7324, 4190. Охорона праці

ОСВІТНЯ РОБОЧА  ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

 Охорона праці

Професія:  Живописець, монтажник експозиції та художньо-оформлювальних робіт.

                                                               Тематичний план

теми

Назва  теми (компетентності)

Кіль-ть

годин

1

Правові та організаційні основи охорони праці.

4

2

Основи охорони праці в галузі.     

10

3

Основи пожежної безпеки.

4

4

Основи електробезпеки.

4

5

Основи гігієни праці, виробничої санітарії.  Медичні огляди.

2

6

Теорія небезпеки. Таксономія небезпек та  їхні наслідки в професійній діяльності

1

7

Види аварій. План ліквідації аварійних ситуацій.

2

8

Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків.

3

Разом:

30

 

                                                                                    ЗМІСТ

     

уроку

Назва теми (компетентності)

Кі-сть год.

        Правові та організаційні основи охорони праці -4

1

Зміст поняття “охорона праці”, соціально-економічне значення охорони праці. Основні законодавчі акти з охорони праці.

1

2

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір

1

3

Державний та громадський контроль за охороною праці. Навчання та інструктування.

1

4

Основні причини виникнення травматизму і профзахворювань на виробництві. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків на виробництві.

1

      Основи охорони праці в галузі- 10

5

 Характеристика основних форм діяльності людини. Пристосування людини до навколишніх умов праці.

1

    6

Загальні питання безпеки праці. Основні шкідливі та небезпечні чинники при роботі  живописець, монтажник експозиції та художньо-оформлювальних робіт.

       1              

7

Індивідуальні та колективні засоби захисту, вимоги до них; правила користування .

1

8

 Перелік робіт з підвищеною небезпекою. Знаки безпеки, звукова і світлова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування.

1

9

План ліквідації аварії. План евакуації людей з приміщень на випадок аварії.

1

10

Умови допуску до роботи  живописця, монтажника експозиції та художньо-оформлювальних робіт.

1

11

Вимоги до організація робочого місця  живописця, монтажника експозиції та художньо-оформлювальних робіт.  Вимоги безпеки до майстерень

1

12

Правила догляду за устаткуванням, обладнанням. Інструментом.

1

13

 Ознайомлення   з типовою інструкцією з безпечного ведення робіт за професійним спрямуванням.

1

14

 Обов’язки для робітників перед початком роботи, під час роботи, після закінчення роботи.

1

      Основи пожежної безпеки -4

15

Характерні причини виникнення пожежі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

1

16

Вогнегасильні речовини. Пожежна техніка. Вогнегасники, їх призначення.

1

17

 Вимоги пожежної безпеки під час виконання робіт за професією. Евакуація з зони пожежі

1

18

Контрольна  робота.

1

     Основи електробезпеки – 4

19

 Види електрики: промислова, статична і атмосферна. Особливості ураження електричним струмом.

1

20

 Види ураження електричним струмом. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

1

21

Класифікація виробничих приміщень за небезпекою ураження працівників електричним струмом.

1

22

Колективні та індивідуальні засоби захисту, які забезпечують електробезпеку.

1

      Основи гігієни праці, виробничої санітарії.  Медичні огляди- 2

23

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів.

1

24

Загальні поняття про професійні захворювання: основні причини, види, облік. Медичні огляди.

1

    Теорія небезпеки. Таксономія небезпек та їх наслідки в професійній діяльності -1

25

Шкідливі та небезпечні виробничі фактори.

1

        Види аварій. План ліквідації аварійних ситуацій. Евакуаційні заходи -2

26

Види аварій. ПЛАС-його призначення, функції, структура.

1

27

Види евакуації, мета, загальні правила. Класифікація та призначення захисних споруд.

1

  Надання домедичної першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків -3

28

Послідовність, принципи і засоби надання першої допомоги. Правила надання першої допомоги при: кровотечі, підозрі на перелом кінцівок, отруєння.

1

29

Правила надання першої допомоги при: підозрі на травму грудної клітки, травматичній ампутації, підозрі на травму хребта.

1

30

Перевірочна контрольна робота.

1

  Разом:                                                                                                                                                    30