7214, 7212. Робоча ОП

Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м.Кривий Ріг

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

В.о.директора

ЦППРК №1 м.Кривий Ріг

_____________________

«____» _________ 2020 р.

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

з підготовки кваліфікованих робітників

 професія:  7214 «Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій»  2,3 розряд.

                        7212 «Електрозварник ручного зварювання» 2,3 розряд.

                                             (на модульно-предметному підході)

     термін навчання: 3 роки

СХВАЛЕНО:

Педагогічною радою

ЦППРК №1 м.Кривий Ріг

Протокол від 22.05.2020 р. №11

 

РОЗГЛЯНУТО:

На засіданні методичної комісії

професій зварювального виробництва

Протокол від 14.04.2020 р. №8

 

Кривий Ріг, 2020

 

 

 

Робоча освітня програма складена у відповідності до стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з професії:  «Електрозварник ручного зварювання» ДСПТО 7212.C.28.00 - 2016 (наказ Міністерства освіти і науки України від  15.02. 2016 р.  № 124), «Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій» ДСПТО 7214 F.43.99.

Затверджена педагогічною радою  Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 (Протокол № 11 від 22.05.2020 р.)

 

ЗМІСТ

Пояснювальна записка

 

Таблиця відповідності типової та робочої освітньої програми

Поурочно-тематичне планування з предметів:

 1. Основи трудового законодавства
 2. Основи правових знань
 3. Основи галузевої економіки
 4. Інформаційні технології
 5. Основи роботи на ПК
 6. Документаційне забезпечення робіт
 7. Основи електротехніки
 8. Технологія монтажних робіт
 9. Будівельне матеріалознавство
 10. Електротехніка
 11. Будівельне креслення
 12. Охорона праці
 13. Допуски і технічні вимірювання
 14. Основи енергозбереження
 15. Спецтехнологія (ЕЗ)
 16. Обладнання
 17. Матеріалознавство
 18. Основи технічного креслення, читання креслень
 19. Виробниче навчання
 20. Виробнича практика

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робоча освітня програма розроблена на основі стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з професії:  «Електрозварник ручного зварювання» ДСПТО 7212.C.28.00 - 2016 (наказ Міністерства освіти і науки України від  15.02. 2016 р.  № 124), «Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій» ДСПТО 7214 F.43.99-2015, схвалена педагогічною радою (протокол № 11 від 22.05.2020 р.)

 Принцип навчання полягає в тому, що навчальний матеріал кожної дисципліни, відповідно до його обсягу та змісту поділяється на окремі компоненти, які в свою чергу структуруються відповідно до мети та завдання навчальної дисципліни. Навчальний матеріал дисципліни поділяється на два блоки (2,3 розряди)  і передбачає організацію засвоєння знань за програмою, що складається із логічно завершених навчальних елементів. Складена таблиця відповідності типової освітньої програми і робочої освітньої програми за розділами: загально-професійна підготовка, професійно-теоретична підготовка, професійно-практична підготовка та визначено перелік навчальних предметів.

Цілі  і завдання робочої  програми – розвиток у учнів особистісних якостей,  а також формування загальних і професійних компетентностей у відповідності з вимогами МОІНУ з даної професії.

Навчальні дисципліни з професійно-теоретичної підготовки вивчаються за робочими освітніми програмами, розробленими на основі компетентностей, у яких відображаються зміни, притаманні відповідній галузі виробництва, підприємству-замовнику кадрів.

Графік навчально-виробничого процесу передбачає послідовне вивчення навчальних предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок.

Враховуючи специфіку професій , освітні потреби здобувачів освіти, регіональні особливості, кадрове забезпечення у плані навчального процесу передбачено вибірково-обовязкові предмети (додаткові компетентності)- 45 годин. Розподіл годин для їх вивчення приймає заклад освіти.

Навантаження учнів під час професійно-практичної підготовки: виробниче навчання - 6 годин, виробнича практика - 7 годин.

Програмою передбачено після проходження кожного рівня кваліфікації виробнича практика на виробництві та поетапна атестація.

Навчання завершується проведенням Державної кваліфікаційної атестації до складу якої входить:

- виконання пробної роботи – 7 годин;

- перевірка теоретичних знань в обсязі навчальної програми – 7 годин.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників розроблені навчальним закладом разом з роботодавцями і базуються на компетентнісному підході відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» відповідного розряду можливе за умови засвоєння учнем усіх компетентностей.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу, який успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду і видається диплом державного зразка.

Робоча освітня програма містить робочі освітні програми з навчальних предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки. В навчальній програмі зазначено розряд, кількість годин та зміст навчального матеріалу. Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Робоча освітня програма забезпечує   формування професійних і загальних знань, умінь учнів та передбачає реалізацію сукупності методів і засобів для розв’язання локальних дидактичних задач та окремих видів навчально-пізнавальної діяльності таких, як засвоєння нових знань під керівництвом та спрямуванням викладача, самостійне опрацювання навчального матеріалу, набуття практичних навичок використання засвоєних знань на практиці, самонавчання, самоорганізація, контроль та самоконтроль.

 

Таблиця відповідності типової та робочої освітньої програми

по розрядам та предметам з професій:  7214 «Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій»  2,3 розряд; 7212 «Електрозварник ручного зварювання» 2,3 розряд.

 

№ пп

 

 

Предмети

Типова освітня програма

Робоча освітня програма

Монтажник з монтажу стал.та ЗБК

2,3 розряд

Електрозварник ручного зварювання 2,3 розряд

Монтажник з монтажу стал.та ЗБК

2,3 розряд

Електрозварник ручного зварювання 2,3 розряд

1

Основи правових знань

24

-

20

-

2

Основи галузевої економіки

27

4

27

3

Інформаційні технології

24

-

20

-

4

Основи трудового законодавства

-

4

-

4

5

Основи роботи на ПК

-

4

-

4

6

Документаційне  забезпечення робіт

-

8

-

8

7

Основи електротехніки

-

16

-

16

8

Технологія монтажних робіт

177

-

152

-

9

Будівельне матеріалознавство

71

-

65

-

10

Електротехніка

30

-

30

-

11

Будівельне креслення

152

-

135

-

12

Охорона праці

42

29

30

13

Допуски і технічні вимірювання

25

-

25

-

14

Основи енергозбереження

20

-

20

-

15

Спецтехнологія (ЕЗ)

-

203

-

186

16

Обладнання

-

100

-

88

17

Матеріалознавство

-

44

-

40

18

Основи технічного креслення, читання креслень

-

20

-

20

22

Виробниче навчання

336

342

282

268

23

Виробнича практика

441

336

371

260