Батьківська сторінка

 Положення про батьківський комітет 

Центру підготовки і перепідготовки

робітничих кадрів №1 м. Кривий Ріг

1. Загальні положення

1.1. Положення про батьківський комітет (далі - комітет) професійно-технічного навчального закладу визначає їх функції у державно-громадській системі управління ЦППРК №1 (далі - заклад).

1.2. Комітет є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час їх навчання у Центрі.

1.3. У своїй діяльності комітет керується Конституцією України, законами України „Про освіту”, „Про професійно-технічну освіту”, „Про об’єднання громадян”, Конвенцією ООН „Про права дитини”, Статутом ЦППРК №1, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародного законодавства з прав дитини.
1.4. Рішення про заснування батьківських комітетів групи або закладу приймаються на загальних зборах батьків відповідних груп чи закладу.
1.5. Припинення діяльності батьківських комітетів може відбутися шляхом реорганізації або ліквідації ( саморозпуску, примусового розпуску).

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності.

2.1. Метою діяльності комітету є захист батьками законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань професійно-технічної освіти.
2.2. Основними завданнями діяльності комітетів є сприяння створенню умов для:
- формування і розвитку особистості учня та його громадянської позиції, становленню учнівського самоврядування;
- виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії та культури народів, які проживають в Україні;
- формування загальнолюдської культури та моралі, культури міжетнічних відносин;
захисту здоров'я та збереження життя та здоров'я дітей;
- розвитку природних здібностей в учнів та підтримки обдарованої молоді;
- запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час і безпритульності;
- всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;
- залучення батьківської громадськості до позакласної освіти;
- організація роботи з поширення психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання та виховання дітей;
- вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою.
2.3. Основними принципами діяльності комітету є:
- законність;
- гласність;
- колегіальність;
- толерантність;
- виборність;
- організаційна самостійність у межах повноважень , визначених цим Положенням та законодавством;
- підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків групи, закладу.

3. Організація діяльності комітету.

3.1. Комітет групи формується з батьків чи осіб, які їх замінюють, однієї групи або декількох груп і діє від їхнього імені.
Члени комітету групи (груп), голова та заступник голови обираються на зборах батьків груп на початку навчального року. Кількісний склад та термін повноважень комітету визначається також батьківськими зборами.
3.2. Збори батьків групи проводяться за рішенням комітету груп (групи) не рідше двох разів на семестр.
3.3. Комітет закладу формується з голів (представників) усіх комітетів груп(можуть обиратися й інші батьки за рекомендацією комітетів груп або ради закладу).
3.4. Кількісний і якісний склад комітету закладу, термін його повноважень визначаються радою закладу.
3.5. Батьківський комітет при необхідності може скликати збори батьків. Правомочний склад зборів становить не менше двох третин від загальної кількості учнів у закладі. Рішення приймаються простою більшістю голосів.
У випадку неможливості проведення загальних батьківських зборів закладу питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситися на обговорення батьківськими зборами груп, яких стосуються ці питання. Тоді загальне рішення приймається з урахуванням рішень зборів батьківських груп на засадах простої більшості голосів відповідно до протоколів засідань батьківських комітетів груп.
3.6. Рішення батьківських зборів та комітетів доводяться до відома батьків, керівництва закладу (за необхідності – до відповідного органу управління освітою) у 10-денний термін.
3.7. Комітет має право створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Кількісний склад комісій та зміст їхньої роботи визначаються комітетом і затверджуються головою.
3.8. У випадку дострокового складання членом комітету своїх повноважень вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.
3.9. Комітети закладів, що формують освітній округ або перебувають у складі навчально-виховного об’єднання, можуть створювати батьківський комітет округу.
3.10. Комітет закладу (групи) планує свою роботу відповідно до плану роботи закладу, рішень зборів батьків, рекомендацій директора (класного керівника, майстра виробничого навчання, вихователя), органів учнівського самоврядування, громадськості. План роботи має довільну форму і затверджується головою відповідного комітету.
3.11. При недосягненні згоди з певного питання між директором закладу та більшістю членів комітету (між класним керівником, майстром виробничого навчання. вихователем і комітетом групи) питання вирішується органом управління освітою або радою навчального закладу.
3.12. Комітет звітує про свою роботу перед зборами батьків один раз на рік (у день виборів нового складу комітету).
3.13. Голова комітету зберігає протоколи засідань комітету та батьківських зборів і передає їх за актом новому складу комітету. Дирекція закладу (класні керівники, майстри виробничого навчання, вихователі) не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.

4. Права та обов,язки батьківського комітету.

4.1. Комітет має право:
- брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;
- встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, с/г підприємствами щодо надання фінансової та матеріальної допомоги навчальному закладу, захисту здоров'я і життя учнів, навчальної та виховної роботи, організації підвозу та харчування учнів, благоустрою та забезпечення санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі;
- вносити на розгляд керівництва (педагогічної, піклувальної рад) навчального закладу пропозиції щодо змін тину навчального закладу, його статусу, вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом навчального закладу в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;
- звертатися до директора, класного керівника, майстра виробничого навчання, піклувальної ради та педагогічної ради Центру з метою з’ясування стану і перспектив роботи навчального закладу та окремих питань, що турбують батьків;
- порушувати клопотання про позбавлення чи обмеження батьківських прав;
- за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів груп і надавати допомогу з метою поліпшення їх роботи;
- скликати позачергові батьківські збори(конференцію);
- створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження й розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;
- подавати пропозиції щодо матеріальної допомоги учням, стимулювання діяльності педагогічних працівників (зокрема підготовки ними учнів до результативної участі в олімпіадах, конкурсах, змаганнях тощо), батьків;
- сприяти покращенню харчування учнів;
- сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування навчального закладу;
- брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів;
- здійснювати контроль за раціональним використанням фондів загального обов’язкового навчання;
- сприяти організації та здійсненню інноваційної та експериментальної діяльності навчального закладу;
- звертатися до відповідних органів управління освітою та органів громадського самоврядування з питань, пов’язаних з навчанням та вихованням учнів.
4.2. З метою більш ефективного захисту прав та інтересів учнів батьки можуть об’єднуватися в асоціації та інші добровільні об’єднання.
4.3. Комітет зобов’язаний:
- виконувати план роботи, затверджений головою комітету;
- вести протоколи засідань і батьківських зборів, зберігати їх у закладі і передавати за актом новообраному комітету;
- надавати інформацію про свою діяльність за проханням директора закладу або органу управління освітою;
- залучати батьків до організації позаурочної роботи;
- організовувати чергування батьків під час проведення культурно-масових заходів у навчальному закладі з метою збереження життя та здоров'я учнів;
- звітувати при необхідності перед загальними зборами (конференціями).
4.4. Голова батьківського комітету закладу є членом Ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради під час розгляду питань, що належать до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.
4.5. Голова комітету закладу має право ознайомлюватися з організацією, проведенням і результатами державної підсумкової атестації та державної кваліфікаційної атестації учнів.

 

Положення про батьківський комітет.doc (48.5 kB) (48.5 kB)

 • Станьте для дитини близьким другом, який в потрібній ситуації дасть ділову пораду, не засудить його вчинок.

 • Навчіть його любити себе і оточуючих його людей. Це зробить його впевненим у собі людиною і допоможе налагодити спілкування з оточуючими. 

 • Навчіться бути строгими, але в теж час добрими. Якщо ви завжди показуєте любов по відношенню до дитини і лаєте його тільки тоді, коли це дійсно потрібно, це, безумовно, дасть свої результати у вашому вихованні.

 • Навчіть його вмінню відстоювати свої принципи в життя.

 • Завжди слухайте дитину уважно, дивлячись в його очі, тільки тоді він буде відчувати, що його проблеми і внутрішній стан дійсно вас хвилюють.

 • Намагайтеся максимально більше проводити з дитиною свій вільний час, щоб він завжди себе відчував потрібним і улюбленим.

 • Ніколи не розлучайтеся, посварившись з дитиною, спочатку помиріться, а потім вже йдіть по своїх справах.

 • Завжди хваліть його за те, що він в даний момент удома і тоді він буде завжди поспішати додому, відчуваючи себе потрібним.

 • Завжди кажіть йому про те, що він дуже хороший, але не краще, ніж інші, щоб він не виріс надмірно гордим і лицемірним.

 • Зважайте на його думкою і вибором. Ніколи не критикуйте його, нехай навіть ви не зовсім згодні з ним.

 • Вивчайте його відповідати за свої вчинки. Завжди оцінюйте його вчинки, але не в жодному разі його самого і якщо він не розуміє чогось, вкажіть на його помилку, розповівши, як би ви вчинили на його місці, залишивши право вибору і прийняття рішення їм самим.

 • Ніколи не згадуйте про вже зроблених його помилки. Все, що було повинно залишатися в минулому.

 • Не ставте йому ультиматуми, не читайте нотації, не допускайте злих глузувань або порівнянь, які можуть принизити або поранити його.

 • Якщо вас розчаровує або ображає його поведінка - скажіть йому про це. Але не акцентуйте увагу на його поведінці, а просто розкажіть про свої почуття.

 • Знизьте по можливості надмірний контроль, так як це рідко приводить до успіху.

 • Не покладайте на нього великих надій, які він не в силах виправдати. Спочатку ясно для себе визначте, чого ви конкретно хочете від нього, а потім обов'язково дізнайтеся, чого він хоче сам і постарайтеся домовитися про принципові і найважливіших пунктах.

 • У бесідах уникайте багатослів'я, щоб не втратити головний зміст бесіди.

 • Ваше навіювання повинно носити характер тонкого, різноманітного і послідовного впливу на дитину.

 • Розмовляйте з ним завжди, як з дорослою людиною, без достатку зменшувально-пестливих слів.

 • У спорах, якщо це можливо, поступіться, щоб дитина не відчувала свою вічну неправоту, цим ви навчіть дитину поступатися, визнавати поразки і помилки.

 • Любіть його не за розум, талант, красу чи обдарованість, а просто за те, що він є.

 • Пам'ятайте, що вам потрібно обов'язково прищепити три найважливіші якості: винахідливість, повага і відповідальність. Пам'ятайте про те, що успішними людьми стають ті люди, які ніколи не падають духом, ставляться з повагою до оточуючих людей і вміють відповідати за свої вчинки