Робоча ОП. Електрогазозварник.

Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м.Кривий Ріг

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

В.о.директора

ЦППРК №1 м.Кривий Ріг

_____________________

«____» _________ 2020 р.

 

 

 

 

 

 

 

Робоча освітня програма

з підготовки кваліфікованих робітників

 професія:  7212 «Електрогазозварник» 2,3,  розряд

                                             (на модульно-предметному підході)

 термін навчання: 1 рік

СХВАЛЕНО:

Педагогічною радою

ЦППРК №1 м.Кривий Ріг

Протокол від 22.05.2020 р. №11

 

РОЗГЛЯНУТО:

На засіданні методичної комісії

професій зварювального виробництва

Протокол від 14.04.2020 р. №8

 

Кривий Ріг, 2020

 

 

 

Робоча освітня програма складена у відповідності до стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Електрогазозварник» СП(ПТ)О 7212.C.28.00 - 2018 (наказ МОН України від 21.11.2018 №1281)

Затверджена педагогічною радою  Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 (Протокол № 11 від 22.05.2020 р.)

ЗМІСТ

Пояснювальна записка

Зведена таблиця  по розрядам, модулям та предметам з професії «Електрогазозварник»

Поурочно-тематичне планування з предметів:

 • Основи роботи на ПК
 • Основи галузевої економіки і підприємництва
 • Основи трудового законодавства
 • Газотермічна обробка
 • Технологія і обладнання дугового зварювання плавлення
 • Основи матеріалознавства
 • Охорона праці
 • Електротехніка з основами промислової електроніки
 • Читання креслень
 • Технічне креслення, допуски та технічне вимірювання
 • Виробниче навчання
 • Виробнича практика

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робоча освітня програма розроблена на основі орієнтованої освітньої програми  та стандарту професійної (професійно-технічної) освіти з професії 7212 «Електрогазозварник» 2018 року видання на предметно-модульному підході.

 Принцип навчання полягає в тому, що навчальний матеріал кожної дисципліни, відповідно до його обсягу та змісту поділяється на окремі компоненти, які в свою чергу структуруються відповідно до мети та завдання навчальної дисципліни. Навчальний матеріал дисципліни поділяється на два блоки (2,3 розряди)  і передбачає організацію засвоєння знань за програмою, що складається із логічно завершених навчальних елементів. Складена таблиця відповідності типової освітньої програми і робочої освітньої програми за розділами: загально-професійна підготовка, професійно-теоретична підготовка, професійно-практична підготовка та визначено перелік навчальних предметів.

Цілі  і завдання робочої  програми – розвиток у учнів особистісних якостей,  а також формування загальних і професійних компетентностей у відповідності з вимогами МОІНУ з даної професії.

Навчальні дисципліни з професійно-теоретичної підготовки вивчаються за робочими освітніми програмами, розробленими на основі компетентностей, у яких відображаються зміни, притаманні відповідній галузі виробництва, підприємству-замовнику кадрів.

Графік навчально-виробничого процесу передбачає послідовне вивчення навчальних предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок.

Враховуючи специфіку професій , освітні потреби здобувачів освіти, регіональні особливості, кадрове забезпечення у плані навчального процесу передбачено вибірково-обовязкові предмети (додаткові компетентності)- 45 годин. Розподіл годин для їх вивчення приймає заклад освіти.

Навантаження учнів під час професійно-практичної підготовки: виробниче навчання - 6 годин, виробнича практика - 7 годин.

Програмою передбачено після проходження кожного рівня кваліфікації виробнича практика на виробництві та поетапна атестація.

Навчання завершується проведенням Державної кваліфікаційної атестації до складу якої входить:

 • виконання пробної роботи – 7 годин;
 • перевірка теоретичних знань в обсязі навчальної програми – 7 годин.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників розроблені навчальним закладом разом з роботодавцями і базуються на компетентнісному підході відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» відповідного розряду можливе за умови засвоєння учнем усіх компетентностей.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу, який успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду і видається диплом державного зразка.

Робоча освітня програма містить робочі освітні програми з навчальних предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки. В навчальній програмі зазначено розряд, кількість годин та зміст навчального матеріалу. Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Робоча освітня програма забезпечує   формування професійних і загальних знань, умінь учнів та передбачає реалізацію сукупності методів і засобів для розв’язання локальних дидактичних задач та окремих видів навчально-пізнавальної діяльності таких, як засвоєння нових знань під керівництвом та спрямуванням викладача, самостійне опрацювання навчального матеріалу, набуття практичних навичок використання засвоєних знань на практиці, самонавчання, самоорганізація, контроль та самоконтроль.

 

Зведена таблиця  по розрядам, модулям та предметам

 

№ з/п

Освітні компоненти

(Навчальні предмети)

Кількість годин

 

БК,

ЕГЗ-2.1

 

ЕГЗ-2.2-2.3

ЕГЗ 3.1-3.3

2

Загальнопрофесійна підготовка

18

18

 

 

2.1

Основи трудового законодавства

7

7

   

2.2

Основи галузевої економіки і підприємництва

7

7

   

2.3

Основи роботи на ПК

4

4

   

3

Професійно-теоретична підготовка

271

104

110

57

3.1.

Газотермічна обробка

51

10

24

17

3.2

Технологія і обладнання дугового зварювання плавлення

137

58

62

17

3.3

Основи матеріалознавства

24

14

10

 

3.4

Технічне креслення, допуски та технічне вимірювання

17

8

4

5

3.5

Електротехніка з основами промислової електроніки

12

7

5

 

3.6

Охорона праці

30

7

5

18

4

Професійно-практична підготовка

860

110

372

378

4.1

Виробниче навчання

384

42

132

210

4.2

Виробнича практика

476

68

240

168

5

Предмети, що вільно обираються (додаткові компетентності)

45

15

20