Положення про батьківський комітет Центру

 Положення про батьківський комітет 

Центру підготовки і перепідготовки

робітничих кадрів №1 м. Кривий Ріг

1. Загальні положення

1.1. Положення про батьківський комітет (далі - комітет) професійно-технічного навчального закладу визначає їх функції у державно-громадській системі управління ЦППРК №1 (далі - заклад).

1.2. Комітет є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час їх навчання у Центрі.

1.3. У своїй діяльності комітет керується Конституцією України, законами України „Про освіту”, „Про професійно-технічну освіту”, „Про об’єднання громадян”, Конвенцією ООН „Про права дитини”, Статутом ЦППРК №1, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародного законодавства з прав дитини.
1.4. Рішення про заснування батьківських комітетів групи або закладу приймаються на загальних зборах батьків відповідних груп чи закладу.
1.5. Припинення діяльності батьківських комітетів може відбутися шляхом реорганізації або ліквідації ( саморозпуску, примусового розпуску).

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності.

2.1. Метою діяльності комітету є захист батьками законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань професійно-технічної освіти.
2.2. Основними завданнями діяльності комітетів є сприяння створенню умов для:
- формування і розвитку особистості учня та його громадянської позиції, становленню учнівського самоврядування;
- виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії та культури народів, які проживають в Україні;
- формування загальнолюдської культури та моралі, культури міжетнічних відносин;
захисту здоров'я та збереження життя та здоров'я дітей;
- розвитку природних здібностей в учнів та підтримки обдарованої молоді;
- запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час і безпритульності;
- всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;
- залучення батьківської громадськості до позакласної освіти;
- організація роботи з поширення психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання та виховання дітей;
- вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою.
2.3. Основними принципами діяльності комітету є:
- законність;
- гласність;
- колегіальність;
- толерантність;
- виборність;
- організаційна самостійність у межах повноважень , визначених цим Положенням та законодавством;
- підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків групи, закладу.

3. Організація діяльності комітету.

3.1. Комітет групи формується з батьків чи осіб, які їх замінюють, однієї групи або декількох груп і діє від їхнього імені.
Члени комітету групи (груп), голова та заступник голови обираються на зборах батьків груп на початку навчального року. Кількісний склад та термін повноважень комітету визначається також батьківськими зборами.
3.2. Збори батьків групи проводяться за рішенням ком