Доповідь з охорони праці

інженера з охорони праці Архипової Л.М.

Не секрет, що робота освітнього закладу не може бути високоефективною, якщо на першому місці не стоятиме питання створення безпечних умов праці та виконання посадових обов’язків, спрямованих на збереження як власного життя і здоров’я працівників закладу, так і життя та здоров’я здобувачів освіти.

Посадові обов’язки кожного працівника чітко визначені в посадовій інструкції яка затверджується директором та узгоджується головою профспілкового комітету. Посадові інструкції, так само як колективний договір та правила внутрішнього трудового розпорядку, повинні бути на кожному підприємстві. І це не тільки традиція, але і вимога нормативного акту. 

Посадова (робоча) інструкція – локальний нормативний документ, який регламентує основн ізавдання, обов’язки, права, знання, відповідальність, кваліфікаційні вимоги та відносини за професією (посадою) працівника на підприємстві. Крім того, вона є первинним документом, який має юридичну силу та всіляко сприяє правозахисту на підприємстві. За невиконання вимог посадової інструкції передбачена адміністративна, дисциплінарна та кримінальна відповідальність.  

Забезпечення здорових, безпечних умов освітнього процесу, попередження травматизму його учасників буде успішним за умови змістовної і цілеспрямованої організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності, коли кожен працівник прикладе максимум зусиль, аби насамперед через освіту впливати на умови збереження, зміцнення і відновлення здоров’я особистості. Діяльність полягає в тому, що системний підхід до управління охороною праці та створення безпечних умов життєдіяльності учасників освітнього процесу – це добре продумана, творча, дієва і результативна робота. Один із найважливіших аспектів управління, спрямований на:

  • бездоганне виконання посадових обов’язків працівниками і правил для здобувачів освіти, ознайомлення з принципами і способами захисту від небезпечних ситуацій у повсякденному житті та надзвичайних умовах, знання про юридичну відповідальність за порушення правопорядку;
  • навчання передбачення результатів своєї небезпечної поведінки на всіх етапах реального життя і праці;
  • профілактику шкідливих звичок, своєчасне прийняття рішень щодо запобігання їх;
  • формування розуміння критеріїв цінування здоров’я і життя як найважливішого, що є у людини.

Результативністю та основною умовою ефективності досвіду є підвищення рівня відповідальності працівників, що виражається у ставленні до посадових обов’язків, виявленні максимум піклування про здоров’я та безпеку життєдіяльності як здобувачів освіти, так і власну безпеку.

                Хочу звернути вашу увагу на проведення інструктажів зі здобувачами освіти як майстрами в/н так і викладачами та вихователями гуртожитку, вони не повинні бути формальністю, а проводитись якісно та змістовно, під особистий підпис кожного здобувача освіти, згідно наказу №78-аг від 31.08.2020 р. «Про проведення вступного і первинного інструктажів з учнями нового набору» майстрам в/н провести вступний і первинний інструктажі з охорони праці до 07.09.2020 р. Викладачі, які закріплені за кабінетами, повинні провести первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності зі здобувачами освіти нового набору та зі здобувачами освіти, які прийшли на доповнення. В кожного педагогічного працівника повинна бути папка з охорони праці, в якій мають бути розроблені інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності по всім видам робіт, які він виконує зі здобувачами освіти, програми інструктажів за якими він проводе інструктажі з охорони праці, пам’ятки з безпеки життєдіяльності, інструкція з охорони праці самого пед.. працівника. Також кожен працівник повинен дотримуватись державних санітарно-гігієничних  норм і правил на робочому місці, утримувати в чистоті закріплені за ним кабінети, майстерні, територію, відповідно до закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

            Працівник зобов’язаний дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території закладу – такі є вимоги статті 14 Закону України «Про охорону праці». Сумлінно виконувати посадові обов’язки, покладені на них трудовою угодою. Працювати чесно і сумлінно, дотримуватись дисципліни праці, своєчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації, встановлені норми часу, використовувати весь робочий час для продуктивної праці.

Для забезпечення безпечних умов праці в Центрі  створена і діє служба охорони праці в складі директора Рукавішнікової О.В.., заступника директора з навчально-виробничої роботи Яровенко В.П., заступника директора з навчальної роботи Хоменко О.М., інженера з охорони праці Архипової Л.М., голови профспілкового комітету Яковенко Т.О., завідуючої господарством Лисенко І.М.

      Дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку Центру, вимог  охорони праці, забезпечення безпеки праці і пожежної безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, передбачені відповідними правилами і інструкціями. Вживати заходи до негайного усунення причин і умов, що перешкоджають або утруднюють нормальну роботу і негайно повідомити адміністрацію Центру. Дотримуватись встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів.     

      Берегти майно Центру, ефективно використовувати устаткування, дбайливо відноситись до інструментів, до майна інших працівників, вимірювальних приладів, спецодягу і інших предметів,  виданих в користування працівникам, економно і раціонально витрачати сировину, матеріали, енергію, паливо та інші матеріальні ресурси.Утримувати своє робоче місце, устаткування  і передавати їх наступному працівнику в порядку,  чистоті , справному стані, а також дотримуватись в приміщеннях  на території  Центру чистоти.

      Поводитися гідно, не користуватися ненормативною лексикою, дотримуватися Статуту Центру, Правил внутрішнього  трудового розпорядку. Негайно повідомляти адміністрацію Центру або безпосередньо керівника про виникнення ситуацій, що представляє загрозу життю і здоров’ю працівників, здобувачів освіти, збереження майна Центру (аварія, стихійне лихо).

              В теперішній неспокійний час в Україні ми всі повинні бути дуже пильними, а саме черговий майстер в/н повинен контролювати сторонніх осіб які заходять в навчальний заклад, вести журнал відвідувачів, не впускати розповсюджувачів будь-якої продукції, якщо ви вважаєте людину підозрілою, або його речі підозрілими (сумка, .валіза та інше) викликати старшого майстра і оглядати ці речі. Але не тільки черговий майстер повинен  бути пильним, а й всі ми якщо бачимо сторонніх осіб в навчальному закладі потрібно спитати до кого прийшли, з якою метою та сповістити адміністрацію  про знаходження сторонніх осіб в навчальному закладі.

Надзвичайні ситуації виникають з багатьох причин – це природні катаклізми, техногенні катастрофи та аварії, соціально-політичні конфлікти. Про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій будь-якого походження державні органи виконавчої влади зобов’язані проінформувати населення через систему оповіщення.