Виховний процес

podpis iarovenko

 

 

 

 

 

 

 

РОЗКЛАД (II)

ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ

 

Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1 м. Кривий Ріг у 2020-2021 навчальному році

 

Напрями та спрямування гурткової та позакласної роботи

Назва гуртка, секції, клубу, творчого центру

ПІБ керівника гуртка, клубу

Дні роботи гуртка, клубу

Гуртки художньої самодіяльності

Вокальний

Вокальний гурток “Веселка”

Якимцова Т.М.

Понеділок, середа, п’ятниця

Танцювальний

«Арт-Центр»

Якимцова Т.М.

Вівторок, четвер

Гуртки гуманітарного

спрямування

Драматичний гурток «Мельпомена»

Гузік О.М.

І, III червер місяця

Гуртки технічної творчості

«Художник» «Кулінарне мистецтво» «Молоді зварники» «Технічний дизайн» «Кранівник» «Механік»

Шабаєв Ю.В.

Єріс Ю.В. Бедринець О.В. Устінкіна І.О. Попеску А.В.

Карпенко О.В.

Четвер

І, III понеділок

II середа

II    понеділок

III    середа

III вівторок

Спортивні секції

Секція волейболу Настільний теніс

Воловик М.П.

Воловик М.П.

Вівторок, четвер

Понеділок, середа

Предметні гуртки

«Цікава хімія»

«КЛІО»

«Сузір’я»

«Інтеграл» «Ерудит»

«Атом і молекула»

Аванесян А.С. Білецька С.В. Рубцова Л.А.

Мірча Н.В.

Арнаутова Т.В. Шабаєва Л.І.

II вівторок IV четвер І вівторок

I   понеділок IV четвер

II    середа

Формування лідерських

якостей

Центр «Злагода»

Євроклуб «Євро-Центр»

Тимофєєва І.В.

Тищенко І.А.

За графіком роботи вихователя

III четвер

Гуртки прикладного мистецтва

«Вмілі ручки»

Сердюк О.В.

За графіком роботи вихователя

 

 

Соціальний педагог pidpis spiliovoi Шпильова Ю.А.

 

 

 

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

МЕТА ВИХОВНОЇ РОБОТИ:

формувати громадянина через його політичну, правову, трудову, економічну,    культурну освіченість, через практичну участь у  суспільно-значущих справах.

ЗАВДАННЯ:

 1. Виховання високої моралі у підростаючого покоління, формування в нього українського менталітету на основі відродження національних традицій.
 2. Створення необхідних умов для фізичного розвитку учнів, збереження та зміцнення їхнього здоров’я.
 3. Духовно-моральне виховання, домінантою  якого є орієнтація на загальнолюдські цінності.
 4. Розвиток розумових і фізичних здібностей, формування високої пізнавальної культури, організація змістовного дозвілля учнів.
 5. Підготовка учнів до господарсько-трудової діяльності.
 6. Створення умов для вільного вибору учнями світоглядних позицій.
 7. Гуманізація стосунків у колективі.
 8. Врахування інтересів учнів.
 9. Організація роботи з батьками тощо.

НАПРЯМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

 1. ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ
 2. ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ
 3. ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ТА САМОСВІДОМОСТІ
 4. МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
 5. ТРУДОВЕ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ВИХОВАННЯ
 6. ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ
 7. ХУОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
 8. ФІЗИЧНЕ ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНЕ ВИХОВАННЯ
 9. РОБОТА З БАТЬКАМИ
 10. РОБОТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
 11. РОБОТА  МОЛОДІЖНОГО ГОТЕЛЮ
 12. РОБОТА БІБЛІОТЕКИ
 13. РОБОТА НАРКОЛОГІЧНОГО ПОСТА
 14. РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ ТА РОБОТА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Погоджено Zatvergenoна засіданнях зборів<
здобувачів освіти
ЦППРК № 1 м. Кривий Ріг

Pogodgeno

 

Положення

про учнівське самоврядування

Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1

м. Кривий Ріг

 

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Учнівське самоврядування ЦППРК № 1 м. Кривого Рогу -добровільна громадська організація здобувачів освіти Центру, метою якої є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів -які не суперечать законодавству та соціальне становлення як повноправних членів суспільства.

1.2. Положення та статут учнівського самоврядування ЦППРК № 1 м.Кривий Ріг визначається відповідно Законів України “Про молодіжні та дитячі громадські організації”, “Про об’єднання громадян” та інших нормативно-правових актів, прийнятих на їх виконання.

1.3. Учнівське самоврядування ЦППРК № 1 м. Кривий Ріг утворюється і діє на засадах добровільності, рівноправності його членів, законності та гласності.

 

Розділ 2. Мета та завдання

2.1.  Головною метою діяльності учнівського самоврядування ЦППРК № 1 є об’єднання здобувачів освіти Центру для задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

2.2.   Головними завданнями учнівського самоврядування ЦППРК № 1 м. Кривий РІг є:

- формування у здобувачів освіти організаторських вмінь, в підвищення соціальної активності молодого покоління;

-  здійснення діяльності, спрямованої на задоволення соціальних, економічних, творчих, духовних та інших Інтересів;

-  забезпечення активної участі більшої частини здобувачів освіти в органах самоврядування Центру.

 

Розділ 3. Керівні органи учнівського самоврядування ЦППРК № і

3.1. Найвищий орган учнівського самоврядування — загальні збори здобувачів освіти, які збираються неменше одного разу на навчальний рік.

3.2. Позачергові збори скликаються на вимогу ради старост або адміністрації Центру.

3.3. До виключної компетенції загальних зборів здобувачів освіти входить:

- затвердження та внесення змін та доповнень до Положення про учнівське самоврядування;

-  розгляд та затвердження звітів ради старост Центру;

-  Прийняття рішення про реорганізацію, вибори, перевибори голови та активу ради;

-  Опіка діяльності ради старост Центру.

3.4.Збори можуть вирішувати і інші питання, пов’язані з діяльністю учнівського самоврядування.

3.5. Час і місце проведення зборів оголошується не пізніше як за місяць до їх скликання.

3.6. Рада старост ЦППРК № 1 є керівним органом в період між загальними зборами учнів Центру.

 

Розділ 4. Склад та діяльність ради старост ЦППРК № 1

4.1. Рада старост ЦППРК № 1 складається із старост всіх навчальних груп Центру.

4.2.  Для досягнення завдань, поставлених перед учнівським самоврядуванням, члени ради старост ЦППРК № 1 здійснюють свою діяльність в усіх можливих напрямках, а саме:

- допомагають майстрам виробничого навчання, класним керівникам вирішувати завдання, пов’язані з укріпленням дисциплін праці підведенням підсумків навчально-виробничої діяльності груп за тиждень, місяць тощо;

-  контролюють поточну успішність і відвідування учнями занять, укріплення дисципліни, виконання режиму роботи і правил внутрішнього розпорядку Центру;

-  організовують чергування учнів, домагаються зразкового порядку і чистоти в приміщеннях'

-  приймати участь в організації і проведенні культурно-масових, спортивних, оздоровчих заходів;

-  допомагають в укріпленні матеріально-технічної бази Центру;

-  організовують контроль за збереженням майна та обладнання Центру, навчальних кабінетів і майстерень, підручників, наочних посібників, інструментів та обладнання, будівель Центру;

-  допомагають організації та проведенні конкурсів профмайстерності, олімпіад, предметних тижнів, спартакіад, оглядів знань тощо;

-  допомагають в організації дозвілля учнів: залучення в гуртки художньої самодіяльності, технічної творчості, спортивної секції;

-  входять з пропозиціями до адміністрації Центру про заохочення учнів за успіхи у навчанні - досягнення у виробничий діяльності і спорті;

-  надають пропозиції адміністрації Центру щодо винесення стягнень за порушення єдиних педагогічних вимог і правил та обов’язків учнями.

4.3. Рада старост ЦППРК № 1 м. Кривий Ріг проводить свої засідання щовівторка (за необхідністю).

4.4. Рада старост ЦППРК №1 м. Кривий Ріг має право на представлення та захист інтересів здобувачі в освіти Центру у взаємостосунках з адміністрацією та педагогічним колективом.

4.5. Рада старост має право скликати загальні збори здобувачів освіти ЦППРК №1 м. Кривий Ріг, затвердження їх порядку денного.

Розділ 5. Статут та діяльність голови ради старост ЦППРК № 1 м. Кривий Ріг та активу ради

5.1. Голова ради старост ЦППРК № 1 м. Кривий Ріг обирається із числа старост навчальних груп відкритим голосуванням на альтернативній основі більшістю голосі.

5.2. За поданням голови ради старост обирається актив в складі заступника голови та секретаря старост.

5.3. Голова ради старост Центру узгоджує роботу комісії, що створюється за окремими напрямками діяльності ради старост з числа її членів, а саме:

-  господарська;

-  навчальна;

-  правопорядку;

-  культурно-масова спортивна, профорієнтаційна, інформаційна.

5.4. Комісії утворюються з п’яти членів ради старост ЦППРК № 1 м. Кривий Ріг. Голова комісії обкрається відкритим голосуванням із числа членів ради старост.

5.5. Голова ради старост має право:

-  скликати позачергове засідання ради старост;

-  представляти інтереси ради старост та учнівського самоврядування в стосунках з адміністрацією та педагогічним колективом Центру;

-  брати участь у засіданнях педагогічних рад з питань, які стосуються здобувачів освіти;

- у межах своєї компетенції давати доручення і розпорядження, обов’язкові для всіх членів ради старост і здобувачів освіти Центру;

- здійснювати іншу діяльність у межах своїх повноважень згідно цього положення (розділ 4 пункт 4.2.)

5.6. Голова, актив та голови комісій ради обираються терміном на один рік.

Права та обов’язки старост навчальної групи

Розділ 1. Загальні положення.

 1. На початку навчального року (у вересні) в кожній групі на загальних зборах за погодженням з майстром виробничого навчання та класним керівником обирається староста групи та її актив.
 2. Староста груп і його заступника затверджуються наказом директора Центру.
 3. Староста групи безпосередньо підпорядковується майстрові виробничого навчання та класному керівникові, що закріплені за групою.
 4. Вказівки старости в межах, зазначених правилами та обов’язками старости навчальної групи є обов’язкові для всіх здобувачів освіти групи.
 5. В разі відсутності старости з незалежно яких причин, функції старости автоматично покладаються на заступника старости групи.
 6. Питання про зміну старости та його заступника в навчальній групі вирішується загальними зборами здобувачів освіти групи. Зміна старости або його заступника погоджується з майстром виробничого навчання та класним керівником, що закріплені за групою.

Розділ 2. Обов’язки старости навчальної групи.

 1. Сприяти педагогічному колективу закладу освіти в роботі по підвищенню якості знань здобувачів освіти, залученню їх до активної участі в громадському житті Центру.
 2. Сприяти роботі учнівської профспілкової організації.
 3. Підтримувати дисципліну в групі.
 4. Вести персональний облік відвідування здобувачами освіти групи всіх видів занять.
 5. Здійснювати первинний контроль за збереженням навчального інвентарю та обладнання.
 6. Призначити на кожний день чергових згідно списків групи.
 7. Сповіщати здобувачів освіти групи про зміни, які відносяться в розклад навчальних занять.
 8. Контролювати вчасне отримання здобувачами освіти групи підручників та навчальних посібників.
 9. Виконувати громадські доручення керівників групи або адміністрації Центру.

Розділ 3. Права старости навчальної групи.

 1. Вносити пропозиції щодо проведення зборів в групі спільно з майстром виробничого навчання та класним керівником для погодження спільних дій та їх координації.
 2. Брати участь у проведенні підсумків роботи, обговоренні питань, що стосуються відвідування та успішності здобувачів освіти групи.
 3. Брати участь в засіданнях педагогічної ради Центру коли на обговорення вносяться питання про відвідування, успішності, допуск до перевідних або випускних екзаменів та поведінку здобувачів освіти групи.
 4. Вносити пропозиції по покращенню навчально-виховного та навчально- виробничого процесу.
 5. Вносити разом з майстром виробничого навчання та класним керівником пропозиції про заохочення здобувачів освіти за успіхи в навчанні, праці та спорті, активну участь в громадському житті.
 6. Вносити разом з майстром виробничого навчання та класним керівником, пропозиції про винесення дисциплінарних стягнень за неякісне ставлення до навчання, грубе порушення правил поведінки пропуски занять без поважної причини.

Сторінка 1 із 4