Положення про учнівське самоврядування

Погоджено Zatvergenoна засіданнях зборів<
здобувачів освіти
ЦППРК № 1 м. Кривий Ріг

Pogodgeno

 

Положення

про учнівське самоврядування

Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1

м. Кривий Ріг

 

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Учнівське самоврядування ЦППРК № 1 м. Кривого Рогу -добровільна громадська організація здобувачів освіти Центру, метою якої є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів -які не суперечать законодавству та соціальне становлення як повноправних членів суспільства.

1.2. Положення та статут учнівського самоврядування ЦППРК № 1 м.Кривий Ріг визначається відповідно Законів України “Про молодіжні та дитячі громадські організації”, “Про об’єднання громадян” та інших нормативно-правових актів, прийнятих на їх виконання.

1.3. Учнівське самоврядування ЦППРК № 1 м. Кривий Ріг утворюється і діє на засадах добровільності, рівноправності його членів, законності та гласності.

 

Розділ 2. Мета та завдання

2.1.  Головною метою діяльності учнівського самоврядування ЦППРК № 1 є об’єднання здобувачів освіти Центру для задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

2.2.   Головними завданнями учнівського самоврядування ЦППРК № 1 м. Кривий РІг є:

- формування у здобувачів освіти організаторських вмінь, в підвищення соціальної активності молодого покоління;

-  здійснення діяльності, спрямованої на задоволення соціальних, економічних, творчих, духовних та інших Інтересів;

-  забезпечення активної участі більшої частини здобувачів освіти в органах самоврядування Центру.

 

Розділ 3. Керівні органи учнівського самоврядування ЦППРК № і

3.1. Найвищий орган учнівського самоврядування — загальні збори здобувачів освіти, які збираються неменше одного разу на навчальний рік.

3.2. Позачергові збори скликаються на вимогу ради старост або адміністрації Центру.

3.3. До виключної компетенції загальних зборів здобувачів освіти входить:

- затвердження та внесення змін та доповнень до Положення про учнівське самоврядування;

-  розгляд та затвердження звітів ради старост Центру;

-  Прийняття рішення про реорганізацію, вибори, перевибори голови та активу ради;

-  Опіка діяльності ради старост Центру.

3.4.Збори можуть вирішувати і інші питання, пов’язані з діяльністю учнівського самоврядування.

3.5. Час і місце проведення зборів оголошується не пізніше як за місяць до їх скликання.

3.6. Рада старост ЦППРК № 1 є керівним органом в період між загальними зборами учнів Центру.

 

Розділ 4. Склад та діяльність ради старост ЦППРК № 1

4.1. Рада старост ЦППРК № 1 складається із старост всіх навчальних груп Центру.

4.2.  Для досягнення завдань, поставлених перед учнівським самоврядуванням, члени ради старост ЦППРК № 1 здійснюють свою діяльність в усіх можливих напрямках, а саме:

- допомагають майстрам виробничого навчання, класним керівникам вирішувати завдання, пов’язані з укріпленням дисциплін праці підведенням підсумків навчально-виробничої діяльності груп за тиждень, місяць тощо;

-  контролюють поточну успішність і відвідування учнями занять, укріплення дисципліни, виконання режиму роботи і правил внутрішнього розпорядку Центру;

-  організовують чергування учнів, домагаються зразкового порядку і чистоти в приміщеннях'

-  приймати участь в організації і проведенні культурно-масових, спортивних, оздоровчих заходів;

-  допомагають в укріпленні матеріально-технічної бази Центру;

-  організовують контроль за збереженням майна та обладнання Центру, навчальних кабінетів і майстерень, підручників, наочних посібників, інструментів та обладнання, будівель Центру;

-  допомагають організації та проведенні конкурсів профмайстерності, олімпіад, предметних тижнів, спартакіад, оглядів знань тощо;

-  допомагають в організації дозвілля учнів: залучення в гуртки художньої самодіяльності, технічної творчості, спортивної секції;

-  входять з пропозиціями до адміністрації Центру про заохочення учнів за успіхи у навчанні - досягнення у виробничий діяльності і спорті;

-  надають пропозиції адміністрації Центру щодо винесення стягнень за порушення єдиних педагогічних вимог і правил та обов’язків учнями.

4.3. Рада старост ЦППРК № 1 м. Кривий Ріг проводить свої засідання щовівторка (за необхідністю).

4.4. Рада старост ЦППРК №1 м. Кривий Ріг має право на представлення та захист інтересів здобувачі в освіти Центру у взаємостосунках з адміністрацією та педагогічним колективом.

4.5. Рада старост має право скликати загальні збори здобувачів освіти ЦППРК №1 м. Кривий Ріг, затвердження їх порядку денного.

Розділ 5. Статут та діяльність голови ради старост ЦППРК № 1 м. Кривий Ріг та активу ради

5.1. Голова ради старост ЦППРК № 1 м. Кривий Ріг обирається із числа старост навчальних груп відкритим голосуванням на альтернативній основі більшістю голосі.

5.2. За поданням голови ради старост обирається актив в складі заступника голови та секретаря старост.

5.3. Голова ради старост Центру узгоджує роботу комісії, що створюється за окремими напрямками діяльності ради старост з числа її членів, а саме:

-  господарська;

-  навчальна;

-  правопорядку;

-  культурно-масова спортивна, профорієнтаційна, інформаційна.

5.4. Комісії утворюються з п’яти членів ради старост ЦППРК № 1 м. Кривий Ріг. Голова комісії обкрається відкритим голосуванням із числа членів ради старост.

5.5. Голова ради старост має право:

-  скликати позачергове засідання ради старост;

-  представляти інтереси ради старост та учнівського самоврядування в стосунках з адміністрацією та педагогічним колективом Центру;

-  брати участь у засіданнях педагогічних рад з питань, які стосуються здобувачів освіти;

- у межах своєї компетенції давати доручення і розпорядження, обов’язкові для всіх членів ради старост і здобувачів освіти Центру;

- здійснювати іншу діяльність у межах своїх повноважень згідно цього положення (розділ 4 пункт 4.2.)

5.6. Голова, актив та голови комісій ради обираються терміном на один рік.

© 2023 ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ І ПЕРЕПІДГОТОВКИ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ №1 м. КРИВИЙ РІГ. Designed By TNF