5122, 5123 3,5 р. Робоча ОП.

Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м.Кривий Ріг

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

В.о.директора

ЦППРК №1 м.Кривий Ріг

_____________________

«____» _________ 2020 р.

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

з підготовки кваліфікованих робітників

 професія:  5122   «Кухар» 3,4 розряд

                   5123  «Офіціант» 3 розряд

                    термін навчання: 3,5 роки

СХВАЛЕНО:

Педагогічною радою

ЦППРК №1 м.Кривий Ріг

Протокол від 22.05.2020 р. №11

 

РОЗГЛЯНУТО:

На засіданні методичної комісії

професій громадського харчування, виробництва художніх виробів

Протокол від 14.04.2020 р. №8

 

Кривий Ріг, 2020

 

Робоча освітня програма складена у відповідності до стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з професії: «Кухар» ДСПТО 5122-НО.55.3-5-2007 (наказ Міністерства освіти і науки України № 771 від  29 серпня 2007 року), з професії «Офіціант» СП(ПТ)ТО 5123.1.56.10-2017 (наказ Міністерства освіти і науки України №1691 від 27 грудня 2017 року), орієнтованої освітньої програми з професії «Офіціант»  на модульно-предметному підході  та до Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.10.2010 № 947)

Затверджена педагогічною радою  Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 (Протокол № 11 від 22.05.2020 р.)

ЗМІСТ

Пояснювальна записка

Таблиця відповідності типової (орієнтованої) та робочої освітньої програми по розрядам та предметам з професій : 5122 Кухар 3,4 розряд ;  5123  Офіціант  3  розряд

Зведена таблиця по розрядам, модулям та предметам з професії «Офіціант» 3 розряд

Поурочно-тематичне планування з предметів:

 • Інформаційні технології
 • Основи галузевої економіки і підприємництва
 • Основи правових знань
 • Основи трудового законодавства
 • Основи маркетингу та менеджменту
 • Технологія приготування їжі з основами товарознавства
 • Устаткування підприємств харчування
 • Гігієна та санітарія виробництва
 • Організація виробництва та обслуговування
 • Облік, обчислення, калькуляція і звітність
 • Фізіологія харчування
 • Організація обслуговування в ресторанах
 • Основи професійної етики
 • Основи енергозбереження, торгово-технологічне обладнання
 • Основи кулінарної характеристики страв
 • Основні терміни іноземної мови
 • Охорона праці
 • Виробниче навчання
 • Виробнича практика

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робоча освітня програма складена у відповідності до стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з професії: «Кухар» ДСПТО 5122-НО.55.3-5-2007 (наказ Міністерства освіти і науки України № 771 від  29 серпня 2007 року), з професії «Офіціант» СП(ПТ)ТО 5123.1.56.10-2017 (наказ Міністерства освіти і науки України №1691 від 27 грудня 2017 року), орієнтованої освітньої програми з професії «Офіціант»  на модульно-предметному підході  та до Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.10.2010 № 947)

При складанні робочої освітньої програми враховано сучасні технології виробництва, тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, комп’ютерного обладнання та інформаційних систем.

Структура навчального модуля включає перелік компетентностей та їх зміст. Засвоєння навчального модуля може підтверджуватися відповідним документом (сертифікат/посвідчення/свідоцтво), що видається навчальним закладом.

СП(ПТ)О визначає три групи компетентностей: загальнопрофесійні, ключові та професійні. Компетентність/компетентності – здатність особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, уміння, морально-етичні цінності та інші особистісні якості.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчальних полігонах, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Робоча освітня програма підготовки кваліфікованих робітників для кожної професійної кваліфікації визначає перелік навчальних модулів, перелік та зміст професійних компетентностей.

Робочий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників для кожної професійної кваліфікації включає розподіл навчального навантаження між загальнопрофесійною, професійно-теоретичною та професійно-практичною підготовкою; консультації; кваліфікаційну атестацію. У типовому навчальному плані визначено загальну кількість годин для оволодіння професійною кваліфікацією та розподіл годин між навчальними модулями.

Робочі освітні програми для підготовки кваліфікованих робітників визначають зміст навчальних предметів відповідно до компетентностей та тематичний погодинний розподіл відповідно до робочих навчальних планів.

Після завершення навчання кожен учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у галузі.

 

Таблиця відповідності типової та робочої освітньої програми

по розрядам та предметам з професій: 5122 Кухар 3,4 розряд ;  5123  Офіціант  3  розряд

 

№ пп

 

 

Предмети

Типова (орієнтована) освітня програма

Робоча освітня програма

Кухар 3,4 розряд

Офіціант 3 розряд

Кухар 3,4 розряд

Офіціант 3 розряд

1

Основи правових знань

27

-

27

2

Основи галузевої економіки і підприємництва                  

28

6

27

3

Інформаційні технології

27

7

34

4

Основи трудового законодавства

-

6

-

6

5

Основи маркетингу та менеджменту

-

8

-

8

6

Технологія приготування їжі з основами товарознавства

322

-

   

7

Устаткування підприємств харчування

110

-

110

-

8

Гігієна та санітарія виробництва

42

5

42

9

Організація виробництва та обслуговування

69

-

67

-

10

Облік, обчислення,  калькуляція і звітність

27

12

41

11

Фізіологія харчування

28

-

30

12

Організація обслуговування в ресторанах

-

86

-

87

13

Основи професійної етики

-

14

-

14

14

Основи енергозбереження, торгово-технологічне обладнання

-

19

-

19

15

Основи кулінарної характеристики  страв

-

14

-

15

16

Основи товарознавства харчових  продуктів *

-

14

-

-

17

Основні терміни іноземної мови

-

24

-

24

18

Діловий етикет

-

-

-

-

19

Охорона праці

45

30

30

20

Виробниче навчання

456

168

456

168

21

Виробнича практика

856

413

763

413

 

*Теми предмету  вивчаються в курсі  «Технологія приготування їжі з основами товарознавства»

 

Зведена таблиця по розрядам, модулям та предметам

Професія: Офіціант

Рівень кваліфікації: 3 розряд

 

п/п

Освітні компоненти (навчальні предмети)

Кількість годин

ЗПК

ЗПК

ОФ.3.1.

ОФ.3.2.

Офіціант 3 розряду

ЛПР

1.

Загально-професійна підготовка

27

23

 

4

 

27

 

1.1

Основи інформаційних технологій

7

7

     

7

2

1.2.

Основи галуз. екноміки і підприємництва

6

6

     

6

 

1.3.

Основи трудового законодавства

6

6

     

6

 

1.4.

Основи маркетингу та менеджменту

8

4

 

4

 

8

 

2.

Професійно-теоретична підготовка

206

43

38

69

56

206

27

2.1.

Виробнича санітарія і гігієна

5

   

5

 

5

 

2.2.

Організація обслуговування в ресторанах (баз.)

87

4

4

38

41

87

20

2.3.

Основи товарознавства харчових продуктів*

             

2.4.

Основи професійної етики

14

6

   

8

14

 

2.5.

Основи енергозбереження, торгово-технологічне обладнання

19

4

5

7

3

19

3

2.6.

Облік, обчислення, калькуляція і звітність

12

4

4

 

4

12

2

2.7.

Основи кулінарної характеристики страв

15

4

5

6

 

15

2

2.8.

Основні терміни іноземної  мови

24

6

12

6

 

24

 

2.9.

Охорона праці, промислова і пожежна безпека

30

15

8

7

 

30

 

2.10

Діловий етикет

             

3.

Професійно-практична підготовка

581

0

0

343

238

581

 

3.1.

Виробниче навчання в майстерні

18

   

12

6

18

 

3.2.

Виробниче навчання на підприємствах

150

   

90

60

150

 

3.3.

Виробнича практика

413

   

241

172

413

 

4.

Державна кваліфікаційна атестація

7

 

 

 

 

7