8333, 7215 Робоча ОП

Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м.Кривий Ріг

ЗАТВЕРДЖУЮ:

В.о.директора

ЦППРК №1 м.Кривий Ріг

_____________________

«____» _________ 2020 р.

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

з підготовки кваліфікованих робітників

 професія:  8333 «Машиніст крана (кранівник)» 2,3, 4 розряд

                                          7215 «Стропальник» 2,3, 4 розряд

                                          (на модульно-предметному підході)

 термін навчання: 3 роки

СХВАЛЕНО:

Педагогічною радою

ЦППРК №1 м.Кривий Ріг

Протокол від 22.05.2020 р. №11

 

РОЗГЛЯНУТО:

На засіданні методичної комісії

будівельних машин і механізмів

Протокол від 14.04.2020 р. №8

 

Кривий Ріг, 2020

 

 

Робоча освітня програма складена на основі стандарту професійної (професійно-технічної) освіти з професії 8333 «Машиніст крана (кранівник)» ДСПТО 8333.ОІ.45.20 - 2013 (Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.07.2013 № 917), з професії  з 7215 «Стропальник», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від « 13 » листопада 2015 р. № 1465 на модульно-предметному підході.

Затверджена педагогічною радою  Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 (Протокол № 11 від 22.05.2020 р.)

ЗМІСТ

Пояснювальна записка

Таблиця відповідності типової та робочої освітньої програми по розрядам та предметам з професії «Машиніст крана (кранівник)»

Таблиця по розрядам, модулям та предметам з професії «Стропальник»

Поурочно-тематичне планування з предметів:

 • Інформаційні технології
 • Основи галузевої економіки і підприємництва
 • Основи правових знань
 • Правила дорожнього руху
 • Будова вантажопідіймальних кранів
 • Експлуатація кранів та технологія робіт
 • Охорона праці
 • Електротехніка
 • Читання креслень
 • Технічне креслення
 • Матеріалознавство
 • Матеріалознавство (стропальник)
 • Технологія стропальних робіт
 • Виробниче навчання
 • Виробнича практика 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Робоча освітня програма з професії  8333 «Машиніст крана (кранівник)» розроблена згідно ДСПТО 8333.ОІ.45.20 - 2013 (Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.07.2013 № 917) . Робоча освітня програма розроблена на основі орієнтованої освітньої програми  та стандарту професійної (професійно-технічної) освіти з професії 7215 «Стропальник»  2015 року видання на предметно-модульному підході.

 Принцип навчання полягає в тому, що навчальний матеріал кожної дисципліни, відповідно до його обсягу та змісту поділяється на окремі компоненти, які в свою чергу структуруються відповідно до мети та завдання навчальної дисципліни. Навчальний матеріал дисципліни поділяється на два блоки (2,3 розряди)  і передбачає організацію засвоєння знань за програмою, що складається із логічно завершених навчальних елементів. Складена таблиця відповідності типової освітньої програми і робочої освітньої програми за розділами: загально-професійна підготовка, професійно-теоретична підготовка, професійно-практична підготовка та визначено перелік навчальних предметів.

Цілі  і завдання робочої  програми – розвиток у учнів особистісних якостей,  а також формування загальних і професійних компетентностей у відповідності з вимогами МОІНУ з даної професії.

Навчальні дисципліни з професійно-теоретичної підготовки вивчаються за робочими освітніми програмами, розробленими на основі компетентностей, у яких відображаються зміни, притаманні відповідній галузі виробництва, підприємству-замовнику кадрів.

Програма включає загально професійний блок  - загальний фонд навчального часу – 81 година.

Графік навчально-виробничого процесу передбачає послідовне вивчення навчальних предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок.

Враховуючи специфіку професій , освітні потреби здобувачів освіти, регіональні особливості, кадрове забезпечення у плані навчального процесу передбачено вибірково-обовязкові предмети (додаткові компетентності)- 45 годин. Розподіл годин для їх вивчення приймає заклад освіти.

Навантаження учнів під час професійно-практичної підготовки: виробниче навчання - 6 годин, виробнича практика - 7 годин.

Програмою передбачено після проходження кожного рівня кваліфікації виробнича практика на виробництві та поетапна атестація.

Навчання завершується проведенням Державної кваліфікаційної атестації до складу якої входить:

 • виконання пробної роботи – 7 годин;
 • перевірка теоретичних знань в обсязі навчальної програми – 7 годин.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників розроблені навчальним закладом разом з роботодавцями і базуються на компетентнісному підході відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» відповідного розряду можливе за умови засвоєння учнем усіх компетентностей.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу, який успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду і видається диплом державного зразка.

Робоча освітня програма містить робочі освітні програми з навчальних предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки. В навчальній програмі зазначено розряд, кількість годин та зміст навчального матеріалу. Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Робоча освітня програма забезпечує   формування професійних і загальних знань, умінь учнів та передбачає реалізацію сукупності методів і засобів для розв’язання локальних дидактичних задач та окремих видів навчально-пізнавальної діяльності таких, як засвоєння нових знань під керівництвом та спрямуванням викладача, самостійне опрацювання навчального матеріалу, набуття практичних навичок використання засвоєних знань на практиці, самонавчання, самоорганізація, контроль та самоконтроль.


Таблиця відповідності

типової та робочої освітньої програми

 по розрядам та предметам з професії «Машиніст крана (кранівник)»

 

з/п

Навчальні предмети

Кількість годин

2 розряд

3 розряд

4 розряд

Всього

Типова ОП

Робоча ОП

Типова ОП

Робоча ОП

Типова ОП

Робоча ОП

Типова ОП

Робоча ОП

1.           

Загальнопрофесійна підготовка

52

56

21

18

21

21

86

89

1.1.         

Інформаційні технології

10

10

6

6

6

8

22

24

1.2.         

Основи галузевої економіки і підприємництва

17

16

8

6

8

8

33

33

1.3.         

Основи правових знань

17

14

7

5

7

5

31

24

1.4.         

Правила дорожнього руху

8

8

-

-

-

-

-

8

2.           

Професійно-теоретична підготовка

227

213

108

129

108

98

444

440

2.1.         

Будова вантажопідіймальних кранів

75

72

42

63

42

42

159

177

2.2.         

Експлуатація кранів та технологія робіт

34

34

18

25

18

18

70

77

2.3.         

Охорона праці

30

25

15

10

15

10

60

45

2.4.         

Електротехніка

34

28

9

9

9

6

53

43

2.5.         

Читання креслень

27

27

12

-

-

-

39

27

2.6.         

Технічне креслення

-

-

-

10

12

12

12

22

2.7.         

Матеріалознавство

27

27

12

12

12

10

51

49

3.           

Професійно-практична підготовка

484

 

275

372

 

 

 

 

3.1.         

Виробниче навчання

246

 

72

         

-           

в навчальних майстернях

120

108

-

-

-

-

120

108

-           

на виробництві

126

 

72

 

72

 

270

276

3.2.         

Виробнича практика

238

238

203

189

203

189

644

616

4.           

Консультації

30

35

30

35

 

 

 

 

5.           

Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)

7

7

7

7

7

7

7

7

 

Таблиця по розрядам, модулям та предметам з професії «Стропальник»

 

Навчальні предмети

за видами підготовки

Кількість годин

всього

 

2 розряд

3 розряд

4 розряд

   

Базовий блок

СТР-2.1-2,2

СТР-3.1

СТР-4.1

Загальнопрофесійна підготовка

 

 

 

 

 

Основи трудового законодавства*

6

     

 

Основи галузевої економіки*

33

     

 

Основи роботи на ПК*

4

     

 

Матеріалознавство

12

10

2

   

Охорона праці*

45

       

Професійно-теоретична підготовка

 

       

Технологія стропальних робіт

97

10

14

35

38

Професійно-практична підготовка

 

 

 

 

 

Виробниче навчання

186

30

12

30

114

Виробнича практика

252

 

112

133

119

Державна кваліфікаційна атестація або  поетапна кваліфікаційна атестація

7

       

*

Основи трудового законодавства включені, як тема до предмету «Основи правових знань»

Основи роботи на ПК включені, як тема до предмету «Інформаційні технології»

Охорона праці та Основи галузевої економіки вивчаються під час опанування професією «Машиніст крана (кранівник)»