Навчання та перевірка знань з охорони праці

                                                 Додаток 1

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМА

навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності

педпрацівників, спеціалістів та техперсоналу

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тема 1. Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та взаємозв’язок їх з іншими Законами України про працю а також нормативними актами з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Тема 2. Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Лекція 1

ПОРЯДОК ДІЇ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ».


Введено в дію Постановою Верховної Ради України від 14.10.1992 р.

№ 2695 - XII. Справжній закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону праці їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності, реалізовує за участю відповідних державних органів відносини між власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

Закон України «Про охорону праці» має кілька розділів, а саме:

^ Розділ 1. Загальні положення.

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.

Дія закону поширюється на всі підприємства, установи та організації незалежно від форм власності і видів їх діяльності, на всіх громадян, які працюють, а також залучені до праці на цих підприємствах.

Безпека – найважливіша характеристика якості життя, що виступає індикатором стану функціонування і показником успішності любої галузі нашої держави. В освітній галузі – безпека є головним критерієм збереження життя й здоров’я кожного учасника освітнього процесу, а також збереження матеріальних цінностей освітньої установи у разі виникнення надзвичайної ситуації різного характеру.

Неодмінною потребою є забезпечення належного рівня знань у питаннях охорони праці та безпеки для всіх без винятку працівників закладів та установ освіти, починаючи від керівника і закінчуючи прибиральницею.

Кожен керівник закладу освіти зобов’язаний в першу чергу визнати життя і здоров’я дітей однією з найвищих соціальних цінностей, формувати команду однодумців серед педагогів, всіх працівників освітнього закладу, створюючи належні умови для всіх учасників освітнього процесу, ретельно продумавши план роботи щодо виховання здорового покоління і виконуючи вимоги чинного законодавства з безпеки життєдіяльності, бо саме від нього значною мірою залежить стан продуктивних сил, ресурс розвитку як закладу, так і суспільства у цілому.

Білет 1.

  1. Охорона праці в Україні. Законодавчі акти з охорони праці.
  2. Електробезпека. Види ураження людини електрострумом.
  3. Трудовий договір. Права і обов'язки працівників.

Білет 2

  1. Види інструктажів з охорони праці.
  2. Первинні засоби пожежогасіння.
  3. Надання першої медичної допомоги при кровотечах.

Білет З

  1. Державний та громадський нагляд за охороною праці.
  2. Порядок дії працівників навчального закладу у випадку виникнення пожежі.
  3. Вимоги безпеки праці перед початком робіт.

Працівник зобов’язаний дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку та здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території закладу – такі є вимоги статті 14 Закону України «Про охорону праці». Сумлінно виконувати посадові обов’язки, покладені на них трудовою угодою. Дотримуватись дисципліни праці, своєчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації. Дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку Центру, вимог охорони праці, забезпечення безпеки праці і пожежної безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, передбачені відповідними правилами та інструкціями.

Перед початком роботи працівник повинний одягнути відповідний спецодяг, спецвзуття.

Оглянути та підготувати робоче місце, прибрати все, що може заважати роботі.

Перевірити справність обладнання, виявити усі явні пошкодження.

Якщо у процесі виконання роботи з¢являються труднощі та неясності, робітник повинен негайно вирішити їх з керівником.