Положення про учнівське самоврядування

Погоджено Zatvergenoна засіданнях зборів<
здобувачів освіти
ЦППРК № 1 м. Кривий Ріг

Pogodgeno

 

Положення

про учнівське самоврядування

Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1

м. Кривий Ріг

 

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Учнівське самоврядування ЦППРК № 1 м. Кривого Рогу -добровільна громадська організація здобувачів освіти Центру, метою якої є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів -які не суперечать законодавству та соціальне становлення як повноправних членів суспільства.

1.2. Положення та статут учнівського самоврядування ЦППРК № 1 м.Кривий Ріг визначається відповідно Законів України “Про молодіжні та дитячі громадські організації”, “Про об’єднання громадян” та інших нормативно-правових актів, прийнятих на їх виконання.

1.3. Учнівське самоврядування ЦППРК № 1 м. Кривий Ріг утворюється і діє на засадах добровільності, рівноправності його членів, законності та гласності.

 

Розділ 2. Мета та завдання

2.1.  Головною метою діяльності учнівського самоврядування ЦППРК № 1 є об’єднання здобувачів освіти Центру для задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

2.2.   Головними завданнями учнівського самоврядування ЦППРК № 1 м. Кривий РІг є:

- формування у здобувачів освіти організаторських вмінь, в підвищення соціальної активності молодого покоління;

-  здійснення діяльності, спрямованої на задоволення соціальних, економічних, творчих, духовних та інших Інтересів;

-  забезпечення активної участі більшої частини здобувачів освіти в органах самоврядування Центру.

 

Розділ 3. Керівні органи учнівського самоврядування ЦППРК № і

3.1. Найвищий орган учнівського самоврядування — загальні збори здобувачів освіти, які збираються неменше одного разу на навчальний рік.

3.2. Позачергові збори скликаються на вимогу ради старост або адміністрації Центру.

3.3. До виключної компетенції загальних зборів здобувачів освіти входить:

- затвердження та внесення змін та доповнень до Положення про учнівське самоврядування;

-  розгляд та затвердження звітів ради старост Центру;

-  Прийняття рішення про реорганізацію, вибори, перевибори голови та активу ради;

-  Опіка діяльності ради старост Центру.

3.4.Збори можуть вирішувати і інші питання, пов’язані з діяльністю учнівського самоврядування.

3.5. Час і місце проведення зборів оголошується не пізніше як за місяць до їх скликання.

3.6. Рада старост ЦППРК № 1 є керівним органом в період між загальними зборами учнів Центру.

 

Розділ 4. Склад та діяльність ради старост ЦППРК № 1

4.1. Рада старост ЦППРК № 1 складається із старост всіх навчальних груп Центру.

4.2.  Для досягнення завдань, поставлених перед учнівським самоврядуванням, члени ради старост ЦППРК № 1 здійснюють свою діяльність в усіх можливих напрямках, а саме:

- допомагають майстрам виробничого навчання, класним керівникам вирішувати завдання, пов’язан