8332 Робоча освітня програма

Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м.Кривий Ріг

ЗАТВЕРДЖУЮ:

В.о.директора

ЦППРК №1 м.Кривий Ріг

_____________________

«____» _________ 2020 р.

 

 

 

 

 

 

Робоча освітня програма

з підготовки кваліфікованих робітників

 професія:  8332  «Машиніст бульдозера (будівельні роботи)» 4 розряд.

                   8332 «Машиніст автогрейдера» 5 розряд.

                 8332 «Машиніст скрепера (будівельні, монтажні та ремонтно-  будівельні роботи)»  4 розряд.

 термін навчання: 1,5 роки

СХВАЛЕНО:

Педагогічною радою

ЦППРК №1 м.Кривий Ріг

Протокол від 22.05.2020 р. №11

 

РОЗГЛЯНУТО:

На засіданні методичної комісії

будівельних машин і механізмів

Протокол від 14.04.2020 р. №8

 

Кривий Ріг, 2020

 

 

 

Робоча освітня програма складена у відповідності до державного стандарту професійно-технічної освіти з професії «Машиніст бульдозера (будівельні роботи)» ДСПТО 8332 ОF.45.10-2011 та Типових навчальних планів та програм для професійно-технічного навчання за робітничими професіями «Машиніст автогрейдера», «Машиніст скрепера (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)» від 23.12.2015 розробленими Державним закладом «Дніпропетровський інститут професійного розвитку і освіти» (ДЗ ДІПРО), затвердженими МОН України та Міністерством соціальної політики України .

Затверджена педагогічною радою  Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 (Протокол № 11 від 22.05.2020 р.)

 

ЗМІСТ

Пояснювальна записка

Таблиця освітньої програми

Поурочно-тематичне планування з предметів:

 • Інформаційні технології
 • Основи галузевої економіки і підприємництва
 • Основи правових знань
 • Правила дорожнього руху
 • Охорона праці
 • Будова машин і технологія робіт
 • Слюсарна та електротехнічна справа
 • Технічна механіка і деталі машин
 • Технічне креслення
 • Матеріалознавство
 • Виробниче навчання
 • Виробнича практика

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робоча освітня програма розроблена у відповідності до державного стандарту професійно-технічної освіти з професії «Машиніст бульдозера (будівельні роботи)» ДСПТО 8332 ОF.45.10-2011 та Типових навчальних планів та програм для професійно-технічного навчання за робітничими професіями «Машиніст автогрейдера», «Машиніст скрепера (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)» від 23.12.2015 розробленими Державним закладом «Дніпропетровський інститут професійного розвитку і освіти» (ДЗ ДІПРО), затвердженими МОН України та Міністерством соціальної політики України та освітньої програми, схваленої педагогічною радою (протокол № 11 від 22.05.2020 р.)

 Принцип навчання полягає в тому, що навчальний матеріал кожної дисципліни, відповідно до його обсягу та змісту поділяється на окремі компоненти, які в свою чергу структуруються відповідно до мети та завдання навчальної дисципліни. Навчальний матеріал дисципліни поділяється відповідні блоки і передбачає організацію засвоєння знань за програмою, що складається із логічно завершених навчальних елементів. Складена таблиця освітньої програми  за розділами: загально-професійна підготовка, професійно-теоретична підготовка, професійно-практична підготовка та визначено перелік навчальних предметів.

Цілі  і завдання робочої  програми – розвиток у учнів особистісних якостей,  а також формування загальних і професійних компетентностей у відповідності з вимогами МОІНУ з даної професії.

Навчальні дисципліни з професійно-теоретичної підготовки вивчаються за робочими освітніми програмами, розробленими на основі компетентностей, у яких відображаються зміни, притаманні відповідній галузі виробництва, підприємству-замовнику кадрів.

Програма включає загально професійний блок  - загальний фонд навчального часу – 51 година.

Графік навчально-виробничого процесу передбачає послідовне вивчення навчальних предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок.

Враховуючи специфіку професій , освітні потреби здобувачів освіти, регіональні особливості, кадрове забезпечення у плані навчального процесу передбачено вибірково-обовязкові предмети (додаткові компетентності)- 45 годин. Розподіл годин для їх вивчення приймає заклад освіти.

Навантаження учнів під час професійно-практичної підготовки: виробниче навчання - 6 годин, виробнича практика - 7 годин.

Програмою передбачено після проходження кожного рівня кваліфікації виробнича практика на виробництві та поетапна атестація.

Навчання завершується проведенням Державної кваліфікаційної атестації до складу якої входить:

- виконання пробної роботи – 7 годин;

- перевірка теоретичних знань в обсязі навчальної програми – 7 годин.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників розроблені навчальним закладом разом з роботодавцями і базуються на компетентнісному підході відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» відповідного розряду можливе за умови засвоєння учнем усіх компетентностей.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу, який успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду і видається диплом державного зразка.

Робоча освітня програма містить робочі освітні програми з навчальних предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки. В навчальній програмі зазначено розряд, кількість годин та зміст навчального матеріалу. Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Робоча освітня програма забезпечує   формування професійних і загальних знань, умінь учнів та передбачає реалізацію сукупності методів і засобів для розв’язання локальних дидактичних задач та окремих видів навчально-пізнавальної діяльності таких, як засвоєння нових знань під керівництвом та спрямуванням викладача, самостійне опрацювання навчального матеріалу, набуття практичних навичок використання засвоєних знань на практиці, самонавчання, самоорганізація, контроль та самоконтроль.

 

Таблиця освітньої програми

 

з/п

Навчальні предмети

 за видами підготовки

Кількість годин

Розподіл по курсах і семестрах (кількість годин на тиждень)

1 курс

Разом

1 курс

2 курс

Всього

2 курс

Всього

Теоретичних

ЛПЗ

І семестр

2 семестр

3-4 семестри

7

10

Всього

10

12

1

Всього

10

5

1

7

1

1

Фізична  культура

111

   

3

3

51

3

   

30

81

3

   

 

 

30

2

Загальнопрофесійна підготовка

51

42

9

3

3

51

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

 

2.1

Основи галузевої економіки і підприємництва

17

   

1

1

17

     

 

</