологічних блоків. Методи і послідовність локалізації аварій при різних схемах їх розвитку.

Методи оцінки інтенсивності впливу ударної хвилі та об’єкти при можливому вибуху. Основні принципи розрахунку зон за рівнями небезпеки та їх класифікація.

Огрунтованість розміщення вибухонебезпечних технологічних об’єктів на території підприємства. Стійкість будинків і споруд до дії ударної хвилі. Технічні та організаційні заходи щодо захисту персоналу від дії ударної хвилі та вторинних факторів вибуху.

Основні напрямки в удосконаленні технологічних процесів, розробці сучасного обладнання, засобів контролю, управління і проти аварійного захисту, швидко дійної та регулювальної апаратури. Підвищення якості сировини, матеріалів та обладнання.

Раціональне планування території підприємства. Вибір та використання ефективних і надійних, переважно на базі ЕОМ і мікропроцесорної техніки, засобів контролю, регулювання та проти аварійного захисту.

Запобігання аварійної розгерметизації технологічних систем, займанню аварійних  викидів.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Тема 4. Пожежна безпека.

Основні нормативні документи, що регламентують роботу із забезпечення пожежної безпеки об’єктів: Закон України «Про пожежну безпеку», стандарти, будівельні норми та правила, Правила пожежної безпеки В Україні та інше. Обов’язки керівника підприємства та інших посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта та окремих дільниць виробництва.

Порядок організації і робота добровільної пожежної дружини. Положення про добровільні пожежні дружини. Обов’язки членів добровільних пожежних дружин щодо запобігання пожежам та їх гасіння. Пільги та заохочення, встановлені для них.

Порядок створення та роботи пожежно-технічної комісії. Типове положення про пожежно-технічні комісії.

Кримінальна, адміністративна, матеріальна та дисциплінарна відповідальність громадян, посадових та юридичних осіб за порушення пожежної безпеки та виникнення пожежі.

Коротка характеристика виробництва та пожежна небезпека технологічного процесу, сировини, готової продукції, агрегатів, установок тощо.

Основні причини пожеж: порушення технологічних регламентів і несправність виробничого обладнання, ікри електрогазозварювальних робіт і необережне поводження з вогнем, іскри котельних та інших установок, порушення правил користування інструментами і електронагрівальними приладами. Заходи пожежної безпеки, яких необхідно додержуватись перед початком роботи, під час роботи та по її закінченні з метою запобіганням пожежам.

Утримання території підприємства, протипожежні розриви, джерела протипожежного водопостачання, протипожежний режим на об’єкті.

Основні вимоги пожежної безпеки в будівлях і приміщеннях, при експлуатації електрообладнання, опалювальних приладів, систем вентиляції, при проведенні електрогазозварювальних, паяльних та інших вогневих  робіт, при фарбуванні, знежиренні та митті виробів і обладнання.

Вимоги пожежної безпеки в лабораторіях, архівах, складських приміщеннях, гаражах, на складах зберігання хімічних речовин, паливо-мастильних матеріалів, при роботі з пожежовубухонебезпечнгими матеріалами, у приміщеннях з масовим перебуванням людей (клубах, поліклініках, їдальнях, учбових закладах тощо).

Основні вимоги до утримання шляхів евакуації, автоматичних систем пожежегасіння і автоматичної сигналізації.

Призначення та місцезнаходження на об’єкті засобів пожежегасіння, протипожежного обладнання та інвентарю (вогнегасники, внутрішні пожежні крани, бочки з водою, ящики з піском, стаціонарні установки пожежегасіння). Загальне уявлення про спринклерне та дренчер не обладнання, автоматичну пожежну сигналізацію, вуглекислотні, порошкові, газові та інші установки пожежегасіння.

Порядок утримання на об’єкті засобів пожежегасіння в літку та взимку.

Правила ви користування вогнегасник засобів, протипожежного інвентарю і обладнання для пожежегасіння.

Засоби зв’язку і сповіщення про пожежу, що наявні на об’єкті, у цеху, місця розташування телефонів, пристроїв для подачі звукових сигналів пожежної тривоги. Правила використання цих засобів у разі виникнення пожежі.

Дії працівників при виникненні на території об’єкта задимлення, загорання або пожежі. Порядок повідомлення про пожежу в пожежну охорону, газорятувальну та інші аварійні служби, організація зустрічі пожежних частин, команд чи добровільних пожежних дружин. Виключення при необхідності технологічного обладнання, комунікацій, електроустановок та вентиляції. Гасіння пожежі наявними на об’єкті засобами пожежегасіння, порядок включення стаціонарних установок, евакуація людей і матеріальних цінностей.

Дії працівників після прибуття пожежних підрозділів у (надання допомоги в прокладанні рукавних ліній, участі в евакуації матеріальних цінностей та виконання інших робіт за розпорядженнями керівника гасіння пожежі).

Розслідування та облік пожеж, розробка заходів щодо запобігання пожежам та загибелі людей на них.

Тема 5. Електробезпека

Статистичні відомості про стан виробничого електротравматизму. Основні причини та шляхи виробничого електротравматизму. Основні причини та шляхи зниження його рівня.

Електричний струм, одиниці вимірювання струму, напруги, потужності, опору, частоти. Постійний та змінний струм, їх шкідлива дія на організм людини. Небезпечні величини електроструму, напруги. Залежність дії електроструму на людину від тривалості дії, умов середовища, мере реологічних факторів, фізичного стану людини. Поняття  напруги кроку та дотику. Статична  і наведена напруга. Дія електромагнітних полів, засоби захисту від них. Привила безпеки при роботі на персональних комп’ютерах.

Будова промислових електроустановок та їх елементи: електричні станції, підстанції, розподільчі пристрої, перетворювачі електроенергії, повітряні та кабельні лінії електропередач вище 1000 В, розподільчі мережі напругою до 1000 В.

Розподіл електроустановок за класами напруги: 0,4 кВ, 6-10 кВ, 35 кВ, 110-150 кВ. особливості будови та сфера застосування.

Охоронні зони електромереж до і вище 1000 В. Допустимі (безпечні) відстані до струмопровідних частин діючого обладнання, що перебувають під напругою. Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження працівників електричним струмом.

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Порядок їх використання, зберігання та обліку. Періодичність та види випробувань. Плакати та знаки безпеки, що використовуються в електроустановках.

Заземлення та занулення електроустановок, їх захисна дія, найбільш допустимі величини опору, від чого вони залежать.

Заходи безпеки при роботі з електрифікованим інструментом, зварювальним та понижувальними трансформаторами, переносними світильниками тощо.

Вимоги безпечного застосування машин і механізмів у діючих електроустановках. Особливості виробництва з наявністю електротехнологій.

Порядок виконання робіт у діючих електроустановках: організаційні та технічні заходи, наряд-допуск до роботи, інструктаж, групи електробезпеки.

Вимоги до персоналу, який виконує роботи в діючих електроустановках.

Особа, відповідальна за стан електрогосподарства, її статус, кваліфікація, група електродопуску, обов’язки та відповідальність.

Тема 6. Гігієна праці. Медичні огляди. Профілактика отруєнь і професійних захворювань.

Поняття гігієни праці та медицини праці. Основні положення законодавчих актів, що стосуються створення безпечних умов праці та збереження здоров’я працюючих. Опрацювання, прийняття та скасування нормативно-правових актів – санітарних норм, правил, гігієнічних нормативів, регламентів тощо.

Шкідливі фактори виробничого середовища і трудового процесу, їх гігієнічна оцінка. Критерії і показники умов праці (Гігієнічна класифікація праці). Компетенція спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі охорони здоров’я, в проведенні атестації робочих місць за умовами праці, організація та здійснення контролю за параметрами факторів виробничого середовища та трудового процесу. Атестація робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці.

Організація та здійснення державної санітарно-епідеміологічної експертизи промислової продукції, технологічних процесів тощо. Заходи щодо поліпшення умов праці та виробничого середовища. Особливості гігієни праці в провідних галузях господарства. Особливості гігієни праці під час використання праці жінок та неповнолітніх. Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Медичні огляди осіб, які працюють у важких та шкідливих умовах праці. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності. Професійні захворювання (порядок розслідування, реєстрація та облік профзахворювань, аналіз профзахворюваності, визначення придатності працівника до роботи). Основні принципи профілактики виникнення профзахворювань.

Тема 7. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку.

Стислі основи анатомії та фізіології людини.

Поняття першої допомоги. Основні принципи надання першої допомоги і правильність, доцільність дій, швидкість, рішучість, спокій. Перша допомога при кровотечі. Класифікація кровотечі. Основні види кровотечі, їх ознаки. Перша допомога при капілярній кровотечі. Перша допомога при артеріальній та венозній кровотечі. Засоби зупинки кровотечі. Зупинка кровотечі притискуванням пошкодженої судини до підлеглої кістки, максимальним згинанням кінцівки. Зупинка кровотечі за допомогою джгута чи джгута-закрутки.

Способи реанімації, підготовлення потерпілого до реанімації. Штучне дихання способом (з рота в рот та з рота в ніс).

Непрямий (закритий) масаж серця. Перша допомога при потопленні.

Види електротравми. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії струму. Термічна, електрична та біологічна дія електричного струму на організм людини. Правила надання першої допомоги потерпілим від ураження електричним струмом.

Перша допомога при ударах. Струс головного мозку. Удари в області хребта. Синдром здавлювання. Перша допомога при вивихах і розтягненні зв’язок.

Перша допомога при отруєнні газами. Симптоми отруєнь. Вплив різних газів на організм людини і його наслідки.

Перша допомога при переломах. Класифікація переломів. Правила накладання шин. Перша допомога при ушкодженні хребта та кісток тазу.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних та термічних опіках, при опіку очей. Перша допомога при тепловому та сонячних ударах.

Запобіжні заходи щодо інфікування Снідом під час надання першої допомоги потерпілим від нещасного випадку.

Тема 8. Управління роботами з профілактики

та ліквідації наслідків аварій

Великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки. Законодавчі та інші нормативні акти світової спільноти та України щодо забезпечення контролю, управління та захисту від основних видів виробничих небезпечних чинників. Класифікація виробничих небезпечних чинників в залежності від властивостей технологічних процесів та небезпечних речовин (різновиди вибухів, пожеж, вибухи, що викидають пар, викиди токсичних речовин, порушення цілісності інженерних споруд, будівель тощо).

Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки». Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки (далі ОПН). Повноваження суб’єкта господарської діяльності, який має ОПН, щодо організації робіт з ідентифікації ОПН. Роль адміністрації та керівників підрозділів підприємства у виявлені небезпечного промислового устаткування, проведенні оцінки промислових небезпечних факторів, розробці планів ліквідації аварій та аварійно-рятувальних заходів щодо підвищення рівня безпеки виробництва, організації навчання та проведення проти аварійних тренувань персоналу. Формування звітів про стан безпеки праці, проведену проти аварійну роботу та про аварії, що сталися.

Декларування безпеки ОПН – оцінка рівня небезпеки об’єктів, установлення імовірності можливих аварій, установлення прийнятого ризику та розробка заходів щодо його зниження. Мета і методика виявлення небезпечних чинників виробничих аварій. Визначення пріоритетів. Прогнозування аварій на виробництві. Методики оцінки можливостей виникнення аварій під час здійснення окремих технологічних процесів. Повноваження місцевих органів виконавчої влади щодо регулювання життєдіяльності ОПН. Роль місцевих органів влади при вирішенні питань розміщення небезпечних промислових установок, у наданні допомоги підприємствам, проведенні інспекцій, ліквідації наслідків аварій, забезпеченні безпеки населення. Функціональна структура управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій. Взаємодія органів місцевої влади та керівників аварійно-небезпечних виробництв щодо запобігання аваріям та ліквідації їх наслідків. Складання переліку промислових установок – джерел загрози великих виробничих аварій. Узгодження місць розташування виробництв. Проведення інспекцій.

Планування заходів у разі надзвичайних ситуацій на виробництві. Організація аварійних служб та формування планів їх роботи. Управління здійсненням заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Порядок дії систем аварійної сигналізації та зв’язку, призначення персоналу та визначення його обов’язків.

Вибір засобів контролю, управління і проти аварійного захисту (далі ПАЗ). Обґрунтування вибору енергозабезпечення (енергостійкості) систем контролю, у правління і ПАЗ з урахуванням характеру технологічного процесу та енергетичного потенціалу об’єкта. Створення та організація роботи групи експертів на підприємстві. Складання та затвердження контрольних списків виробничих небезпечних чинників. Надання інформації громадськості.

Додаток 3

Білети

для перевірки знань з питань охорони праці та безпеки

життєдіяльності у педрацівників, спеціалістів та техперсоналу

                                                       

Білет № 1

1. Терміни проведення розслідування нещасного випадку на виробництві.

2. Охорона праці неповнолітніх.

3. Коли здійснюється ліквідація служби охорони праці?

4. Надання першої медичної допомоги при відкритих переломах кінцівок.

Білет № 2

1.За яких обставин нещасні випадки не визнаються такими, що пов’язані з виробництвом

2. Терміни повідомлення про аварії, їх розслідування і облік.

3. Визначення тривалості відпусток

4. Правила поводження при виявленні витікання, або запаху газу.

Білет № 3

1. Які права мають спеціалісти служби охорони праці у разі виявлення порушень охорони праці?

2. Розірвання трудового договору укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівників.

3. Основні вимоги пожежної безпеки до утримання будівель.

4. Надання долікарняної медичної допомоги при тепловому ударі.

Білет № 4

1. Відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці.

2. Норма тривалості робочого часу?

3. Цільовий протипожежний інструктаж.

4. Розслідування нещасного випадку невиробничого характеру.

Білет № 5

1. Охорона праці жінок.

2. Яким документом регламентується розслідування нещасних випадків, що сталися в побуті.

3. Основні вимоги пожежної безпеки до утримання будівель.

4. Надання первинної допомоги при термічних опіках.

Білет № 6

1. Охорона праці неповнолітніх.

2. Якщо працівник не пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці?

3. Первинний протипожежний інструктаж.

4. Надання первинної допомоги при відмороженнях.

Білет № 7

1. На яких підприємствах створюється служба охорони праці?

2. Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором.

3. Основні вимоги пожежної безпеки до утримання території.

4. Надання долікарняної допомоги при отруєннях.

Білет № 8

1. Якщо роботодавець відмовляється складати акт про нещасний випадок?

2. Розірвання трудового строкового договору із ініціативи працівника.

3. Повторний протипожежний інструктаж.

4. Надання долікарняної допомоги при уражені струмом.

Білет № 9

1. Які документи належать до нормативно-правових актів з охорони праці?

2. Відсторонення від роботи.

3. Позаплановий протипожежний інструктаж.

4. Охорона праці жінок

Білет № 10

1. Коли здійснюється ліквідація служби охорони праці?

2. Хто входить до складу комісії по перевірці знань?

3. Основні вимоги пожежної безпеки до утримання території.

4. Надання долікарняної медичної допомоги при падіннях з висоти.

Білет № 11

1. Чи зберігається за працівником, який втратив працездатність у зв’язку нещасним випадком на виробництві місце роботи?

2. Зміст колективного договору.

3. Вступний протипожежний інструктаж.

4. Надання долікарняної медичної допомоги при переломах.

Білет № 12

1. Яким документом регламентується розслідування нещасних випадків, що сталися на виробництві.

2. Тривалість роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів?

3. Що таке трудова книжка? Строки оформлення трудової книжки.

4. Вступний протипожежний інструктаж.

Білет № 13

1. Які нещасні випадки підлягають спеціальному розслідуванню?

2. Посадові обов’язки інженера з охорони праці

3. Чи існує строк давності для проведення розслідування нещасних випадків на виробництві, якщо працівник підприємства звернувся із заявою про розслідування нещасного випадку?

4. Надання першої медичної допомоги при кровотечі.

Білет №14

1. Відпустки прибиральника службових приміщень за особливий характер праці

2. Якими мають бути дії потерпілого в результаті нещасного випадку, якщо комісія з розслідування неправомірно визнала нещасний випадок не пов’язаним з виробництвом?

3. Яке основне призначення служби охорони праці?

4. Надання першої медичної допомоги при відкритих переломах кінцівок.

Білет №15

1. Яке основне призначення служби охорони праці?

2. За яких обставин нещасні випадки не визнаються такими, що пов’язані з виробництвом?

3. Норма тривалості робочого часу

4. Яким документом регламентується розслідування нещасних випадків, що сталися в побуті.

Білет №16

1. Які права мають спеціалісти служби охорони праці у разі виявлення порушень охорони праці?

2. Яким документом регламентується розслідування нещасних випадків, що сталися в побуті.

3. Основні вимоги пожежної безпеки до утримання будівель.

4. Якщо працівник не пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці?

Білет №17

1. Основні вимоги пожежної безпеки до утримання території

2. Розірвання трудового договору укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівників.

3. Які права мають спеціалісти Служби охорони праці у разі виявлення порушень охорони праці?

4. Надання долікарняної медичної допомоги при тепловому ударі.

Білет №18

1. Відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці.

2. Норма тривалості робочого часу?

3. Цільовий протипожежний інструктаж.

4. Розслідування нещасного випадку невиробничого характеру.

Білет № 19

1. Охорона праці жінок.

2. Хто входить до складу комісії по перевірці знань?

3. Яке ж основне призначення служби охорони праці?

4. Надання первинної допомоги при термічних опіках.

Білет № 20

1. Охорона праці неповнолітніх.

2. Якщо працівник не пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці?

3. Первинний протипожежний інструктаж.

4. Надання первинної допомоги при відмороженнях.

Білет № 21

1. Яке ж основне призначення служби охорони праці?

2. В яких випадках не оформляється акт по формі (Н-1) при травмуванні на виробництві.

3. Яким документом регламентується охорона праці жінок та неповнолітніх (до 18 років).

4. Яким документом регламентується розслідування нещасних випадків, які сталися з учнями, вихованцями або курсантами.

Білет № 22

1. Яким документом регламентується розслідування нещасних випадків, що сталися на виробництві.

2.За яких обставин нещасні випадки не визнаються такими, що пов’язані з виробництвом?

3. Які права мають спеціалісти Служби охорони праці у разі виявлення порушень охорони праці?

4. Правила поводження при виявленні витікання, або запаху газу.

Білет № 23

1. Порядок проведення інструктажів з питань охорони праці

2. Відпустки прибиральника службових приміщень за особливий характер праці

3.Чи може працівник відмовитися від виконання дорученої роботи, у разі якщо вона небезпечна для життя?

4. Як погасити вогонь у діючих електроустановках?

Білет № 24

1. Порядок проведення інструктажів з питань пожежної

2. В яких випадках проводиться цільовий інструктаж?

3. Яким документом регламентується розслідування нещасних випадків, що сталися на виробництві.

4. Як правильно розмістити вогнегасник?

Білет № 25

1. В яких випадках не оформляється акт по формі (Н-1) при травмуванні на виробництві.

2. На яких підприємствах створюється служба охорони праці?

3. Охорона праці жінок.

4. Надання первинної допомоги при відмороженнях.

Білет № 26

1. Зміст колективного договору

2. Хто входить до складу комісії по перевірці знань?

3. Долікарська допомога при вивихах.

4. Правила користування протипожежним інвентарем.

Білет № 27

1. Поняття охорони праці.

2. За яких обставин нещасні випадки не визнаються такими, що пов’язані з виробництвом?

3. Основні вимоги пожежної безпеки до утримання території

4. Правила користування протипожежним інвентарем.

Білет № 28

1. Якщо роботодавець відмовляється складати акт про нещасний випадок?

2. Розірвання трудового строкового договору із ініціативи працівника.

3. Повторний протипожежний інструктаж.

4. Надання долікарняної допомоги при уражені струмом.

Білет № 29

1. Які документи належать до нормативно-правових актів з охорони праці?

2. Відсторонення від роботи.

3. Позаплановий протипожежний інструктаж.

4. Охорона праці жінок.

Білет № 30

1. На яких підприємствах створюється служба охорони праці?

2. Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором.

3. Основні вимоги пожежної безпеки до утримання території.

4. Надання долікарняної допомоги при отруєннях.