Навчання та перевірка знань з охорони праці

інженера з охорони праці Архипової Л.М.

Не секрет, що робота освітнього закладу не може бути високоефективною, якщо на першому місці не стоятиме питання створення безпечних умов праці та виконання посадових обов’язків, спрямованих на збереження як власного життя і здоров’я працівників закладу, так і життя та здоров’я здобувачів освіти.

Посадові обов’язки кожного працівника чітко визначені в посадовій інструкції яка затверджується директором та узгоджується головою профспілкового комітету. Посадові інструкції, так само як колективний договір та правила внутрішнього трудового розпорядку, повинні бути на кожному підприємстві. І це не тільки традиція, але і вимога нормативного акту. 

Лекції з охорони праці для працівників

 

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в закладах освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки від 20.11.2006 № 782.

     Положення про організацію  роботи з ОП  учасників виховного процесу  в установах і закладах освіти  з 8 розділів визначає єдину систему  організації  роботи  з ОП а також  обов’язки  керівників  та посадових осіб щодо забезпечення здорових і безпечних умов НВ  процесу,  запобігання травматизму його учасників.

                                                 Додаток 1

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМА

навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності

педпрацівників, спеціалістів та техперсоналу

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тема 1. Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та взаємозв’язок їх з іншими Законами України про працю а також нормативними актами з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Тема 2. Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Лекція 1

ПОРЯДОК ДІЇ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ».


Введено в дію Постановою Верховної Ради України від 14.10.1992 р.

№ 2695 - XII. Справжній закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону праці їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності, реалізовує за участю відповідних державних органів відносини між власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

Закон України «Про охорону праці» має кілька розділів, а саме:

^ Розділ 1. Загальні положення.

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.

Дія закону поширюється на всі підприємства, установи та організації незалежно від форм власності і видів їх діяльності, на всіх громадян, які працюють, а також залучені до праці на цих підприємствах.

Працівник зобов’язаний дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку та здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території закладу – такі є вимоги статті 14 Закону України «Про охорону праці». Сумлінно виконувати посадові обов’язки, покладені на них трудовою угодою. Дотримуватись дисципліни праці, своєчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації. Дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку Центру, вимог охорони праці, забезпечення безпеки праці і пожежної безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, передбачені відповідними правилами та інструкціями.

Перед початком роботи працівник повинний одягнути відповідний спецодяг, спецвзуття.

Оглянути та підготувати робоче місце, прибрати все, що може заважати роботі.

Перевірити справність обладнання, виявити усі явні пошкодження.

Якщо у процесі виконання роботи з¢являються труднощі та неясності, робітник повинен негайно вирішити їх з керівником.

Інструктажі з охорони праці — один із найбільш ефективних видів навчання з питань безпечного виконання робіт.

Працівники, під час прийняття на роботу та періодично, повинні проходити на підприємстві інструктажі з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

Види інструктажів з охорони праці

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці або іншим фахівцем відповідно до наказу (розпорядження) по підприємству, який в установленому Типовим положенням порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Сторінка 1 із 2