8333 Робоча ОП

Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м.Кривий Ріг

ЗАТВЕРДЖУЮ:

В.о.директора

ЦППРК №1 м.Кривий Ріг

_____________________

«____» _________ 2020 р.

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

з підготовки кваліфікованих робітників

 професія:  8333 «Машиніст крана (кранівник)» 2,3 розряд

 термін навчання: 1 рік

СХВАЛЕНО:

Педагогічною радою

ЦППРК №1 м.Кривий Ріг

Протокол від 22.05.2020 р. №11

РОЗГЛЯНУТО:

На засіданні методичної комісії

будівельних машин і механізмів

Протокол від 14.04.2020 р. №8

Кривий Ріг, 2020

 

 

 

Робоча освітня програма складена на основі стандарту професійної (професійно-технічної) освіти з професії 8333 «Машиніст крана (кранівник)» ДСПТО 8333.ОІ.45.20 - 2013 (Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.07.2013 № 917) .

Затверджена педагогічною радою  Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 (Протокол № 11 від 22.05.2020 р.)

ЗМІСТ

Пояснювальна записка

Таблиця відповідності типової та робочої освітньої програми по розрядам та предметам

Поурочно-тематичне планування з предметів:

 • Інформаційні технології
 • Основи галузевої економіки і підприємництва
 • Основи правових знань
 • Правила дорожнього руху
 • Будова вантажопідіймальних кранів
 • Експлуатація кранів та технологія робіт
 • Охорона праці
 • Електротехніка
 • Читання креслень
 • Технічне креслення
 • Матеріалознавство
 • Виробниче навчання
 • Виробнича практика

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робоча освітня програма з професії  8333 «Машиніст крана (кранівник)» розроблена згідно ДСПТО 8333.ОІ.45.20 - 2013 (Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.07.2013 № 917) .

Принцип навчання полягає в тому, що навчальний матеріал кожної дисципліни, відповідно до його обсягу та змісту поділяється на окремі компоненти, які в свою чергу структуруються відповідно до мети та завдання навчальної дисципліни. Навчальний матеріал дисципліни поділяється на два блоки (2,3 розряди)  і передбачає організацію засвоєння знань за програмою, що складається із логічно завершених навчальних елементів. Складена таблиця відповідності типової освітньої програми і робочої освітньої програми за розділами: загально-професійна підготовка, професійно-теоретична підготовка, професійно-практична підготовка та визначено перелік навчальних предметів.

Цілі  і завдання робочої  програми – розвиток у учнів особистісних якостей,  а також формування загальних і професійних компетентностей у відповідності з вимогами МОІНУ з даної професії.

Навчальні дисципліни з професійно-теоретичної підготовки вивчаються за робочими освітніми програмами, розробленими на основі компетентностей, у яких відображаються зміни, притаманні відповідній галузі виробництва, підприємству-замовнику кадрів.

Графік навчально-виробничого процесу передбачає послідовне вивчення навчальних предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок.

Враховуючи специфіку професій , освітні потреби здобувачів освіти, регіональні особливості, кадрове забезпечення у плані навчального процесу передбачено вибірково-обовязкові предмети (додаткові компетентності)- 45 годин. Розподіл годин для їх вивчення приймає заклад освіти.

Навантаження учнів під час професійно-практичної підготовки: виробниче навчання - 6 годин, виробнича практика - 7 і 8 годин.

Програмою передбачено після проходження кожного рівня кваліфікації виробнича практика на виробництві та поетапна атестація.

Навчання завершується проведенням Державної кваліфікаційної атестації до складу якої входить:

 • виконання пробної роботи – 7 годин;
 • перевірка теоретичних знань в обсязі навчальної програми – 7 годин.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників розроблені навчальним закладом разом з роботодавцями і базуються на компетентнісному підході відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» відповідного розряду можливе за умови засвоєння учнем усіх компетентностей.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу, який успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду і видається диплом державного зразка.

Робоча освітня програм амістить робочі освітні програми з навчальних предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки. В навчальній програмі зазначено розряд, кількість годин та зміст навчального матеріалу. Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Робоча освітня програма забезпечує   формування професійних і загальних знань, умінь учнів та передбачає реалізацію сукупності методів і засобів для розв’язання локальних дидактичних задач та окремих видів навчально-пізнавальної діяльності таких, як засвоєння нових знань під керівництвом та спрямуванням викладача, самостійне опрацювання навчального матеріалу, набуття практичних навичок використання засвоєних знань на практиці, самонавчання, самоорганізація, контроль та самоконтроль.


Таблиця відповідності

типової та робочої освітньої програми

 по розрядам та предметам

з/п

Навчальні предмети

Кількість годин

2 розряд

3 розряд

Всього

Типова ОП

Робоча ОП

Типова ОП

Робоча ОП

Типова ОП

Робоча ОП

1.           

Загальнопрофесійна підготовка

52

56

21

18

71

76

1.1.         

Інформаційні технології

10

12

6

10

16

22

1.2.         

Основи галузевої економіки і підприємництва

17

16

8

6

25

22

1.3.         

Основи правових знань

17

16

7

6

22

24

1.4.         

Правила дорожнього руху

8

8

-

-

8

8

2.           

Професійно-теоретична підготовка

227

211

108

148

335

360

2.1.         

Будова вантажопідіймальних кранів

75

75

42

72

117

148

2.2.         

Експлуатація кранів та технологія робіт

34

33

18

32

52

65

2.3.         

Охорона праці

30

19

15

11

45

30

2.4.         

Електротехніка

34

32

9

9

43

41

2.5.         

Читання креслень

27

26

12

-

39

26

2.6.         

Технічне креслення

-

-

-

12

-

12

2.7.         

Матеріалознавство

27

29

12

9

39

38

3.           

Професійно-практична підготовка

484

516

275

372

729

888

3.1.         

Виробниче навчання

246

278

72

140

288

418

-           

в навчальних майстернях

120

138

-

-

120

138

-           

на виробництві

126

140

72

140

198

280

3.2.         

Виробнича практика

238

238

203

232

441

470

4.           

Консультації

30

35

30

35

60

70

5.           

Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)

7

7

7

7

14

17

6.           

Загальний обсяг навчального часу (без п. 4):

789

783

420

538

1209

1321