7324, 4190. Робоча ОП.

Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м.Кривий Ріг

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

В.о.директора

ЦППРК №1 м.Кривий Ріг

_____________________

«____» _________ 2020 р.

 

 

 

 

 

 

 Робоча освітня програма

з підготовки кваліфікованих робітників

 професія:  7324   «Живописець» 2,3 розряд

4190   «Монтажник експозиції та художньо – оформлюваних робіт» 3 розряд

 термін навчання: 1,5 років

СХВАЛЕНО:

Педагогічною радою

ЦППРК №1 м.Кривий Ріг

Протокол від 22.05.2020 р. №11

 

РОЗГЛЯНУТО:

На засіданні методичної комісії

професій громадського харчування, виробництва художніх виробів

Протокол від 14.04.2020 р. №8

 

Кривий Ріг, 2020

 

Робоча освітня програма складена у відповідності до стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з професії:  «Живописець» ДСПТО 7324.R.90.03-2015 (Наказ Міністерства освіти і науки України 23 листопада 2015 р. № 1199) та з професії «Монтажник експозиції та художньо – оформлюваних робіт» ДСПТО 4190.К0.74.87- 2014 (Наказом Міністерства освіти і науки України від 24 жовтня 2014 р. № 1222

Затверджена педагогічною радою  Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 (Протокол № 11 від 22.05.2020 р.)

ЗМІСТ

Пояснювальна записка

Таблиця відповідності типової та робочої освітньої програми по розрядам та предметам з професій: Професія: 7324 Живописець2, 3 розряд ; 4190  Монтажник  експозиції  та  художньо-оформлювальних  робіт  3  розряд

Поурочно-тематичне планування з предметів:

 • Інформаційні технології
 • Основи галузевої економіки і підприємництва
 • Основи правових знань
 • Правила дорожнього руху
 • Основи композиції і моделювання
 • Технологія виконання художніх робіт
 • Охорона праці
 • Електротехніка
 • Перспектива
 • Рисунок
 • Матеріалознавство
 • Живопис
 • Шрифти
 • Ліпка
 • Пластична анатомія
 • Технологія монтажу експозиції та художньо-оформлювальних робіт
 • Кольорознавство
 • Декоративні та комунікативні оформлення
 • Дизайн інтер’єру
 • Історія мистецтва
 • Креслення
 • Виробниче навчання
 • Виробнича практика

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робоча освітня програма з професії  «Живописець» розроблена згідно ДСПТО 7324.R.90.03-2015 (Наказ Міністерства освіти і науки України 23 листопада 2015 р. № 1199) та з професії «Монтажник експозиції та художньо – оформлюваних робіт» ДСПТО 4190.К0.74.87- 2014 (Наказом Міністерства освіти і науки України від 24 жовтня 2014 р. № 1222.

Принцип навчання полягає в тому, що навчальний матеріал кожної дисципліни, відповідно до його обсягу та змісту поділяється на окремі компоненти, які в свою чергу структуруються відповідно до мети та завдання навчальної дисципліни. Навчальний матеріал дисципліни поділяється на два блоки (2,3 розряди) з кожної професії  і передбачає організацію засвоєння знань за програмою, що складається із логічно завершених навчальних елементів.

Цілі  і завдання робочої  програми – розвиток у учнів особистісних якостей,  а також формування загальних і професійних компетентностей у відповідності з вимогами МОІНУ з даної професії.

Навчальні дисципліни з професійно-теоретичної підготовки вивчаються за робочими освітніми програмами, розробленими на основі компетентностей, у яких відображаються зміни, притаманні відповідній галузі виробництва, підприємству-замовнику кадрів.

Графік навчально-виробничого процесу передбачає послідовне вивчення навчальних предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок.

Враховуючи специфіку професій , освітні потреби здобувачів освіти, регіональні особливості, кадрове забезпечення у плані навчального процесу передбачено вибірково-обовязкові предмети (додаткові компетентності)- 45 годин. Розподіл годин для їх вивчення приймає заклад освіти.

Навантаження учнів під час професійно-практичної підготовки: виробниче навчання - 6 годин, виробнича практика - 7 годин.

Програмою передбачено після проходження кожного рівня кваліфікації виробнича практика на виробництві та поетапна атестація.

Навчання завершується проведенням Державної кваліфікаційної атестації до складу якої входить:

- виконання пробної роботи – 7 годин;

- перевірка теоретичних знань в обсязі навчальної програми – 7 годин.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників розроблені навчальним закладом разом з роботодавцями і базуються на компетентнісному підході відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» відповідного розряду можливе за умови засвоєння учнем усіх компетентностей.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу, який успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду і видається диплом державного зразка.

Робоча освітня програма містить робочі освітні програми з навчальних предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки. В навчальній програмі зазначено розряд, кількість годин та зміст навчального матеріалу. Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Робоча освітня програма забезпечує   формування професійних і загальних знань, умінь учнів та передбачає реалізацію сукупності методів і засобів для розв’язання локальних дидактичних задач та окремих видів навчально-пізнавальної діяльності таких, як засвоєння нових знань під керівництвом та спрямуванням викладача, самостійне опрацювання навчального матеріалу, набуття практичних навичок використання засвоєних знань на практиці, самонавчання, самоорганізація, контроль та самоконтроль.

 

Таблиця відповідності типової та робочої освітньої програми

по розрядам та предметам з професій: Професія: 7324 Живописець2, 3 розряд; 4190  Монтажник  експозиції  та  художньо-оформлювальних  робіт  3  розряд

 

№ пп

 

 

Предмети

Типова освітня програма

Робоча освітня програма

Живописець

2,3 розряд

Монтажник експозиції та ХОР 3 розряд

Живописець

2,3 розряд

Монтажник експозиції та ХОР 3 розряд

1

Основи правових знань

34

17

27

2

Основи галузевої економіки і підприємництва        

37

17

27

3

Інформаційні технології

42

17

27

4

Правила дорожнього руху

8

8

8

5

Технологія монтажу експозиції та художньо – оформлювальних робіт

-

54

-

49

6

Шрифти

22

35

30

7

Кольорознавство

-

17

-

17

8

Декоративні та комунікативні оформлення

-

27

-

27

9

Дизайн інтер’єру

-

31

-

30

10

Рисунок

196

50

173

11

Живопис

196

176

12

Технологія виконання художніх робіт

110

-

73

-

13

Основи композиції і моделювання

126

68

121

14

Перспектива

80

34

70

15

Історія мистецтва

-

25

-

20

16

Матеріалознавство    

77

25

84

17

Креслення

-

22

-

20

18

Електротехніка

-

17

-

17

19

Охорона праці

45

30

30

20

Ліпка

50

-

50

-

21

Пластична анатомія

36

-

40

-

22

Виробниче навчання

366

102

330

90

23

Виробнича практика

455

98

441

98